Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις των υπουργών με τα μέτρα για την ακρίβεια

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση αφορούν:

1ο: Άυξη­ση τη επι­δό­τη­σης ρεύ­μα­τος σε νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις και συνέ­χι­ση επι­δό­τη­σης φυσι­κού αερί­ου (κόστος 640 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο).

2ο: Έκτα­κτη ενί­σχυ­ση για 1,4 εκατ. νοι­κο­κυ­ριά, πριν το Πάσχα. Χορη­γεί­ται μιά­μι­ση επι­πλέ­ον μηνιαία δόση επι­δό­μα­τος παι­διού τον Απρί­λιο στους δικαιού­χους Μαρ­τί­ου. Οι δικαιού­χοι ανέρ­χο­νται σε 625.000 με περισ­σό­τε­ρα από 1 εκατ. παι­διά. Επί­σης θα δοθεί ενί­σχυ­ση 200 ευρώ σε 677.000 ευρώ χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους, 200 ευρώ σε 35.000 ηλι­κιω­μέ­νους ανα­σφά­λι­στους και σε 167.000 δικαιού­χους ΑΜΕΑ (κόστος 324 εκατ. ευρώ).

3ο: Επι­δό­τη­ση καυ­σί­μων φυσι­κών προ­σώ­πων και μεί­ω­ση της τιμής του πετρε­λαί­ου κίνη­σης. Απευ­θεί­ας επι­δό­τη­ση καυ­σί­μων στους πολί­τες για 3 μήνες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών με οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα έως 30.000 ευρώ. Θα αφο­ρά 60 λίτρα καυ­σί­μων μηνιαί­ως και η επι­δό­τη­ση θα φτά­νει τα 22 λεπτά και τα 27 λεπτά για τους μόνι­μους κατοί­κους νησιών. Η μεί­ω­ση στο diesel θα ανέλ­θει στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ τον Απρί­λιο θα δοθεί ενί­σχυ­ση 200 ευρώ για τα Ταξί.

4ο: Αυξά­νε­ται η περί­ο­δος απο­πλη­ρω­μής όλων των επι­στρε­πτέ­ων προ­κα­τα­βο­λών απο 60 σε 96 άτο­κες δόσεις.

5ο: Μειώ­νε­ται σημα­ντι­κά και δίκαια ο ΕΝΦΙΑ. Η μεί­ω­ση έχει φτά­σει συνο­λι­κά στο 35% σε σχέ­ση με το 2018.

6ο: Για τους αγρό­τες. Μηδε­νι­κός συντε­λε­στής στο γεωρ­γι­κό πετρέ­λαιο. Μειώ­νε­ται ο συντε­λε­στής ΦΠΑ στο 6% για τα λιπάσματα.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο