Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανώτατες τιμές στα είδη των κυλικείων στα σχολεία

Εκδό­θη­κε από­φα­ση που καθο­ρί­ζει τις ανώ­τα­τες τιμές για τα είδη που πωλού­νται στα κυλι­κεία των σχολείων.

Η από­φα­ση του υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη (ΦΕΚ τεύ­χος Β΄, αρ. φύλ­λου 4736, 12 Οκτω­βρί­ου 2021) ορί­ζει τα εξής:

α. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολι­κής άλε­σης ή λευ­κό, με τυρί (με προ­σθή­κη ή μη λαχα­νι­κών, τομά­τας, ελαιο­λά­δου και άλλων) 1,10 ευρώ

 β. Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολι­κής άλε­σης ή λευ­κό με τυρί και γαλο­πού­λα (με προ­σθή­κη ή μη λαχα­νι­κών, τομά­τας ελαιο­λά­δου και άλλων) 1,35 ευρώ

 γ. Απλό αρτο­σκεύ­α­σμα — Κου­λού­ρι σησα­μέ­νιο ολι­κής άλε­σης πλού­σιο σε φυτι­κές ίνες ή λευ­κό, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία του­λά­χι­στον 95 γραμ­μα­ρί­ων. 0,50 ευρώ

   δ. Τυρό­πι­τα — Πίτα λαχα­νι­κών σε ατο­μι­κές μερί­δες των 140 γρ. 1,20 ευρώ

   ε. Εμφια­λω­μέ­νο νερό των 500 ml, εγχώ­ριο ή μη, εντός ή εκτός ψυγεί­ου 0,35 ευρώ

   στ. Συσκευα­σμέ­νοι φυσι­κοί χυμοί φρού­των και ομοει­δών προ­ϊ­ό­ντων, χωρίς συντη­ρη­τι­κά και χωρίς προ­σθή­κη ζάχα­ρης, σε ατο­μι­κή συσκευα­σία των 250ml , 1 ευρώ

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο