Οι απελευθερωτικοί αγώνες του Επτανησιώτικου λαού στην ελληνική ποίηση

Του Κώστα Δημη­τριά­δη // Ο απε­λευ­θε­ρω­τι­κός αγώ­νας της Εφτα­νή­σου ενά­ντια στην 50χρονη αγγλι­κή αποι­κιο­κρα­τι­κή σκλα­βιά, βρή­κε βαθιά απή­χη­ση στην ποι­η­τι­κή δημιουρ­γία των μεγα­λύ­τε­ρων ποι­η­τών του σύγ­χρο­νου ελλη­νι­σμού. Ο Σολω­μός, Ο Κάλ­βος, Ο Βαλα­ω­ρί­της και όλη η θαυ­μα­στή πλειά­δα της Εφτα­νη­σια­κής ποι­η­τι­κής Σχο­λής, ύμνη­σαν με το έργο τους ηρω­ι­σμούς και τις θυσί­ες του λαού της Εφτα­νή­σου, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Οι απε­λευ­θε­ρω­τι­κοί αγώ­νες του Επτα­νη­σιώ­τι­κου λαού στην ελλη­νι­κή ποί­η­ση.