Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι αρμόδιοι παραδέχονται: “Η χρόνια εγκατάλειψη φταίει για το μέγεθος των ζημιών του δικτύου της ΔΕΗ από την κακοκαιρία”

(η είδη­ση)
🆘  «Έως και 75% μειώ­θη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια οι ετή­σιες επεν­δύ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ, με απο­τέ­λε­σμα την έλλει­ψη συντή­ρη­σης και την παλαί­ω­ση του εξο­πλι­σμού που – μετα­ξύ άλλων – επη­ρέ­α­σαν το μέγε­θος των ζημιών που υπέ­στη το δίκτυο από την πρό­σφα­τη κακοκαιρία.
🆘  Το επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο που εφαρ­μό­ζε­ται προ­βλέ­πει τη στα­δια­κή αύξη­ση των επεν­δύ­σε­ων ‑ωστό­σο οι επεν­δύ­σεις στο δίκτυο δια­νο­μής δεν ανα­μέ­νε­ται να φθά­σουν στα προ κρί­σης επί­πε­δα πριν το 2025
»

Αυτά προ­κύ­πτουν ‑όχι από καμιά ανα­κοί­νω­ση προς το λαό που υπέ­στη τα πάν­δει­να από την τελευ­ταία κακο­και­ρία αλλά «από στοι­χεία που έχουν έλθει σε γνώ­ση των επεν­δυ­τών που εκδή­λω­σαν ενδια­φέ­ρον για το 49% των μετο­χών του Δια­χει­ρι­στή του Δικτύ­ου», στο πλαί­σιο του δια­γω­νι­σμού περαι­τέ­ρω ξεπου­λή­μα­τος που έχει προ­κη­ρύ­ξει η ΔΕΗ.
ℹ️  Η προ­θε­σμία εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος έλη­ξε την Παρα­σκευή και στην πρώ­τη φάση της δια­δι­κα­σί­ας εμφα­νί­στη­καν 11 σχή­μα­τα (στρα­τη­γι­κοί επεν­δυ­τές, δια­χει­ρι­στές υπο­δο­μών δικτύ­ων και χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κοί επενδυτές).

1

Πάντως σύμ­φω­να με τα στοι­χεία αυτά, οι επεν­δύ­σεις του ΔΕΔΔΗΕ από 543 εκατ. ευρώ το 2009 ακο­λού­θη­σαν συνε­χή πτω­τι­κή πορεία.
Το 2013 – 2014 υπο­χώ­ρη­σαν κάτω από τα 300 εκατ. Ευρώ (-44%), το 2015–2016 ήταν μόνο 181 εκατ. και το 2017 έπε­σαν στο ναδίρ κάτω από το μισό (137 εκατ. € = μεί­ω­ση 55%),  κάτω ακό­μη και από το όριο που θέτει-για τα μάτια του κόσμου, η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Ενέρ­γειας με τις σχε­τι­κές της αποφάσεις.

🆘  Ο ΔΕΔΔΗΕ μόλις πέρυ­σι εξα­σφά­λι­σε κάποια “επάρ­κεια” κρί­σι­μων υλι­κών που ήταν σε έλλει­ψη όλα τα προη­γού­με­να χρό­νια με χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα τους ξύλι­νους στύ­λους.
Σύμ­φω­να με τα σχε­τι­κά στοι­χεία το Δεκέμ­βριο του 2019 ο ΔΕΔΔΗΕ διέ­θε­τε μόνο 25.000 στύ­λους ενώ οι ετή­σιες ανά­γκες (για επε­κτά­σεις και αντι­κα­τά­στα­ση κατε­στραμ­μέ­νων) κυμαί­νο­νται στις 50.000–60.000!
Παρά τις τερά­στιες ανά­γκες συνε­χί­ζε­ται η τάση διαρ­κούς μεί­ω­σης προ­σω­πι­κού του ΔΕΔΔΗΕ, που είχε σαν απο­τέ­λε­σμα μετα­ξύ άλλων την αύξη­ση του μέσου όρου ηλι­κί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στα 53 έτη.
Το προ­σω­πι­κό στο τέλος του 2020, ήταν 5.700 άτο­μα ένα­ντι 6.000 στο τέλος του 2019 (απο­χώ­ρη­σαν λόγω συντα­ξιο­δό­τη­σης 400 και έγι­ναν μόνο 100 προ­σλή­ψεις).

Έντεκα σχήματα !!

Συνο­λι­κά 11 εκδη­λώ­σεις ενδια­φέ­ρο­ντος από «στρα­τη­γι­κούς επεν­δυ­τές, δια­χει­ρι­στές υπο­δο­μών δικτύ­ων και χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κούς επεν­δυ­τές» για το 49% των μετο­χών του ΔΕΔΔΗΕ υπο­βλή­θη­καν ήδη, όπως ανα­κοί­νω­σε η ΔΕΗ.
Τίπο­τε δεν έχει να περι­μέ­νει η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια από κάτι τέτοια παι­χνί­δια, στα πλαί­σια αντα­γω­νι­σμών και μοι­ρά­σμα­τος της πίτ­τας των μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων του χώρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο