Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Αctive Member τραγουδούν για την σφαγή στο Δίστομο

Στον αγώ­να για την δικαί­ω­ση των θυμά­των της Σφα­γής του Διστό­μου από τους Γερ­μα­νούς Ναζί, «στρα­τεύ­ο­νται» με το μου­σι­κό έργο τους οι ACTIVE MEMBER, σε μια προ­σπά­θεια, όπως τόνι­σε η «ψυχή» του πρω­το­πο­ρια­κού συγκρο­τή­μα­τος Μιχά­λης Μυτα­κί­δης, να υπάρ­χει μια «γλυ­κιά εκδί­κη­ση» για το απο­τρό­παιο έγκλη­μα που έγι­νε στην πόλη.

Παρου­σία του δημάρ­χου Διστό­μου Αρά­χω­βας Αντί­κυ­ρας, Γιάν­νη Στα­θά που από κοι­νού με τον επι­κε­φα­λής των ACTIVE MEMBER δρο­μο­λό­γη­σαν το έργο αυτό, ο Μιχά­λης Μυτα­κί­δης τόνι­σε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στο Μου­σείο Θυμά­των Ναζι­σμού Διστό­μου, ότι η έννοια της εκδί­κη­σης έχει παρα­ποι­η­θεί, ενώ αυτή σχε­τί­ζε­ται με το δίκιο. Πλέ­ον έχει έρθει η ώρα να αρχί­σου­με να παίρ­νου­με εκδί­κη­ση με ένα τρό­πο δια­φο­ρε­τι­κό από το δικό τους: «εμείς με τα τρα­γού­δια μας, οι νομι­κοί με τις δίκες — ένας αγώ­νας απ’ όλες τις πλευ­ρές», είπε.

Από την πλευ­ρά του, ο κ. Στα­θάς ξεκί­νη­σε την παρέμ­βα­ση του με το ιστο­ρι­κό της συνερ­γα­σί­ας με τους ACTIVE MEMBER που άρχι­σε το καλο­καί­ρι, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι αυτό το έργο απευ­θύ­νε­ται ιδιαί­τε­ρα στην νεο­λαία, την γενιά που απο­μα­κρύ­νε­ται ηλι­κια­κά από το γεγο­νός που βιώ­σαν οι προη­γού­με­νες γενιές. Εκτός από τον αγώ­να για να πλη­ρώ­σει η Γερ­μα­νία για τα εγκλή­μα­τα, η δια­τή­ρη­ση της μνή­μης είναι ο δεύ­τε­ρος στό­χος, και σε αυτό η τέχνη και η μου­σι­κή παί­ζει ρόλο ιδιαί­τε­ρα στην νεο­λαία. Η εκδί­κη­ση για εμάς, είναι ο αγώ­νας για ειρή­νη σε όλο τον κόσμο.

Ο Μιχά­λης Μυτα­κί­δης παρου­σί­α­σε τα πέντε πρώ­τα τρα­γού­δια του α’ μέρους του έργου «ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΔΙΣΤΟΜΟ», ενώ για την συνέ­χεια του έργου είπε ότι το υπό­λοι­πο θα είναι πιο πλού­σιο μου­σι­κά και με πιο πολ­λούς καλλιτέχνες.

Ο δήμαρ­χος Διστό­μου Αρά­χω­βας Αντί­κυ­ρας, ξεκα­θά­ρι­σε ότι το έργο δεν θα έχει καμία σχέ­ση, και δεν πρό­κει­ται να χρη­μα­το­δο­τη­θεί σε καμία του φάση από θεσμούς και φορείς όπως το ελλη­νο­γερ­μα­νι­κό ταμείο, το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Γερ­μα­νία κλπ., που ως στό­χο έχουν, όπως τόνι­σε, την παρα­ποί­η­ση της ιστο­ρί­ας και την μη πλη­ρω­μή απο­ζη­μιώ­σε­ων — θέση με την οποία συμ­φώ­νη­σε ο Μιχά­λης Μυτακίδης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο