Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Βρετανοί κομμουνιστές για τον θάνατο της Ελισάβετ: Επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα η κατάργηση της μοναρχίας

Την ανά­γκη να μπει ενα ορι­στι­κό και αμε­τά­κλη­ρο τέλος στον ανα­χρο­νι­στι­κό θεσμό της μοναρ­χί­ας τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της με αφορ­μή τον θάνα­το της βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ η Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας της Βρε­τα­νί­ας (YCL).

«Ο θάνα­τος της Ελι­σά­βετ Ουίνσ­δορ (σ.σ το όνο­μα της βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας, «οίκος των Ουίνσ­δορ») υπεν­θυ­μί­ζει στη γενιά μας και στους εργα­ζό­με­νους σε ολό­κλη­ρη τη Βρε­τα­νία ότι η κατάρ­γη­ση της μοναρ­χί­ας παρα­μέ­νει ένα επί­και­ρο και σημα­ντι­κό ζήτη­μα», σημειώ­νει η ανακοίνωση.

«Μια μικρή παρα­σι­τι­κή σέχτα της σαπί­ζου­σας αρι­στο­κρα­τί­ας δεν μπο­ρεί, ούτε θα μπο­ρέ­σει ποτέ να εκφρά­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα του εργα­ζό­με­νου λαού της Βρε­τα­νί­ας. Η επι­βο­λή ενός προ­κλη­τι­κά ζάμπλου­του, αντι­δη­μο­κρα­τι­κού και μη εκλεγ­μέ­νου αρχη­γού κρά­τους είναι προ­σβλη­τι­κή για όλους τους εργα­ζό­με­νους», ανα­φέ­ρει η Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεολαίας.

Η ανα­κοί­νω­ση συνε­χί­ζει: «Ο πλού­τος της βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας και τα κτή­μα­τα του στέμ­μα­τος που απο­τε­λού­νται από τερά­στιες εκτά­σεις γης και άλλους πόρους σε όλη τη Βρε­τα­νία, είναι το απο­τέ­λε­σμα αιώ­νων κλο­πής του πλού­του των εργα­ζό­με­νων αυτής της χώρας καθώς και των κατα­πιε­σμέ­νων λαών στις βρε­τα­νι­κές αποι­κί­ες. Η θέση του μονάρ­χη ως αρχη­γού κρά­τους όχι μόνο της Βρε­τα­νί­ας, αλλά και δια­φό­ρων πρώ­ην αποι­κιών, καθώς και ως επι­κε­φα­λής της Κοι­νο­πο­λι­τεί­ας, παί­ζει σημα­ντι­κό συμ­βο­λι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό ρόλο στη δια­τή­ρη­ση του βρε­τα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού σε όλο τον κόσμο. Τα κυρί­αρ­χα, κρα­τι­κά και μη, μέσα ενη­μέ­ρω­σης στη Βρε­τα­νία έχουν ήδη «αγιο­ποι­ή­σει» την Ελι­σά­βετ και θα συνε­χί­σου να το κάνουν, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς την «ακού­ρα­στη υπάλ­λη­λο του δημο­σί­ου». Κανέ­νας δεν μπο­ρεί να ορί­σει ως δημό­σια υπη­ρε­σία το να μην έχεις εργα­στεί ούτε μια μέρα μέχρι τα 96 σου χρό­νια και να ζεις μέσα σε ξεδιά­ντρο­πα προ­κλη­τι­κά πλού­τη, περι­τρι­γυ­ρι­ζό­με­νος από φτώ­χεια χωρίς να κάνεις τίπο­τε για να την αλλά­ξεις».

Η Ένω­ση Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας υπεν­θυ­μί­ζει ότι η βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ δεν είπε ποτέ, ούτε μια επι­κρι­τι­κή λέξη, για το βάρ­βα­ρο αποι­κια­κό παρελ­θόν της Βρε­τα­νί­ας. Δεν ζήτη­σε ποτέ συγνώ­μη για τον ρατσι­στή σύζυ­γό της. Δεν αρνή­θη­κε ποτέ να συνα­ντη­θεί με δικτά­το­ρες που είχαν καλές σχέ­σεις με τις βρε­τα­νι­κές κυβερνήσεις.

«Η Ελι­σά­βετ υπήρ­ξε το σύμ­βο­λο ενός πεπα­λαιω­μέ­νου, διε­φθαρ­μέ­νου και ρατσι­στι­κού θεσμού», ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση προ­σθέ­το­ντας πως η αστι­κή τάξη της Βρε­τα­νί­ας θα προ­σπα­θή­σει, μέσω των μέσων ενη­μέ­ρω­σης, να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον θάνα­τό της βασί­λισ­σας για να απο­προ­σα­να­το­λί­σει το λαό από τα ζητή­μα­τα που πλήτ­τουν τους εργα­ζό­με­νους, όπως αυτό της αυξα­νό­με­νης ακρίβειας.

Τέλος, οι κομ­μου­νι­στές τονί­ζουν ότι ο θάνα­τος της Ελι­σά­βετ πρέ­πει να σημα­το­δο­τή­σει το θάνα­το της ίδιας της μοναρ­χί­ας. Στο πλαί­σο αυτό καλούν για την κατάρ­γη­ση του απαρ­χαιω­μέ­νου αυτού θεσμού, την δέσμευ­ση, εθνι­κο­ποί­η­ση και ανα­δια­νο­μή στον λαό όλης της βασι­λι­κής περιουσίας.

Πηγή: idcommunism.com

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο