Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι γιατροί ευθύνονται για το θάνατο του Μαραντόνα

Η ιατρι­κή φρο­ντί­δα δεν ήταν αυτή που έπρε­πε και γι’ αυτό κατέ­λη­ξε ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να. Αυτό δήλω­σε ο πρώ­ην δικη­γό­ρος του θρυ­λι­κού Αργε­ντι­νού, Ματί­ας Μόρ­λα, μιλώ­ντας για το θάνα­το του Ντιε­γκί­το. «Τα ιατρι­κά λάθη και η έλλει­ψη φρο­ντί­δας οδή­γη­σαν τον Ντιέ­γκο στο θάνα­το», τόνι­σε σχε­τι­κά ο Μόρ­λα, μετά την τρί­ω­ρη κατά­θε­ση του στον εισαγ­γε­λέα, που διε­ρευ­νά τα αίτια του χαμού του φημι­σμέ­νου άσου. 

Να σημειω­θεί πως ο εισαγ­γε­λέ­ας που ερευ­νά τις συν­θή­κες θανά­του του Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να, έχει ανα­κρί­νει ήδη τον προ­σω­πι­κό ιατρό και έμπι­στο του Μαρα­ντό­να, νευ­ρο­χει­ρουρ­γό, Λεο­πόλ­δο Λού­κε, ο οποί­ος ήταν ο επι­κε­φα­λής της ιατρι­κής ομά­δας, που παρα­κο­λου­θού­σε τον διά­ση­μο Αργεντινό.

Αυτός ήταν ο συντο­νι­στής για την ανάρ­ρω­ση του Μαρα­ντό­να, σε ένα ενοι­κια­ζό­με­νο σπί­τι ‑με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της οικο­γέ­νειας- σε μια γει­το­νιά στα προ­ά­στια του Μπου­έ­νος Άιρες, όπου ο πρώ­ην παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής του 1986, πέθα­νε μόνος του, στις 25 Νοεμ­βρί­ου του 2020.

Στις αρχές Μαΐ­ου, μια έκθε­ση εμπει­ρο­γνω­μό­νων κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να είχε «εγκα­τα­λει­φθεί στη μοί­ρα του» από την ιατρι­κή του ομά­δα, της οποί­ας η «ανε­παρ­κής και απε­ρί­σκε­πτη» θερα­πεία τον οδή­γη­σε σε αργό και αγω­νιώ­δη θάνατο.

Ο Μαρα­ντό­να, ο οποί­ος υπέ­φε­ρε από νεφρι­κά και ηπα­τι­κά προ­βλή­μα­τα, καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια, νευ­ρο­λο­γι­κή επι­δεί­νω­ση και εθι­σμό στο αλκο­όλ και στα ψυχο­τρό­πα φάρ­μα­κα, πέθα­νε από καρ­δια­κή προ­σβο­λή, σε ηλι­κία 60 ετών.

vardianos sta sporka 5

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο