Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι γονείς της καταγγέλλουσας κατέθεσαν στην δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση της ιστιοπλόου όταν ήταν ανήλικη

Οι γονείς της 21χρονης αθλή­τριας ιστιο­πλο­ΐ­ας που κατήγ­γει­λε τον προ­πο­νη­τή της για σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση της ενό­σω ήταν ανή­λι­κη, κατέ­θε­σαν στην δίκη του 39χρονου, που συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα ενώ­πιον του ΜΟΔ.

Μετά την κατά­θε­ση που έδω­σε, χωρίς δημο­σιό­τη­τα η ίδια η καταγ­γέλ­λου­σα στο δικα­στή­ριο, ανέ­βη­καν σήμε­ρα στο βήμα του μάρ­τυ­ρα η μητέ­ρα και ο πατέ­ρας της ιστιο­πλό­ου που παρα­κι­νη­μέ­νη από την Ολυ­μπιο­νί­κη Σοφία Μπε­κα­τώ­ρου κατήγ­γει­λε πριν έναν χρό­νο στην Εισαγ­γε­λία πως ο 39χρονος, σήμε­ρα, προ­πο­νη­τής της επί τρία χρό­νια, από τα 11 έως τα 14 της, την κακο­ποιού­σε σεξουαλικά.

Σύμ­φω­να με όσα κατέ­θε­σαν οι γονείς της αθλή­τριας, έμα­θαν όσα συνέ­βαι­ναν στο παι­δί τους μέσω ενός ηχο­γρα­φη­μέ­νου μηνύ­μα­τος που άφη­σε η ίδια η αθλή­τρια στο κινη­τό του πατέ­ρα της.

«Εγώ έμα­θα για τη δρά­ση του από το ηχο­γρα­φη­μέ­νο μήνυ­μα του παι­διού μου στο κινη­τό του πατέ­ρα της. Ήταν ένα καταρ­ρα­κω­μέ­νο παι­δί. Μας ανέ­φε­ρε ότι “ο κατη­γο­ρού­με­νος, δεν είναι αυτός που πιστεύ­ε­τε. Με βιά­ζει εδώ και δύο χρό­νια, το τελευ­ταίο διά­στη­μα απει­λεί τη ζωή μου και με χτυ­πά­ει ανελ­λι­πώς” μας έλε­γε» κατέ­θε­σε η μητέ­ρα της 21χρονης στο δικα­στή­ριο και συμπλή­ρω­σε πως αυτά που άκου­σαν για τον προ­πο­νη­τή τους συνέ­τρι­ψαν. «Ακού­σα­με για ένα άνθρω­πο, δικό μας, που τον ξέρα­με, που εμέ­να μου έδει­χνε θαυ­μα­σμό, για πολ­λά, την ηθι­κή μου, τη σχέ­ση μου με άνδρα μου…» είπε η μάρ­τυ­ρας, η οποία τόνι­σε πως μέχρι να μάθουν αυτά που τους είπε η αθλή­τρια, είχαν καλή σχέ­ση με τον κατη­γο­ρού­με­νο ο οποί­ος πήγε να εργα­στεί στον συγκε­κρι­μέ­νο Ιστιο­πλοϊ­κό Όμι­λο ενό­σω ο σύζυ­γος της ήταν έφορος .

Η μάρ­τυ­ρας ανέ­φε­ρε πως η κόρη της, εκεί­νη την περί­ο­δο, είχε μία πτώ­ση στην από­δο­ση της στο σχο­λείο και πως είχε δει κάποιους μώλω­πες στο σώμα της, για τους οποί­ους το κορί­τσι της είπε τότε, πως ήταν από το σκά­φος, κάτι που πίστε­ψε χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρη σημασία.

Ο εισαγ­γε­λέ­ας Έδρας επε­σή­μα­νε στην μάρ­τυ­ρα πως ακό­μη και σήμε­ρα στην κατά­θε­ση της απο­κα­λεί τον κατη­γο­ρού­με­νο με το μικρό του όνο­μα, ενώ της ανέ­φε­ρε κατα­θέ­σεις άλλων προ­σώ­πων από την συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Υπάρ­χουν κατα­θέ­σεις ότι η κόρη σας ήταν «η ουρά του», ότι επι­δί­ω­κε να βρί­σκε­ται κοντά του και πως ανά­με­σα στην κόρη σας και τον προ­πο­νη­τή έτρε­χε κάτι παρα­πά­νω… Τι λέτε; Για­τί να έρθουν να κατα­θέ­σουν όλα αυτά στην ανάκριση;

Μάρ­τυ­ρας: Μου κάνει εντύ­πω­ση ότι ήρθαν και τα είπαν αυτά. Πιστεύω πως καλύ­πτουν άλλους που θέλουν να απο­φύ­γουν πει­θαρ­χι­κές ευθύ­νες των ανθρώ­πων και του Ομί­λου και από ζήλια και μόνο. Δεν μπο­ρώ να σκε­φτώ κάτι άλλο. Θέλαν να καλύ­ψουν πει­θαρ­χι­κές κυρώ­σεις που θα είχαν μέλη του ομίλου.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Τι πει­θαρ­χι­κές κυρώ­σεις θα είχα­νε τα μέλη του ΔΣ για ενέρ­γειες που είχε κάνει κατηγορούμενος;

Εισαγ­γε­λέ­ας: Η κόρη σας με τον κατη­γο­ρού­με­νο δεν είχα­νε σχέ­ση πέρα από το αθλη­τι­κό κομ­μά­τι; Μάρ­τυ­ρας λέει πως είχα­τε πει «άσχη­μο θα ήταν να παντρευ­τεί με τον προ­πο­νη­τή της;».

Μάρ­τυ­ρας: Είναι δυνα­τόν; Στο Αφγα­νι­στάν είμα­στε; 12 με 28; Εάν ήθε­λα να την παντρο­λο­γή­σω, δεν θα την είχα παντρέ­ψει μέχρι τώρα, δέκα φορές;

Εισαγ­γε­λέ­ας: Ερχό­ταν ποτέ να παίρ­νει ο κατη­γο­ρού­με­νος την κόρη σας με το αυτοκίνητο;

Μάρ­τυ­ρας: Ποτέ.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Κυρία μάρ­τυ­ρα έχω πέντε κατα­θέ­σεις που το λένε…

Μάρ­τυ­ρας: Όλα τα παι­διά μάζευε. Ποτέ η Αμα­λία δεν πήγε μόνη της με τον Τ…, που­θε­νά. Μόνη της δεν ήταν ποτέ, ήταν και η αδελ­φή της πάντα μαζί.

Σύμ­φω­να με την μητέ­ρα της ιστιο­πλό­ου «η από­φα­ση να έρθου­με εδώ δεν ήταν δική μας αλλά της Αμα­λί­ας. Ο λόγος δεν ήταν η Μπε­κα­τώ­ρου, αλλά με αφορ­μή την Μπε­κα­τώ­ρου ότι υπήρ­ξε μία κινη­το­ποί­η­ση της Δικαιο­σύ­νης και είπα­με ότι τώρα δεν θα είμα­στε μόνοι μας επει­δή μέχρι τώρα ήμα­σταν μόνοι μας».

Ο πατέ­ρας της αθλή­τριας, που συνερ­γα­ζό­ταν στε­νά με τον κατη­γο­ρού­με­νο λόγω της ιδιό­τη­τας του ως εφό­ρου του ιστιο­πλοϊ­κού ομί­λου, περιέ­γρα­ψε στην κατά­θε­ση του πως όταν έμα­θε τι είχε συμ­βεί με την κόρη του και τον προ­πο­νη­τή «έφυ­γε η γη κάτω από τα πόδια μου! Κι αυτό από έναν άνθρω­πο που μόνο καλό του έκα­να, του έκτι­σα το όνει­ρο του».

Ο μάρ­τυ­ρας είπε, όταν ρωτή­θη­κε για τις κατα­θέ­σεις που περι­γρά­φουν αλλιώς την όλη υπό­θε­ση, ότι οι μάρ­τυ­ρες αυτοί «ζηλεύ­ουν την Αμα­λία για­τί πήρε παγκό­σμιο και κατά­φε­ρε να τους ξεπε­ρά­σει όλους».

Η δίκη θα συνε­χι­στεί την Πέμ­πτη 12 Μαΐου.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο