Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες — Τα στατιστικά της Eurostat

Το προσ­δό­κι­μο ζωής κατά τη γέν­νη­ση στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (ΕΕ) εκτι­μά­ται ότι έφτα­σε τα 80,9 έτη το 2017, και συγκε­κρι­μέ­να τα 83,5 έτη για τις γυναί­κες και τα 78,3 έτη για τους άνδρες, (δια­φο­ρά δηλα­δή 5,2 ετών μετα­ξύ των δύο φύλων), σύμ­φω­να με ενη­με­ρω­τι­κό δελ­τίο που εξέ­δω­σε η Eurostat.

Στην Ελλά­δα ήταν 81,4 στο μέσο όρο, 78,8 στους άνδρες και 83,9 στις γυναί­κες, δια­φο­ρά 5,1 έτη μετα­ξύ των δύο φύλων, κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.

Στην Κύπρο το προσ­δό­κι­μο επι­βί­ω­σης ήταν 80,2 έτη για τους άνδρες και 84,2 έτη για τις γυναί­κες ‑δια­φο­ρά 4 ετών- και 82,2 έτη στο μέσο όρο του πλη­θυ­σμού. Πρό­κει­ται για την 6η χαμη­λό­τε­ρη δια­φο­ρά μετα­ξύ των δύο φύλων στην ΕΕ.

Σε όλα τα κρά­τη μέλη της ΕΕ το προσ­δό­κι­μο ζωής κατά τη γέν­νη­ση είναι υψη­λό­τε­ρο για τις γυναί­κες από ό,τι για τους άνδρες, αν και το μέγε­θος του χάσμα­τος ποι­κί­λει αισθη­τά. Οι μεγα­λύ­τε­ρες δια­φο­ρές μετα­ξύ των φύλων είναι στη Λετο­νία (9,9 έτη), στη Λιθουα­νία (9,8 έτη) και στην Εσθο­νία (8,8 έτη). Οι μικρό­τε­ρες δια­φο­ρές είναι στη Σου­η­δία (3,3 έτη) και στις Κάτω Χώρες (3,2 έτη).

Το προσ­δό­κι­μο ζωής κατά τη γέν­νη­ση είναι ο μέσος αριθ­μός ετών που ένα άτο­μο μπο­ρεί να ανα­μέ­νει να ζήσει κατά τη γέν­νη­ση εάν υπο­βλη­θεί σε τρέ­χου­σες συν­θή­κες θνη­σι­μό­τη­τας καθ ‘όλη τη διάρ­κεια της ζωής του. Είναι ένας ευρέ­ως χρη­σι­μο­ποιού­με­νος δεί­κτης για την ανά­λυ­ση των εξε­λί­ξε­ων στη θνη­σι­μό­τη­τα, ανα­φέ­ρει η Εurostat.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο