Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι γυναίκες στον κόσμο του Αστερίξ

Ο Αστε­ρίξ και Οβε­λίξ κλεί­νουν τα 60 φέτος. Πάνω στην ώρα για τα γενέ­θλια κατα­φτά­νει και ένας νέος τόμος: “Η κόρη του Βερ­κιγ­γε­τό­ρι­γα”. Μέχρι σήμε­ρα πάντως οι γυναί­κες είχαν σπά­νια τον πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο…

Νέα και επαναστάτρια: Αδρεναλίνη

adrenalini

Η ηρω­ί­δα του 38ου κόμικ, το οποίο κυκλο­φό­ρη­σε στις 24 Οκτω­βρί­ου, είναι μία άτα­κτη έφη­βη, η Αδρε­να­λί­νη. “Είναι μία μικρή επα­να­στά­τρια που κάνει τον κόσμο άνω κάτω”, όπως ανα­φέ­ρει ο συγ­γρα­φέ­ας Ζαν-Ιφ Φερί. Πρό­κει­ται για το τρί­το βιβλίο που ανέ­λα­βε να γρά­ψει. Ο σκι­τσο­γρά­φος Ντι­ντιέ Κόν­ραντ είναι αυτός που δια­δέ­χτη­κε τον Αλμπέρ Ουντερζό.

Καλόκαρδη και κυκλοθυμική: η Κλεοπάτρα

kleopatra
Η βασί­λισ­σα Κλε­ο­πά­τρα ήταν ο πρώ­τος θηλυ­κός χαρα­κτή­ρας σε τίτλο — κυκλο­φό­ρη­σε σε ται­νία κινου­μέ­νων σχε­δί­ων το 1968, δια­δε­χό­με­νη την μετα­φο­ρά του πρώ­του τόμου (“Αστε­ρίξ ο Γαλά­της”) στην οθό­νη. Μετά την Κλε­ο­πά­τρα οι γυναι­κεί­οι ρόλοι στον Αστε­ρίξ περ­νά­νε για μία μεγά­λη περί­ο­δο στην αφάνεια.

Η βασίλισσα του στυλ: η Μαεστρία

maestria
Οι γυναι­κεί­οι ρόλοι δεν είχαν για αρκε­τό και­ρό ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για τους κατοί­κους του Γαλα­τι­κού χωριού. Στον 29ο τόμο αυτό αλλά­ζει: δέχο­νται σκλη­ρή κρι­τι­κή και χαρα­κτη­ρί­ζο­νται μέχρι και “μισο­γύ­νη­δες”. Η Μαε­στρία, πρω­τα­γω­νί­στρια του τόμου, μία βαρό­νη από την ρωμαϊ­κή πόλη Λου­τέ­τια, προ­κά­το­χο του σημε­ρι­νού Παρι­σιού. Μαζί της φέρ­νει ένα νέο τρεντ, το οποίο θέλει τις γυναί­κες να φορά­νε παντελόνια…

Η πρώτη κυρία του χωριού: η Μπονεμίνα ή Μιμίνα

mimina
Η σύζυ­γος του αρχη­γού Μαζε­στίξ και συνε­πώς πρώ­τη κυρία του χωριού, είναι πάντα δυσα­ρε­στη­μέ­νη για­τί, όπως υπο­στη­ρί­ζει, έχα­σε τα καλύ­τε­ρα χρό­νια της για να είναι με τον άντρα της (το “αγριο­γού­ρου­νο”, όπως τον χαρα­κτη­ρί­ζει), όντας σε ένα χωριό, ενώ θα προ­τι­μού­σε να ζει στην Λουτέτια…

Αυτή που φοράει τα παντελόνια: Γιελοουσαμπμαρίνα

gieloousampmarina
Το όνο­μά της, Γιε­λο­ου­σα­μπ­μα­ρί­να, (Ιélosubmarine) παρα­πέ­μπει στον τίτλο του τρα­γου­διού των Μπι­τλς Yellow submarine. Μαζί με τον άντρα της, τον Αλφα­βη­τίξ, που­λά­νε τα ψάρια στο Γαλα­τι­κό χωριό. Είναι η πρώ­τη που φορά­ει παντε­λό­νι από τις γυναί­κες — στα μάτια του άντρα της όμως οι πουά λεπτο­μέ­ριες φαντά­ζουν σαν… ιλαρά.

Όμορφη και στυλάτη: η κα. Μαθουσαλίξ

mathousalix
Η σύζυ­γος του Μαθου­σα­λίξ, αν και δεν ανα­φέ­ρε­ται ποτέ με το όνο­μά της στα βιβλία, στο πάρ­κο ανα­ψυ­χής κοντά στο Παρί­σι την έχουν ονο­μά­σει “Taillefine”, το οποίο σημαί­νει “καλο­σχη­μα­τι­σμέ­νη”. Είναι μακράν η πιο στυ­λά­τη Γαλά­τισ­σα και αν και αρκε­τά νεό­τε­ρη ‑και ψηλό­τε­ρη- από τον άντρα της, η αγά­πη τους είναι σημείο ανα­φο­ράς κάθε φορά που εμφανίζονται.

Και έξυπνη και όμορφη: Η Φραμπαλά

frampala
Η Φρα­μπα­λά, αρρα­βω­νια­στι­κιά του Τρα­γι­κο­μίξ, σπού­δα­σε στην πόλη Κοντάτ και είναι μία εξαι­ρε­τι­κά χαρι­σμα­τι­κή φυσιο­γνω­μία των κόμικ. Στον τόμο “Aστε­ρίξ Λεγε­ω­νά­ριος” στην αγά­πη του Οβε­λίξ για το αγριο­γού­ρου­νο προ­στί­θε­ται μία ακό­μη: η Φραμπαλά…

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο