Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι δασικές πυρκαγιές του Ιουλίου στην Ελλάδα επηρέασαν πάνω από 132.000 στρέμματα

Οι μεγά­λες δασι­κές πυρ­κα­γιές που εκδη­λώ­θη­καν κατά τη διάρ­κεια του φετι­νού Ιου­λί­ου στη χώρα μας επη­ρέ­α­σαν συνο­λι­κή έκτα­ση μεγα­λύ­τε­ρη των 130.000 στρεμμάτων.

Η έκτα­ση που επη­ρε­ά­στη­κε τον Ιού­λιο (γύρω στα 132.720 στρέμ­μα­τα) αντι­στοι­χεί περί­που στο 60% των αθροι­στι­κά καμέ­νων εκτά­σε­ων της χώρας μας από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2022 (περί­που 215.000 στρέμματα).

Ανα­λυ­τι­κά, τον Ιού­λιο (1η έως 31) οι πυρ­κα­γιές έκα­ψαν περί τα 40.000 στρέμ­μα­τα στη Δαδιά Έβρου, 27.800 στρέμ­μα­τα στην Πεντέ­λη, 24.500 στρέμ­μα­τα στη Λέσβο, 20.020 στρέμ­μα­τα στις Μέλα­μπες Κρή­της, 12.150 στρέμ­μα­τα στην Ιτέα και 8.250 στρέμ­μα­τα στις Πόρ­τες Πελοποννήσου.

Τα δεδο­μέ­να άντλη­σε και επε­ξερ­γά­στη­κε η πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κή ομά­δα FLAME του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ) / meteo.gr από το Ευρω­παϊ­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο Δασι­κών Πυρ­κα­γιών (EFFIS) και την Υπη­ρε­σία Ταχεί­ας Χαρ­το­γρά­φη­σης Copernicus της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο