Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι διεκδικήσεις για την επιβίωση οδηγούν τους αγρότες στο Σύνταγμα — Με μαζικό συλλαλητήριο θα τους υποδεχτούν οι εργαζόμενοι

Από τον Έβρο έως την Κρή­τη εντεί­νο­νται οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες των αγρο­τών στα μπλό­κα για τη μεγά­λη αγω­νι­στι­κή κάθο­δο στην Αθή­να, την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη, με το μεγά­λο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγμα.

Η συγκέ­ντρω­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 6.30 μ.μ., ενώ η προ­συ­γκέ­ντρω­ση των αγρο­τών θα γίνει στις 5.30 μ.μ. στην Ομόνοια.

Το βήμα αυτό της κλι­μά­κω­σης απο­φα­σί­στη­κε στη σύσκε­ψη που έγι­νε την Πέμ­πτη στη Νίκαια της Λάρι­σας, όπου συμ­με­τεί­χαν εκπρό­σω­ποι 50 μπλό­κων απ’ όλη τη χώρα. Μάλι­στα, η από­φα­ση των μπλό­κων είναι να συμ­με­τά­σχουν στο συλ­λα­λη­τή­ριο και τρακτέρ.

Προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, σε όλη τη χώρα συνε­χί­ζο­νται οι απο­κλει­σμοί δρό­μων, τελω­νεί­ων και άλλες αγω­νι­στι­κές δρά­σεις των αγρο­τών. Παράλ­λη­λα, δυνα­μώ­νει το κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης από τους εργα­ζό­με­νους και τα άλλα λαϊ­κά στρώματα.

Υποδεχόμαστε τους αγρότες με μαζικό συλλαλητήριο την Τρίτη στις 6 μ.μ. στο Σύνταγμα

«Είμα­στε στο πλευ­ρό των αγρο­τών! Τους υπο­δε­χό­μα­στε με μαζι­κό, μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη, στο Σύνταγ­μα στις 6 μ.μ.» τονί­ζουν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργανώσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­το­τε­χνι­τών και Υπαλ­λή­λων Γάλα­κτος Τρο­φί­μων και Ποτών, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας, η Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλά­δας, η Ομο­σπον­δία Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρ­του, η Ομο­σπον­δία Συλ­λό­γων Υπαλ­λή­λων Αιρε­τών Περι­φε­ρειών Ελλά­δας, η Ομο­σπον­δία Οικο­δό­μων και Εργα­ζο­μέ­νων στα Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ελλά­δας, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Ν. Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ν. Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μά­κου Καλ­λυ­ντι­κού και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Αττι­κής — Πει­ραιά και Νήσων, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Μετάλ­λου Αττι­κής και Εργα­ζο­μέ­νων Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Μηχα­νι­κών Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού — ΠΕΜΕΝ, η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Κατώ­τε­ρων Πλη­ρω­μά­των Μηχα­νής Ε.Ν.- «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», η Πανελ­λή­νια Επαγ­γελ­μα­τι­κή Ένω­ση Μαγεί­ρων Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού — ΠΕΕΜΑΓΕΝ, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων και Εργα­ζο­μέ­νων στα Δομι­κά Υλι­κά και στις Κατα­σκευ­ές Αθή­νας, η Ένω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Ταχυ­δρο­μεί­ων — Ταχυ­με­τα­φο­ρών Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το Τύπου Χάρ­του, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών και Συνα­φών Επι­χει­ρή­σε­ων Ν. Αττι­κής σημειώ­νουν στο κάλε­σμά τους:

«Απέ­να­ντι στον εμπαιγ­μό και την κοροϊ­δία της κυβέρ­νη­σης που δεν ικα­νο­ποί­η­σε κανέ­να αίτη­μά τους, οι αγρό­τες απα­ντούν με κλι­μά­κω­ση του αγώ­να τους.

Η Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη 50 μπλό­κων απο­φά­σι­σε να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη, καλώ­ντας σε μαζι­κή συμ­με­το­χή τους αγρό­τες απ’ όλη τη χώρα, από το βορ­ρά μέχρι τον νότο.

Οι εργα­ζό­με­νοι θα είμα­στε εκεί! Ο αγώ­νας που δίνουν οι αγρό­τες είναι δίκαιος!

Ξέρου­με ότι αν νική­σουν οι αγρό­τες θα κερ­δί­σου­με και εμείς οι εργαζόμενοι.

Ξέρου­με ότι αν νική­σουν οι αγρό­τες, θα χάσουν οι μεγα­λο­βιο­μή­χα­νοι και οι μεγα­λέ­μπο­ροι σου­περ­μαρ­κε­τά­δες, οι εφο­πλι­στές και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι στην ενέργεια.

Για­τί είναι αυτοί που αγο­ρά­ζουν τσά­μπα και βερε­σέ τα αγρο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα από το χωρά­φι και μας τα που­λά­νε πανά­κρι­βα στο ράφι!

Για­τί είναι αυτοί που θησαυ­ρί­ζουν από τον κόπο και τον ιδρώ­τα των εργα­ζο­μέ­νων, που ξεκλη­ρί­ζουν τους αγρό­τες, που τους διώ­χνουν από τη γη τους για την αύξη­ση των κερ­δών τους, αξιο­ποιώ­ντας την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που την εφαρ­μό­ζουν δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις στη χώρα.

Αυτοί είναι οι κοι­νοί αντί­πα­λοι των εργα­ζο­μέ­νων και αγρο­τών. Είναι οι ίδιοι που έχουν επι­βάλ­λει μισθούς πεί­νας στους εργα­ζό­με­νους με εξο­ντω­τι­κές συν­θή­κες δου­λειάς, που καταρ­γούν το 8ωρο το 5ημερο και μας καθι­στούν σε συν­θή­κες μεγά­λης ακρί­βειας να μην μπο­ρού­με να αγο­ρά­σου­με τα προ­ϊ­ό­ντα που παρά­γουν οι αγρό­τες! Για αυτό οι εργα­ζό­με­νοι και οι αγρό­τες είμα­στε σύμμαχοι.

Ζού­με όλοι στο πετσί μας την πολι­τι­κή που διο­γκώ­νει συνο­λι­κά το κόστος ζωής. Που εμπο­ρευ­μα­το­ποιεί την Υγεία και υπο­βαθ­μί­ζει τα δημό­σια νοσο­κο­μεία, ιδιαί­τε­ρα στην επαρ­χία μετα­τρέ­πο­ντας την ανά­γκη να έχου­με την υγειά μας, σε πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα. Που υπο­βαθ­μί­ζει τη μόρ­φω­ση των παι­διών μας και μετα­τρέ­πει την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση σε μπίζ­να και σε υπό­θε­ση των λίγων που θα έχουν να πλη­ρώ­σουν. Είναι η πολι­τι­κή που εμάς τους εργα­ζό­με­νους, τους αγρό­τες και τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους μας ξεζου­μί­ζει με φόρους για να μαζεύ­ει το χρή­μα που δίνει στους πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, στα λεγό­με­να ανα­πτυ­ξια­κά προ­γράμ­μα­τα που ταΐ­ζουν με κρατ ικό χρή­μα τους επι­χει­ρη­μα­τί­ες οι οποί­οι ζουν παρα­σι­τι­κά από τη δική μας δουλειά.

Στη­ρί­ζου­με τα δίκαια αιτή­μα­τα των αγρο­τών στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώ­πη που μαζι­κά βγαί­νουν στους δρό­μους αυτές τις ημέ­ρες για να μειω­θεί το κόστος παρα­γω­γής των προ­ϊ­ό­ντων τους και να έχου­με και εμείς φθη­νά τρόφιμα.

Να δοθούν άμε­σα οι απο­ζη­μιώ­σεις λόγω των κατα­στρο­φών που έχει υπο­στεί η σοδειά τους από την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων που βασί­ζε­ται στο «πάμε και όπου βγει», που αφή­νει απρο­στά­τευ­το το λαό από φυσι­κές κατα­στρο­φές υπο­λο­γί­ζο­ντας ως κόστος την ανθρώ­πι­νη ζωή, χωρίς να δίνει δεκά­ρα για το βιός και την περιου­σία του λαού.

Τώρα είναι η ώρα να ενω­θούν οι αγώ­νες μας με το σύν­θη­μα που μας ενώ­νει όλους: Ή τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας!

Να ενω­θούν οι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων που πλη­θαί­νουν στους χώρους δου­λειάς προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τη μεγά­λη πανελ­λα­δι­κή πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη, διεκ­δι­κώ­ντας αυξή­σεις στους μισθούς και ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες δου­λειάς – μέτρα προ­στα­σί­ας του εισο­δή­μα­τος, με τους αγώ­νες των αγρο­τών στα μπλό­κα σε κάθε περιο­χή της χώρας, τους αγώ­νες των παι­διών μας που βρί­σκο­νται και αυτά στους δρό­μους ενά­ντια στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια για να έχουν πτυ­χία με αξία και δωρε­άν σπουδές.

Τώρα είναι η ώρα να εκφρα­στεί αγω­νι­στι­κά η αλλη­λεγ­γύη ανά­με­σά μας, για­τί είναι ένα από τα μεγά­λα μας όπλα απέ­να­ντι στη δια­στρέ­βλω­ση και την προ­σπά­θεια που κάνει η κυβέρ­νη­ση να ενερ­γο­ποι­ή­σει τον λεγό­με­νο «κοι­νω­νι­κό αυτο­μα­τι­σμό» δηλα­δή να μας βάλει να τσα­κω­θού­με μετα­ξύ μας για να τη «βγά­λει καθαρή».

Καλού­με όλα τα σωμα­τεία, όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις να εκφρά­σουν έμπρα­κτα τη στή­ρι­ξή τους στον αγώ­να των αγρο­τών. Την Τρί­τη 20 Φλε­βά­ρη που θα κατέ­βουν στην Αθή­να με τα τρα­κτέρ τους κι ότι άλλο απο­φα­σί­σουν, να τους υπο­δε­χτού­με με ένα μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο που θα στεί­λει απο­φα­σι­στι­κό μήνυ­μα στην κυβέρ­νη­ση και τους μεγά­λους ομίλους.

Με αλλη­λεγ­γύη και οργα­νω­μέ­νο αγώ­να συνεχίζουμε!».

Πηγή: 902.gr

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο