Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι δολοφονίες των Παλαιστινίων και η ηχηρή σιωπή του ΚΙΣ (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο)

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Η κυβέρ­νη­ση των δολο­φό­νων σιω­νι­στών του Ισρα­ήλ, το κρά­τος-εγκλη­μα­τι­κός τρο­μο­κρά­της της Μέσης Ανα­το­λής, για μια ακό­μη φορά δολο­φο­νεί άοπλους Παλαιστίνιους.Το Κεντρι­κό Ισραη­λι­τι­κό Συμ­βού­λιο σιω­πά ηχη­ρώς. Αν μη τι άλλο, φαί­νε­ται κοντή η μνή­μη του. Κι όμως, ζουν ακό­μη δια­σω­θέ­ντες από τα φασι­στι­κά στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης. Στα χέρια τους ανε­ξί­τη­λοι οι αριθ­μοί από την προ­σπά­θεια αφα­νι­σμού ενός ολό­κλη­ρου λαού. Η ανθρω­πό­τη­τα όμως θυμά­ται. Και την γενο­κτο­νία και την συμπα­ρά­στα­ση που επέ­δει­ξε σώζο­ντας πολ­λούς Εβραί­ους από τα κρε­μα­τό­ρια του φασισμού.

Σήμε­ρα το κρά­τος του Ισρα­ήλ αφα­νί­ζει τον Λαό των Παλαι­στι­νί­ων. Τι σημαί­νει αυτή η σιω­πή αγα­πη­τοί; Συμ­φω­νεί­τε με τις δολο­φο­νί­ες ή ντρέ­πε­στε για τους δολο­φό­νους τύπου Νετα­νιά­χου; Έχε­τε υπο­χρέ­ω­ση στην αλλη­λεγ­γύη των λαών για όσα περά­σα­τε από τον φασισμό.

Εμείς δεν ξεχνά­με τα βάσα­νά που υπέ­στη ο λαός σας. Δεν θα ξεχά­σου­με όμως και την γενο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων από τους δολο­φό­νους του κρά­τους του Ισρα­ήλ. Κι η σιω­πή σας μας γεν­νά ερωτηματικά.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο