Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι δύο φιλόδοξες παραγωγές του Μάρτιν Σκορσέζε

Ο εμβλη­μα­τι­κός σκη­νο­θέ­της Μάρ­τιν Σκορ­σέ­ζε (Martin Scorsese) σχε­διά­ζει να γυρί­σει δύο φιλό­δο­ξες παρα­γω­γές, η πρώ­τη για τον Ιησού βασι­σμέ­νη στο βιβλίο του Σου­σά­κου Έντο (Shūsaku Endō) «A Life of Jesus» του 1973 και η δεύ­τε­ρη μια βιο­γρα­φι­κή ται­νία για τον Φρανκ Σινά­τρα (Frank Sinatra) όπως ανα­φέ­ρουν πηγές στο Variety.

Ο βρα­βευ­μέ­νος με Όσκαρ σκη­νο­θέ­της ο οποί­ος συνέ­βα­λε στην εμφά­νι­ση του Νέου Κύμα­τος του Χόλυ­γουντ τη δεκα­ε­τία του ΄70 θέλει να παρα­κάμ­ψει το σύστη­μα των κινη­μα­το­γρα­φι­κών στού­ντιο και να χρη­μα­το­δο­τή­σει ανε­ξάρ­τη­τα την ται­νία για τον Ιησού με τα γυρί­σμα­τα να ξεκι­νούν αργό­τε­ρα φέτος στο Ισρα­ήλ, την Ιτα­λία και την Αίγυπτο.

Στην συνέ­χεια ο διά­ση­μος σκη­νο­θέ­της ελπί­ζει να αρχί­σει τα γυρί­σμα­τα της δεύ­τε­ρης ται­νί­ας, αφού πρώ­τα λάβει τις ευλο­γί­ες της κόρης του θρυ­λι­κού τραγουδιστή.

Το καστ αστέ­ρων της ται­νί­ας θα ηγη­θεί ο Λεο­νάρ­ντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio) ενώ η Τζέ­νι­φερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) θα ενσαρ­κώ­σει την δεύ­τε­ρη σύζυ­γο του Σινά­τρα, ‘Αβα Γκάρ­ντ­νερ (Ava Gardner), σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές.

Με δύο από τους μεγα­λύ­τε­ρους κινη­μα­το­γρα­φι­κούς αστέ­ρες του πλα­νή­τη η ται­νία ήδη έχει προ­σελ­κύ­σει το ενδια­φέ­ρον μεγά­λων στού­ντιο και υπη­ρε­σιών streaming. Η Apple, η οποία χρη­μα­το­δό­τη­σε το «Killers of the Flower Moon» με κόστος $215 εκατ., θα ήθε­λε να συνε­χί­σει την συνερ­γα­σία της με τον Σκορ­σέ­ζε, αλλά σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα η Sony είναι η επικρατέστερη.

Σημειώ­νε­ται ότι στα σκα­ριά είναι επί­σης μια συνερ­γα­σία του με τον Στί­βεν Σπίλ­μπεργκ (Steven Spielberg) ως εκτε­λε­στι­κοί παρα­γω­γοί για μια τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά βασι­σμέ­νη στο «Cape Fear» για το Apple TV+.

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο