Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι εκδόσεις Ατέχνως περιμένουν τους Βορειοελλαδίτες φίλους στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη

Οι εκδό­σεις Ατέ­χνως θα είναι και φέτος στη Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη – από 4 έως και 7 Μαΐ­ου. Στις εγκα­τα­στά­σεις του Διε­θνούς Εκθε­σια­κού Κέντρου ΔΕΘ-Helexpo, Περί­πτε­ρο 13, stand 072.

Περι­μέ­νου­με όλους τους φίλους μας από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τη Βόρεια Ελλά­δα, να γνω­ρι­στού­με από κοντά, να ξεφυλ­λί­σε­τε τις πιο πρό­σφα­τες εκδό­σεις, αλλά και να παρα­κο­λου­θή­σε­τε τις εκδη­λώ­σεις μας.

Στο περί­πτε­ρό μας θα βρεί­τε: Επί­και­ρα ιστο­ρι­κά βιβλία, δοκί­μια λογο­τε­χνί­ας με πρω­τό­τυ­πα θέμα­τα από κατα­ξιω­μέ­νους συγ­γρα­φείς και μελε­τη­τές της λογο­τε­χνί­ας. Κλα­σι­κή ελλη­νι­κή και ξένη λογο­τε­χνία (Παπα­δια­μά­ντης, Θεο­τό­κης, Ντο­στο­γιέφ­σκι κ.ά.) . Μονα­δι­κές ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές (Χικ­μέτ, Καρυω­τά­κης, Αγγου­λές, Ρεμπώ κ.ά.) και ποιο­τι­κές σύγ­χρο­νες λογο­τε­χνι­κές φωνές.

Στο πλαί­σιο της έκθε­σης θα παρου­σιά­σου­με δύο βιβλία μας: το μυθι­στό­ρη­μα «26 Δεκεμ­βρί­ου» του Πανα­γιώ­τη Ράπτη και το ιστο­ρι­κό «Ναι, αλλά ο Στά­λιν» του Νίκου Μόττα.

Οι εκδηλώσεις μας

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5/2023

ΩΡΑ: 11:00–12:00

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ: 15

ΑΙΘΟΥΣΑ: ΕΞΩΣΤΗΣ ΙΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: 26 Δεκεμβρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Πανα­γιώ­της Ράπτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ένα μυθι­στό­ρη­μα ανα­δρο­μής και ερω­τι­κών ιστο­ριών, όπου οι πρω­τα­γω­νι­στές κινού­νται μετα­ξύ Αθή­νας και Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πώς το παρελ­θόν επη­ρε­ά­ζει την πορεία της ζωής και τι απο­τυ­πώ­μα­τα αφή­νει μέσα μας; Μπο­ρού­με να αφή­σου­με πίσω τα τραύ­μα­τα του παρελθόντος;

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Χρυ­σή Μαρού­ση (Συγ­γρα­φέ­ας, υπεύ­θυ­νος podcast Εξο­μο­λο­γή­σεις με τη Χρυσή)

Βού­λα Παπα­τσι­φλι­κιώ­τη (Δημο­σιο­γρά­φος, παι­δα­γω­γός – συγγραφέας)

Παύ­λος Σιδη­ρό­που­λος (Φιλό­λο­γος)

***

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2023

ΩΡΑ: 16:00–17:00

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ: 13

ΑΙΘΟΥΣΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ναι, αλλά ο Στάλιν

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νίκος Μόττας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Το νέο βιβλίο που υπο­γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας «επι­σκέ­πτε­ται» σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα του 20ού αιώ­να αμφι­σβη­τώ­ντας τα κυρί­αρ­χα αφη­γή­μα­τα που έχουν επι­βλη­θεί από την αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία, με στό­χο να απο­κα­λυ­φθούν ψέμα­τα και συκο­φα­ντί­ες, καθώς και να συγκε­ντρω­θούν στοι­χεία, επι­χει­ρή­μα­τα και απα­ντή­σεις απέ­να­ντι στην παρα­χά­ρα­ξη ιστο­ρι­κών ζητη­μά­των, κατα­στά­σε­ων και προσώπων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: Γιώρ­γος Λεο­ντιά­δης, Ιστορικός.

Γιώρ­γος Μαρ­γα­ρί­της, αφυ­πη­ρε­τή­σας Καθη­γη­τής Σύγ­χρο­νης Ιστο­ρί­ας ΑΠΘ (μέσω τηλεσύνδεσης)

Νίκος Μότ­τας, Συγ­γρα­φέ­ας του βιβλίου.

Θα συντο­νί­σει ο συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­κος Χατζηκώστας.

***

Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Πέμ­πτη 15:00–21:00, Παρα­σκευή – Σάβ­βα­το 10:00–22:00 & Κυρια­κή 10:00–21:00

Είσο­δος ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο