Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι εκδόσεις Γαβριηλίδη, η πολτοποίηση και ο καπιταλισμός

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Λου­κέ­το έβα­λαν οι εκδό­σεις Γαβρι­η­λί­δη και οι πιστώ­τριες τρά­πε­ζες πολ­το­ποί­η­σαν την υπάρ­χου­σα ποσό­τη­τα βιβλί­ων που υπήρ­χαν στις απο­θή­κες. Δια­δι­κα­σία για την οποία δεν ευθύ­νο­νται οι εκδό­σεις αλλά οι νόμοι του κρά­τους επιβάλλουν.

Κρά­τος και νόμοι δια­σφα­λί­ζουν την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς. Η κατα­στρο­φή αξί­ας χρή­σης εξα­σφα­λί­ζει την κερ­δο­φο­ρία του κεφα­λαί­ου. Όλοι ξέρου­με ότι προ­ϊ­ό­ντα χρή­σι­μα για τη δια­τρο­φή πετιού­νται – κατα­στρέ­φο­νται ενώ υπάρ­χουν πει­να­σμέ­νοι – φτω­χοί. Γάλα πετιέ­ται στα λύμα­τα τη στιγ­μή που παι­διά πεθαί­νουν από ασι­τία. Εργο­στά­σια κλεί­νουν μόνο και μόνο για­τί οι μέτο­χοι θα κερ­δί­σουν περισ­σό­τε­ρα, ασχέ­τως αν τα προ­ϊ­ό­ντα είναι χρή­σι­μα για την κοινωνία.

Αυτός είναι ο καπι­τα­λι­σμός. Έτσι λει­τουρ­γεί. Πάνω απ’ όλα το κέρ­δος, η δια­σφά­λι­σή του. Η ανθρώ­πι­νη ανά­γκη καλύ­πτε­ται μόνο όταν μπο­ρεί να απο­φέ­ρει ικα­νό κέρδος.

Και το βιβλίο στον καπι­τα­λι­σμό δεν είναι πολι­τι­στι­κό αγα­θό, δεν απο­σκο­πεί στην πολι­τι­στι­κή αει­φο­ρία της κοι­νω­νί­ας. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ είναι και ο χώρος του βιβλί­ου πεδί­ον δόξης λαμπρό για το κεφά­λαιο, και­ρο­σκό­πους και τυχοδιώκτες.

***

Μας λέγα­νε μια ιστο­ριού­λα οι παλιοί κομ­μου­νι­στές για να μας εξη­γή­σουν τη φύση του καπιταλισμού.

Χει­μώ­νας σε εργα­τό­σπι­το. Κάνει κρύο. Ρωτά το παι­δί τη μητέ­ρα του.
– Μαμά για­τί δεν ανά­βου­με τη σόμπα;
– Για­τί δεν έχου­με κάρ­βου­να παι­δί μου…
– Για­τί μαμά δεν έχου­με κάρβουνα;
– Δεν έχου­με χρήματα
– Και για­τί δεν έχου­με χρή­μα­τα μαμά;
– Επει­δή ο μπα­μπάς σου δε δου­λεύ­ει. Απο­λύ­θη­κε από το Μεταλ­λείο όπου δούλευε…
– Για ποιο λόγο απο­λύ­θη­κε ο μπα­μπάς μαμά;
– Για­τί παι­δί μου το μεταλ­λείο παρή­γα­γε πολύ κάρβουνο!!!

Το κεφά­λαιο δεν παρά­γει για τις ανά­γκες των ανθρώ­πων αλλά για το κέρ­δος Η παρα­γω­γή, δηλα­δή, και η δια­κί­νη­ση προ­ϊ­ό­ντων στον καπι­τα­λι­σμό, δεν στο­χεύ­ει στην κάλυ­ψη των διευ­ρυ­μέ­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών, αλλά στο κέρ­δος του κάθε ιδιώτη.

Και σε αυτή τη βάση, και το περιε­χό­με­νο του βιβλί­ου προ­σαρ­μό­ζε­ται στην επι­δί­ω­ξη του μέγι­στου κέρ­δους. Δεί­τε τι κυκλοφορεί… 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο