Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα: Για 6η ημέρα καίγεται το Δάσος της Δαδιάς – Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής

Sτο ενερ­γό νοτιο­δυ­τι­κό μέτω­πο επι­κε­ντρώ­νο­νται οι προ­σπά­θειες των επι­χει­ρή­σε­ων στην πυρ­κα­γιά στο Σου­φλί Έβρου στο δάσος της Δαδιάς, όπως τόνι­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, επι­πυ­ρα­γός, Γιάν­νης Αρτο­ποιός, σε έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για τις δασι­κές πυρ­κα­γιές. «Στην πολύ δύσκο­λη πυρ­κα­γιά στο Σου­φλί Έβρου στο δάσος της Δαδιάς λόγω της πυκνής δασι­κής ύλης των συνε­χών αλλα­γών κατεύ­θυν­σης της φοράς του ανέ­μου και της αδυ­να­μί­ας πρό­σβα­σής μας, διό­τι πρό­κει­ται για προ­στα­τευό­με­νη περιο­χή Natura, το σύνο­λο των προ­σπα­θειών μας και των επι­χει­ρή­σε­ών μας επι­κε­ντρώ­νο­νται στο ενερ­γό νοτιο­δυ­τι­κό μέτω­πο, ενώ στα υπό­λοι­πα σημεία η κατά­στα­ση είναι ελεγ­χό­με­νη», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Σύμ­φω­να με τον κ. Αρτο­ποιό, λόγω του ισχυ­ρού Α/ΒΑ ανέ­μου που πνέ­ει στην περιο­χή, πυρο­δο­τή­θη­κε μερι­κή εξά­πλω­ση του ήδη ενερ­γού νοτιο­δυ­τι­κού μετώ­που, που οδη­γεί προς το πυρο­φυ­λά­κιο της Λευ­κίμ­μης, ωστό­σο, όπως είπε, κατα­βάλ­λε­ται πολύ μεγά­λη και συντο­νι­σμέ­νη προ­σπά­θεια από όλες τις εμπλε­κό­με­νες δυνά­μεις να δημιουρ­γη­θεί νέα ζώνη άμυ­νας προς τον ασφαλ­το­στρω­μέ­νο δρό­μο που οδη­γεί στις κεραί­ες της ΕΡΤ.

«Λόγω της εκτε­τα­μέ­νης διά­νοι­ξης αντι­πυ­ρι­κών ζωνών με χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα βαρέ­ως τύπου, έχει απο­τρα­πεί η πιθα­νό­τη­τα να μετα­δο­θεί προς το παρόν η πυρ­κα­γιά από την Α2 ζώνη στην Α1 που βρί­σκε­ται ο σκλη­ρός πυρή­νας του δάσους και είναι η αποι­κία του σπά­νιου είδους του μαυ­ρό­γυ­πα με τις φωλιές του», σημεί­ω­σε ο κ. Αρτοποιός.

Στο σημείο επι­χει­ρούν αδιά­κο­πα από την πρώ­τη στιγ­μή 320 πυρο­σβέ­στες, 13 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 75 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα ενώ περιο­δι­κά επι­χει­ρούν από αέρος καθ’ όλη τη διάρ­κεια της ημέ­ρας 5 αερο­σκά­φη, 9 ελι­κό­πτε­ρα. Εκτός των επί­γειων και ενα­ε­ρί­ων πυρο­σβε­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ταυ­το­χρό­νως, όπως είπε ο κ. Αρτο­ποιός, δημιουρ­γού­νται επι­πλέ­ον αντι­πυ­ρι­κές ζώνες και λωρί­δες με χωμα­τουρ­γι­κά μηχα­νή­μα­τα βαρέ­ως τύπου προ­κει­μέ­νου να έχουν καλύ­τε­ρη πρό­σβα­ση οι δασο­κο­μά­ντος και τα πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα εντός πυκνού δασι­κού οικο­συ­στή­μα­τος που εμπο­δί­ζει δυστυ­χώς την πρό­σβα­ση των πυροσβεστών.

Επι­πλέ­ον, το ΓΕΕΘΑ έχει δια­θέ­σει 8 μηχα­νή­μα­τα έργου, 1 ομά­δα “ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ” απο­τε­λού­με­νη από 36 στε­λέ­χη, 4 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα ενώ η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Έβρου έχει δια­θέ­σει 3 υδρο­φό­ρα οχή­μα­τα και 8 μηχα­νή­μα­τα έργου.

Ο κ. Αρτο­ποιός χαρα­κτή­ρι­σε εξί­σου σημα­ντι­κή τη συν­δρο­μή που παρέ­χουν οι δασι­κές υπη­ρε­σί­ες Έβρου με τους υλο­τό­μους, οι οποί­οι πραγ­μα­το­ποιούν αραί­ω­ση της καύ­σι­μης ύλης και δημιουρ­γία επι­πλέ­ον αντι­πυ­ρι­κών ζωνών και λωρί­δων, ενώ προ­σέ­θε­σε ότι σημα­ντι­κό­τα­τη επί­σης είναι η συν­δρο­μή τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης α΄και β’ βαθ­μού. Παράλ­λη­λα, στην περιο­χή παρα­μέ­νουν δυνά­μεις της ΕΛΑΣ.

«Ο απο­τε­λε­σμα­τι­κός συντο­νι­σμός όλων των εμπλε­κό­με­νων δυνά­με­ων ξεκί­νη­σε από την πρώ­τη στιγ­μή σε αυτή την πολύ δύσκο­λη πυρο­σβε­στι­κή επι­χεί­ρη­ση. Ευχα­ρι­στού­με όλους τους φορείς που μας συν­δρά­μουν στο πεδίο. Όλες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες της περι­φέ­ρειας της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης είναι σε γενι­κή επι­φυ­λα­κή», υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Αρτοποιός.

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής

Όσον αφο­ρά την πυρ­κα­γιά σε αγρο­το­δα­σι­κή έκτα­ση που εκδη­λώ­θη­κε σε μία εξί­σου δύσκο­λη αγρο­το­δα­σι­κή πυρ­κα­γιά στη Μάν­δρα Αττι­κής στις 17:05 ο κ. Αρτο­ποιός είπε ότι είναι σε εξέ­λι­ξη και επι­χει­ρούν 50 πυρο­σβέ­στες, 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 22 οχή­μα­τα, 5 αερο­σκά­φη, 3 ελι­κό­πτε­ρα, ενώ οι δυνά­μεις ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς. Στις 18:02, όπως επι­σή­μα­νε, ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε άμε­σα το 112 για προ­λη­πτι­κή απο­μά­κρυν­ση των κατοί­κων από τους οικι­σμούς Νέο Πόντο και Νέα Ζωή προς Μάνδρα.

Επι­πλέ­ον, σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται δασι­κή πυρ­κα­γιά στο Χαϊ­δά­ρι που εκδη­λώ­θη­κε στις 15:27 στην τοπο­θε­σία Μικρό Σχι­στό. Επι­χει­ρούν 70 πυρο­σβέ­στες , 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 23 οχή­μα­τα, 2 αερο­σκά­φη, 2 ελι­κό­πτε­ρα, ενώ συν­δρά­μουν εθε­λο­ντές και υδρο­φό­ρες των ΟΤΑ.

Βελτιωμένη η εικόνα στη Λέσβο

Παράλ­λη­λα, όπως τόνι­σε, ακό­μη πιο βελ­τιω­μέ­νη είναι σήμε­ρα η εικό­να από τις πυρο­σβε­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Λέσβο καθώς σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται μόνο ένα μικρό ενερ­γό μέτω­πο ανα­το­λι­κά της Βρί­σας και πιο συγκε­κρι­μέ­να στο ρέμα της Λαγκά­δας. Στην υπό­λοι­πη περιο­χή της πυρ­κα­γιάς δεν υπάρ­χει προς το παρόν ενερ­γό μέτω­πο. Επι­χει­ρούν αδιά­κο­πα 85 πυρο­σβέ­στες, 5 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 21 οχή­μα­τα, 7 αερο­σκά­φη, 1 ελι­κό­πτε­ρο. Το ΓΕΕΘΑ έχει συν­δρά­μει με υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου για την διά­νοι­ξη αντι­πυ­ρι­κών ζωνών, ενώ στην περιο­χή συν­δρά­μουν πολ­λοί εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και παρα­μέ­νουν δυνά­μεις της ΕΛΑΣ. Όπως σημεί­ω­σε ο κ. Αρτο­ποιός, όλες οι πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες Βορεί­ου Αιγαί­ου είναι σε γενι­κή επιφυλακή.

Επι­πλέ­ον, σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται δασι­κή πυρ­κα­γιά σε βρα­χώ­δη περιο­χή στην θέση Τσα­κα­τού­ρα Γρε­βε­νών όπου εκεί επι­χει­ρούν 21 πυρο­σβέ­στες 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 3 οχή­μα­τα και 1 ελικόπτερο.

Σε ύφεση βρίσκονται όλα σχεδόν τα μέτωπα στην υπόλοιπη χώρα — 89 δασικές πυρκαγιές σε 48 ώρες

«Σε ύφε­ση βρί­σκο­νται όλα σχε­δόν τα μέτω­πα στην υπό­λοι­πη χώρα με πρώ­το το μέτω­πο που είχα­με στον Δήμο Ανδρί­τσαι­νας-Κρε­στέ­νων Ηλεί­ας το οποίο μας προβλημάτιζε»

Ο κ. Αρτο­ποιός τόνι­σε ότι από τις 22/7/2022 μέχρι και σήμε­ρα έχουν συλ­λη­φθεί από πυρο­σβε­στι­κούς ανα­κρι­τι­κούς υπαλ­λή­λους 7 άτο­μα, εκ των οποί­ων τα 6 κατη­γο­ρού­νται για εμπρη­σμό από πρό­θε­ση και 1 άτο­μο για εμπρη­σμό από αμέ­λεια και προ­σέ­θε­σε ότι για όλα τα συμ­βά­ντα τα κατά τόπους ανα­κρι­τι­κά γρα­φεία καθώς και κλι­μά­κια της Διεύ­θυν­σης Αντι­με­τώ­πι­σης Εγκλη­μά­των Εμπρη­σμού διε­ρευ­νούν τα αίτια εκδή­λω­σης των δασι­κών πυρκαγιών.

Ακό­μη ο κ. Αρτο­ποιός επι­σή­μα­νε ότι το τελευ­ταίο 48ωρο εκδη­λώ­θη­καν συνο­λι­κά 89 δασι­κές πυρ­κα­γιές, το σύνο­λο των οποί­ων, όπως είπε, αντι­με­τω­πί­στη­καν με την άμε­ση αντα­πό­κρι­ση του μηχα­νι­σμού δασο­πυ­ρό­σβε­σης και οι περισ­σό­τε­ρες τέθη­καν γρή­γο­ρα υπό έλεγχο.

Ακό­μη, γνω­στο­ποί­η­σε ότι σύμ­φω­να με τον Χάρ­τη πρό­βλε­ψης κιν­δύ­νου πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η ΓΓΠΠ και για αύριο Τετάρ­τη 27 Ιου­λί­ου προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρί­ας κιν­δύ­νου 4) για την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και την Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλάδας.

«Καθη­με­ρι­νώς δίνου­με τη μάχη της δασο­πυ­ρό­σβε­σης για να προ­στα­τεύ­σου­με το πολυ­τι­μό­τε­ρο αγα­θό που είναι η ασφά­λεια της ζωής σας και της περιου­σί­ας σας καθώς επί­σης και της δια­φύ­λα­ξης του δασι­κού μας πλού­του. Δυστυ­χώς όμως έχει παρα­τη­ρη­θεί ότι πολ­λές πυρ­κα­γιές έχουν σημεία έναρ­ξης ακα­θά­ρι­στους οικο­πε­δι­κούς χώρους. Για μια ακό­μη φορά απευ­θύ­νου­με έκκλη­ση στους ιδιο­κτή­τες: Προ­βεί­τε άμε­σα στον καθα­ρι­σμό τους και μετα­φέ­ρε­τε τα προ­ϊ­ό­ντα αυτού του καθα­ρι­σμού σε αδειο­δο­τη­μέ­νο χώρο και μην τα ενα­πο­θέ­τε­τε στα πεζο­δρό­μια επι­δει­κνύ­ο­ντας με αυτόν τον τρό­πο ατο­μι­κή ευθύ­νη και κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία», κατέληξε.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται αύριο, για δύο Περι­φέ­ρειες της χώρας, σύμ­φω­να με τον Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr).

Συγκε­κρι­μέ­να, πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται αύριο για τις εξής Περιφέρειες:

-Περι­φέ­ρεια Αττικής

-Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο