Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι επιστήμονες ανοίγουν το «μαύρο κουτί» του καρκίνου

Πολ­λά πράγ­μα­τα στο περι­βάλ­λον μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν καρ­κί­νο, αλλά μέχρι σήμε­ρα είναι δύσκο­λο να συν­δέ­σει κανείς ένα συγκε­κρι­μέ­νο καρ­κί­νο σε έναν άνθρω­πο με μια συγκε­κρι­μέ­νη αιτία. Τώρα, Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες ανα­κοί­νω­σαν ότι έκα­ναν πρό­ο­δο, ώστε να υπάρ­ξει ένα «μαύ­ρο κου­τί», που ‑όπως στα αερο­πο­ρι­κά δυστυ­χή­μα­τα- θα μπο­ρεί να ρίξει φως στην αιτία κάθε καρ­κί­νου με πιο συγκε­κρι­μέ­νο τρό­πο, με δεδο­μέ­νο ότι η αιτία του καρ­κί­νου είναι «γραμ­μέ­νη» στο DNA του.

Οι ερευ­νη­τές των πανε­πι­στη­μί­ων του Κέι­μπριτζ και του Βασι­λι­κού Κολ­λε­γί­ου (King’s) του Λον­δί­νου, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό κυτ­τα­ρι­κής βιο­λο­γί­ας Cell, δημιούρ­γη­σαν ένα κατά­λο­γο γενε­τι­κών μεταλ­λά­ξε­ων, που ‑όπως τα δαχτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα- θα βοη­θούν τους για­τρούς να εντο­πί­ζουν εκεί­νον τον περι­βαλ­λο­ντι­κό παρά­γο­ντα (ρύπαν­ση, υπε­ριώ­δης ακτι­νο­βο­λία, καπνός τσι­γά­ρου, αλκο­όλ κ.α.), που ευθύ­νε­ται για τον καρ­κι­νι­κό όγκο ενός ασθενούς.

Μέχρι σήμε­ρα οι αιτί­ες πολ­λών καρ­κί­νων είναι άγνω­στες, καθώς οι για­τροί αδυ­να­τούν να ξεχω­ρί­σουν ανά­με­σα σε πολ­λούς δια­φο­ρε­τι­κούς πιθα­νούς «ενό­χους» ποιος ήταν η πραγ­μα­τι­κή αιτία για την καρ­κι­νο­γέ­νε­ση σε έναν άνθρω­πο. Ακό­μη και στον καρ­κί­νο των πνευ­μό­νων είναι συχνά ασα­φές πόσο φταί­ει το κάπνι­σμα ή κάποιος άλλος παρά­γο­ντας, όπως η ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπανση.

Όμως οι όγκοι ‑όπως τα «μαύ­ρα κου­τιά» των αερο­πλά­νων- κρύ­βουν πολ­λές πλη­ρο­φο­ρί­ες που ανα­τρέ­χουν ως τις ρίζες τους. Οι ερευ­νη­τές εξέ­θε­σαν βλα­στι­κά κύτ­τα­ρα σε δεκά­δες καρ­κι­νο­γό­νες ουσί­ες και κατέ­γρα­ψαν πώς η κάθε μία αλλά­ζει το DNA, καθώς ο καρ­κί­νος ανα­πτύσ­σε­ται. Προ­κύ­πτει έτσι μια «μορια­κή υπο­γρα­φή» που παρα­πέ­μπει στην αιτία του καρ­κί­νου. Κάθε «υπο­γρα­φή» είναι μονα­δι­κή και ξεχω­ρι­στή από τις άλλες.

Οι Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τα ένα πρώ­το κατά­λο­γο τέτοιων «υπο­γρα­φών» από 41 καρ­κι­νο­γό­νους παρά­γο­ντες του περι­βάλ­λο­ντος. Ο κατά­λο­γος θα διευ­ρυν­θεί στο μέλλον.

«Οι μορια­κές υπο­γρα­φές είναι τα δαχτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα που οι καρ­κι­νο­γό­νες ουσί­ες αφή­νουν πίσω τους στο DNA και, όπως τα δαχτυ­λι­κά απο­τυ­πώ­μα­τα, κάθε μία είναι μονα­δι­κή. Αυτό μας επι­τρέ­πει να αντι­με­τω­πί­σου­με τους όγκους ως τη σκη­νή ενός εγκλή­μα­τος και, όπως οι εγκλη­μα­το­λό­γοι, να εντο­πί­σου­με τον ένο­χο ‑και τους συνερ­γά­τες του- που ευθύ­νο­νται για τον όγκο», δήλω­σε η επι­κε­φα­λής ερευ­νή­τρια δρ Σιρί­να Νικ-Ζαϊ­νάλ του Τμή­μα­τος Ιατρι­κής Γενε­τι­κής του Κέιμπριτζ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο