Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Οι εργάτες σε όλες τις χώρες έχουν τον ίδιο αντίπαλο, τους εκμεταλλευτές τους, τους αστούς και το σάπιο σύστημά τους»

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην απο­ψι­νή του ομι­λία στη συγκέ­ντρω­ση της Κομ­μα­τι­κής Οργά­νω­σης Αττι­κής του ΚΚΕ, στην πλ. Συντάγ­μα­τος, ενα­ντί­ον των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σμών και της εμπλο­κής της Ελλά­δας, κάλε­σε τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε επα­γρύ­πνη­ση, ετοι­μό­τη­τα και έντα­ση της πάλης “που θα απαι­τεί ‘καμιά συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια των Αμε­ρι­κά­νων και του ΝΑΤΟ’ ”, κλεί­σι­μο της βάσης της Σού­δας και όλων των ξένων βάσε­ων στην Ελλά­δα, επι­στρο­φή των Ελλή­νων στρα­τιω­τι­κών από τις απο­στο­λές εκτός συνό­ρων και ισχυ­ρο­ποί­η­ση της πάλης για απο­δέ­σμευ­ση της χώρας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

“Κανείς να μην πια­στεί στα δίχτυα του εθνι­κι­σμού που δηλη­τη­ριά­ζει τους λαούς, για να κρύ­ψει ότι οι εργά­τες σε όλες τις χώρες έχουν τον ίδιο αντί­πα­λο, τους εκμε­ταλ­λευ­τές τους, τους αστούς και το σάπιο σύστη­μά τους” τόνισε.

sygkentrosh5

Ανα­φέρ­θη­κε στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια που απερ­γά­ζο­νται ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ και τους οξύ­τα­τους αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή για τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών πηγών, των δρό­μων μετα­φο­ράς ενέρ­γειας και των αγο­ρών, μετα­ξύ ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ και της Ρωσί­ας και της Κίνας, ενώ μίλη­σε και για τον “ηγε­μο­νι­κό ρόλο” που διεκ­δι­κεί η Τουρ­κία. Ως προς τις εξε­λί­ξεις στη Συρία, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων, ότι εκεί δοκι­μά­ζο­νται και οι γεω­πο­λι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές συμ­μα­χί­ες ανά­με­σα στα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, που μπο­ρεί να επι­τα­χύ­νουν γενι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις” και σε αυτό το πλαί­σιο ενέ­τα­ξε και την από­φα­ση των ΗΠΑ για μετα­φο­ρά της πρε­σβεί­ας τους στην Ιερου­σα­λήμ “επι­διώ­κο­ντας να βάλουν ταφό­πλα­κα στην πάλη του λαού της Παλαι­στί­νης για βιώ­σι­μο κρά­τος με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερουσαλήμ”.

Είπε ότι το επι­κίν­δυ­νο σκη­νι­κό στην περιο­χή μετά τα Βαλ­κά­νια και την Συρία, συμπλη­ρώ­νουν οι νέες διερ­γα­σί­ες στο Κυπρια­κό “οι οποί­ες οδη­γούν στην ορι­στι­κο­ποί­η­ση της διχο­τό­μη­σης του νησιού”, η κλι­μά­κω­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας της Τουρ­κί­ας και η αμφι­σβή­τη­ση εκ μέρους της των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας. Χαρα­κτή­ρι­σε το “όχι τυχαίο χτύ­πη­μα σε ελλη­νι­κό σκά­φος στα Ίμια” ως προ­μή­νυ­μα κλι­μά­κω­σης της κατά­στα­σης “παρά τις καθη­συ­χα­στι­κές δηλώ­σεις των κυβερ­νώ­ντων”, με άμε­σο κίν­δυ­νο την όξυν­ση της κρί­σης στο Αιγαίο.

Τόνι­σε, επι­κα­λού­με­νος και ιστο­ρι­κά παρα­δείγ­μα­τα, ότι το ΝΑΤΟ δεν προ­στά­τε­ψε μέχρι σήμε­ρα τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα καμιάς χώρας, ούτε πρό­κει­ται να μας προ­στα­τέ­ψει στη συνέχεια.

sygkentrosh6

Είπε ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ανα­λά­βει ρόλο “σημαιο­φό­ρου” του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην περιο­χή, καθώς “ο Τσί­πρας πήρε τη σημαία των ΗΠΑ για­τί αρί­στευ­σε στο μάθη­μα «ξέπλυ­μα του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού»” και ως εκ τού­του συμ­με­τέ­χει σε όλους τους αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κούς σχε­δια­σμούς. Έθε­σε το ερώ­τη­μα προς την κυβέρ­νη­ση αν “ισχύ­ει ή δεν ισχύ­ει ότι από 1η Μάρ­τη, ξεκι­νά η δια­δι­κα­σία μετε­γκα­τά­στα­σης μη επαν­δρω­μέ­νων αμε­ρι­κά­νι­κων αερο­σκα­φών τύπου drone στην 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης στη Λάρισα”.

“Κρα­τώ­ντας τη σημαία του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, η κυβέρ­νη­ση θέλει να λύσει και το ζήτη­μα με την ΠΓΔΜ — όχι τυχαία με ορί­ζο­ντα τη σύνο­δο του ΝΑΤΟ τον Ιού­λη — και την έντα­ξη της γει­το­νι­κής χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό αυτό οργα­νι­σμό”, είπε ο κ. Κου­τσού­μπας τονί­ζο­ντας ότι εγγύ­η­ση είναι η μη έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Πραγ­μα­τι­κή λύση “σημαί­νει εγγυ­ή­σεις για εξά­λει­ψη του αλυ­τρω­τι­σμού, του εθνι­κι­σμού, των διεκ­δι­κή­σε­ων, εξα­σφά­λι­ση του απα­ρα­βί­α­στου των συνό­ρων, που αυτό σημαί­νει αλλα­γές τώρα και όχι στο απώ­τε­ρο μέλ­λον στο Σύνταγ­μα της ΠΓΔΜ, η όποια σύν­θε­τη ονο­μα­σία erga omnes να ορί­ζε­ται με αυστη­ρό γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό και να ξεκα­θα­ρί­ζε­ται ότι δεν υπάρ­χει ιστο­ρι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο «μακε­δο­νι­κό» έθνος, «μακε­δο­νι­κή» εθνό­τη­τα, «μακε­δο­νι­κή» γλώσ­σα, που είναι η βάση του αλυ­τρω­τι­σμού και ότι εγεί­ρουν ζητή­μα­τα ύπαρ­ξης μειο­νό­τη­τας, άρα και διεκ­δι­κή­σε­ων, δήθεν υπε­ρά­σπι­σης δικαιω­μά­των της κλπ”.

“Η Μακε­δο­νία είναι μια μεγά­λη γεω­γρα­φι­κή περι­φέ­ρεια, που σήμε­ρα δεν ανή­κει απο­κλει­στι­κά στην Ελλά­δα, αλλά έχει μοι­ρα­στεί με βάση τη Συν­θή­κη του Βου­κου­ρε­στί­ου μετα­ξύ βαλ­κα­νι­κών χωρών. Με αυτή την έννοια και το σύν­θη­μα διά­φο­ρων θερ­μο­κέ­φα­λων ότι η «Μακε­δο­νία είναι μία και ελλη­νι­κή» εγεί­ρει αλυ­τρω­τι­σμό, εθνι­κι­σμό, διεκ­δι­κή­σεις σε βάρος εδα­φών άλλων δια­μορ­φω­μέ­νων πλέ­ον κρα­τών” υπογράμμισε.

sygkentrosh7

“Το κυριό­τε­ρο δεν είναι το θέμα της ονο­μα­σί­ας, αλλά η δια­σφά­λι­ση των σχέ­σε­ων ειρη­νι­κής συνερ­γα­σί­ας και ανά­πτυ­ξης σχέ­σε­ων καλής γει­το­νί­ας, δια­σφά­λι­σης του απα­ρα­βί­α­στου των συνό­ρων των δύο χωρών, απο­φυ­γή κάθε αλυ­τρω­τι­κής προ­πα­γάν­δας, καθώς και ενερ­γειών που δυσκο­λεύ­ουν την προ­σέγ­γι­ση και τη συνερ­γα­σία των δύο κρα­τών, την κοι­νή πάλη των λαών, το οποίο για το κόμ­μα μας είναι θεμε­λιώ­δες ζήτη­μα” είπε ο κ. Κου­τσού­μπας, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας την στα­θε­ρή αυτή θέση του ΚΚΕ από το 1992 που “απα­ντού­σε και τότε στο κυρί­αρ­χο εθνι­κι­στι­κό ρεύ­μα, που καλ­λιερ­γού­σαν τότε όλα τα άλλα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα από την «άκρα δεξιά» έως τον τότε ΣΥΝ, μετέ­πει­τα ΣΥΡΙΖΑ”.

Είπε ότι “η κυβέρ­νη­ση κρα­τά τη σημαία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για­τί μέσω αυτής της επι­λο­γής θέλει να προ­ω­θή­σει τα στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα σημα­ντι­κών τμη­μά­των του ελλη­νι­κού μεγά­λου κεφα­λαί­ου”, προ­σθέ­το­ντας μετα­ξύ άλλων, ότι “δεν είναι τυχαίο αυτό που λέγε­ται και γρά­φε­ται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες — και πρέ­πει να έχει βάση — ότι η συμ­φω­νία με τη ΠΓΔΜ θα συνο­δευ­τεί με ένα ακό­μη συμ­φω­νη­τι­κό, που θα εξα­σφα­λί­ζει ειδι­κά προ­νό­μια για τα τμή­μα­τα του ελλη­νι­κού κεφα­λαί­ου που θα επεν­δύ­σουν στη γει­το­νι­κή χώρα”, ενώ ομοί­ως δεν είναι τυχαίο “αυτό που είπε πάλι ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης, ότι στό­χος είναι ειδι­κά η Βόρεια Ελλά­δα, με επί­κε­ντρο τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, να λει­τουρ­γή­σει ως οικο­νο­μι­κό — πολι­τι­κό — στρα­τιω­τι­κό κέντρο για την ευρύ­τε­ρη περιοχή”.

Κάλε­σε σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ για­τί είναι το μόνο κόμ­μα που ανα­δει­κνύ­ει το χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου ως σφα­γής των λαών για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων, για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών και των ζωνών επιρ­ρο­ής, πρω­το­στα­τώ­ντας ταυ­τό­χρο­να ώστε να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στα σενά­ρια αλλα­γής συνό­ρων, σε κάθε εμπλο­κή της χώρας σε αυτά τα σχέδια.

“Οι κομ­μου­νι­στές, όπως πάντα στην ηρω­ι­κή 100χρονη ιστο­ρία μας, θα πρω­το­στα­τή­σου­με στον αγώ­να για την υπε­ρά­σπι­ση της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των μας, για να συντρι­βεί ο όποιος ξένος εισβο­λέ­ας εάν τολ­μή­σει και επι­τε­θεί στην Ελλά­δα”. Ταυ­τό­χρο­να όμως επι­ση­μαί­νου­με από τώρα, ότι δεν θα δεί­ξου­με καμιά εμπι­στο­σύ­νη στην αστι­κή κυβέρ­νη­ση που θα κάνει τον πόλε­μο. Καμιά ανο­χή στην άρχου­σα τάξη που συμ­με­τέ­χει στον πόλε­μο για την προ­ώ­θη­ση των δικών της οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων, βάζο­ντας το λαό μας να χύνει το αίμα του. Θα επι­διώ­ξου­με να τη βάλου­με με την πάλη μας στο χρο­νο­ντού­λα­πο της Ιστο­ρί­ας, με την ανα­τρο­πή της, για την ορι­στι­κή νίκη του λαού, έτσι ώστε επι­στέ­γα­σμα και έπα­θλο αυτής της πάλης να είναι η εργα­τι­κή-λαϊ­κή εξου­σία, η ανά­πτυ­ξη και ευη­με­ρία για το λαό, με ειρή­νη και ευτυ­χία για όλους και όλες, για τα παι­διά μας, για τις γενιές που έρχο­νται” υπογράμμισε.

Κάλε­σε σε πάλη ενά­ντια σε κάθε επι­δί­ω­ξη αλλα­γής συνό­ρων και διε­θνών συν­θη­κών που οδη­γεί στην αιμα­το­χυ­σία των λαών, ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό, σε απόρ­ρι­ψη των καλε­σμά­των υπο­τα­γής της εργα­τι­κής τάξης στα σχέ­δια του κεφα­λαί­ου και των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών, στην πραγ­μα­τι­κή απο­μό­νω­ση των νεο­να­ζί εγκληματιών.

sygkentrosh8

“Πάρ­τε όλοι τη θέση σας στο πλάι του ΚΚΕ. Για­τί είναι το μόνο πολι­τι­κό κόμ­μα στην ελλη­νι­κή κοι­νω­νία που μπο­ρεί να ηγη­θεί της ανα­σύ­ντα­ξης του εργα­τι­κού κινή­μα­τος. Της προ­ώ­θη­σης της συμ­μα­χί­ας των αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κών — αντι­μο­νο­πω­λια­κών δυνά­με­ων. Να ηγη­θεί στην πάλη κατά του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, των επεμ­βά­σε­ων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Για να έρθει πραγ­μα­τι­κά ο λαός στην εξου­σία, να οικο­δο­μή­σει τη νέα κοι­νω­νία χωρίς ανερ­γία, κρί­σεις και πολέ­μους που δεν μπο­ρεί παρά να είναι σοσια­λι­στι­κή — κομ­μου­νι­στι­κή” κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο κ. Κουτσούμπας.

Μετά το πέρας της ομι­λί­ας του γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πορεία προς την Αμε­ρι­κα­νι­κή Πρεσβεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο