Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ενάντια στα fake news του Ισραήλ και των συμμάχων του

Μας γεμί­ζουν οργή η άθλια προ­πα­γάν­δα και οι κατα­σκευα­σμέ­νες ειδή­σεις από το Ισρα­ήλ και τους συμ­μά­χους του, ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ, που επι­χει­ρούν να δικαιο­λο­γή­σουν τη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων και τις φρι­κα­λε­ό­τη­τες του ισραη­λι­νού στρα­τού δημιουρ­γώ­ντας το σενά­ριο με τον τίτλο: «Kατα­πο­λέ­μη­ση της τρομοκρατίας».

Με την προ­πα­γάν­δα τους ευθυ­γραμ­μί­ζε­ται η πλειο­ψη­φία των ΜΜΕ και στη χώρα μας, ιδιω­τι­κά και κρα­τι­κά, πρώ­τη απ’ όλους η κρα­τι­κή — κυβερ­νη­τι­κή ΕΡΤ, για να συγκα­λύ­ψουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες του πολέ­μου και να δικαιο­λο­γή­σουν την επι­κίν­δυ­νη ελλη­νι­κή εμπλοκή:

  • Ανα­πα­ρά­γουν «fake news», χωρίς καμιά δια­σταύ­ρω­ση και επα­λή­θευ­ση των πλη­ρο­φο­ριών, χωρίς να τηρού­νται καν οι στοι­χειώ­δεις κανό­νες της δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γί­ας. Τα περισ­σό­τε­ρα από αυτά γρή­γο­ρα απο­κα­λύ­πτο­νται ως κατα­σκευα­σμέ­νες ειδή­σεις, παρό­λα αυτά δεν υπάρ­χει καμιά ενη­μέ­ρω­ση, καμιά επανόρθωση.
  • Απο­σιω­πούν ή προ­βάλ­λουν ανα­ντί­στοι­χα με το μέγε­θος και τη σημα­σία τους τις μεγα­λειώ­δεις συγκε­ντρώ­σεις και εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, στη χώρα μας και σε όλον τον κόσμο, με το αίτη­μα να τερ­μα­τι­στεί τώρα η σφα­γή στην Γάζα.
  • Απο­σιω­πούν ή δια­στρε­βλώ­νουν σοβα­ρές ιστο­ρι­κές πλευ­ρές του Παλαι­στι­νια­κού ζητή­μα­τος, τα δια­χρο­νι­κά εγκλή­μα­τα του κρά­τους του Ισρα­ήλ, τους χιλιά­δες δολο­φο­νη­μέ­νους και φυλα­κι­σμέ­νους Παλαι­στί­νιους, τους εκα­το­ντά­δες εποι­κι­σμούς, το δια­χρο­νι­κό απο­κλει­σμό της Γάζας, που είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μια ανοι­χτή φυλακή.

Υπάρχει η πλευρά του δίκιου και η πλευρά του άδικου.

  • Το δίκιο είναι με τον λαό της Παλαι­στί­νης που αγω­νί­ζε­ται ενά­ντια στην κατο­χή εδώ και δεκα­ε­τί­ες, που παλεύ­ει για το δικαί­ω­μά του να έχει πατρίδα.
  • Το άδι­κο είναι με το κρά­τος του Ισρα­ήλ που στέλ­νει στο θάνα­το και τους Ισραη­λι­νούς με τους πολέ­μους που κάνει. Το άδι­κο είναι με τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, που στη­ρί­ζουν τη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού και βάζουν μπουρ­λό­το σε όλη τη Μέση Ανα­το­λή. Το άδι­κο είναι με την κυβέρ­νη­ση και τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την εμπλο­κή της Ελλά­δας στο μακελειό.
  • Ζητά­με να απε­μπλα­κεί η Ελλά­δα από το μακε­λειό στη Γάζα! Καμιά διευ­κό­λυν­ση στο Ισρα­ήλ και τους ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ από τη Σού­δα, την Ελευ­σί­να, τη Λάρι­σα, από κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τό­πε­δο, λιμά­νι, αερο­δρό­μιο. Να κλεί­σουν τώρα όλες οι ξένες βάσεις, να επι­στρέ­ψουν οι ελλη­νι­κές φρε­γά­τες από την Ανατ. Μεσόγειο.

Το ελά­χι­στο που οφεί­λει να κάνει η δημο­σιο­γρα­φία αυτές τις στιγ­μές, που η σφα­γή κορυ­φώ­νε­ται και η γενί­κευ­ση του πολέ­μου κρέ­με­ται από μια κλω­στή, είναι να παρου­σιά­ζει τα αλη­θι­νά γεγο­νό­τα, χωρίς τον δια­στρε­βλω­τι­κό φακό της προ­πα­γάν­δας του Ισρα­ήλ και των συμ­μά­χων του, που οι μηχα­νι­σμοί τους κυριαρ­χούν στον έλεγ­χο και στη ροή των ειδή­σε­ων και της πλη­ρο­φο­ρί­ας, ειδι­κά μετά τη πλή­ρη δια­κο­πή των επι­κοι­νω­νιών στη Γάζα.

Αυτές τις κρί­σι­μες ώρες, οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ, δημο­σιο­γρά­φοι, τεχνι­κοί και διοι­κη­τι­κοί παίρ­νου­με θέση στη σωστή πλευ­ρά: Με τον Παλαι­στι­νια­κό λαό και τον δίκαιο αγώ­να του ενά­ντια στην κατο­χή! Με όσους στη­ρί­ζουν τη δίψα του να απο­κτή­σει πατρί­δα, ανα­γκαία προ­ϋ­πό­θε­ση για να υπάρ­ξει ειρή­νη στην περιοχή.

Όροι χρή­σης

Οι μέχρι τώρα υπογραφές εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο