Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι σιδηροδρομικοί του Ισημερινού απορρίπτουν τις ιδιωτικοποιήσεις

Η κυβέρνηση του Ισημερινού αποφάσισε να βάλει λουκέτο σε 10 κρατικές εταιρείες εν μέσω πανδημίας κοροναϊού — και με πρόσχημα μέτρο που ήδη οδήγησε σε μαζικές απολύσεις εργαζομένων.

Οι οργα­νώ­σεις των σιδη­ρο­δρο­μι­κών του Ιση­με­ρι­νού απέρ­ρι­ψαν, την Παρα­σκευή, την περι­κο­πή του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού που προ­έ­κυ­ψε από τον πρό­ε­δρο, Lenín Moreno, με βάση την οποία η κρα­τι­κή εται­ρεία σιδη­ρο­δρό­μων θα παρα­δο­θεί στον ιδιω­τι­κό τομέα.

Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador

Η Ομο­σπον­δία Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador καταγ­γέλ­λει πως η κυβέρ­νη­ση καθη­με­ρι­νά χει­ρο­τε­ρεύ­ει τις συν­θή­κες δου­λειάς με αύξη­ση της κοι­νω­νι­κής ανι­σό­τη­τας ως απο­τέ­λε­σμα των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και των μαζι­κών απολύσεων.

Ομοί­ως, οι εργα­ζό­με­νοι του Ιση­με­ρι­νού καταγ­γέλ­λουν την υπο­γρα­φή σει­ράς δια­ταγ­μά­των (1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061 και 1062) με τα οποία ο πρό­ε­δρος Moreno ισο­πε­δώ­νει το δημό­σιο τομέα που δημιουρ­γή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της κυβέρ­νη­σης του πρώ­ην προ­έ­δρου Rafael Correa.

Μετα­ξύ των εται­ρειών που ιδιω­τι­κο­ποι­ή­θη­καν από την Moreno, εκτός των σιδη­ρο­δρό­μων (Ferrocarriles del Ecuador) είναι τα Ταχυ­δρο­μεία (Correos del Ecuador) το Εκπαι­δευ­τι­κό Κέντρο Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento, το Strategic Ecuador (Κέντρο Εθνι­κής Στρα­τη­γι­κής) , Public Media, Siembra EP, η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Tame Airlines η Unidad Nacional de Almacenamiento (Εθνι­κή Μονά­δα logistics) κά.
Ωστό­σο, ο Υπουρ­γός Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας, Richard Martínez, «αιτιο­λό­γη­σε» ότι λόγω της «έκτα­κτης ανά­γκης για την υγεία» (…η γνω­στή καρα­μέ­λα των κορο­να­ΐ­ών), η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να περιο­ρί­σει τα έξο­δα κατά 4.000.000 $.

Από την πλευ­ρά της, η Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador Εθνι­κή Συνο­μο­σπον­δία Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων του Εκουα­δόρ, εξέ­φρα­σε την απόρ­ρι­ψή της για το λεγό­με­νο οικο­νο­μι­κό πακέ­το του Προ­έ­δρου Moreno, καθώς θα επη­ρε­ά­σει την οικο­νο­μία της χώρας και τη στα­θε­ρό­τη­τα εκα­το­ντά­δων οικογενειών.

teleSUR Ecuador @teleSUREcuador
Video: Ecuador: trabajadores despedidos rechazan cierre de empresas públicas
https://bit.ly/3gbAynA 
Videos teleSUR ‎@videosteleSUR
Información y privacidad de Twitter Ads
Ver los otros Tweets de teleSUR Ecuador

Πηγή  (telesurtv.net)
ΣΣ |> Για τον “σοσια­λι­στή” πρό­ε­δρο δεί­τε και πλη­ρο­φο­ρί­ες στο προ­σω­πι­κό ιστολόγιο

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο