Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ηγεσίες σε ΠΙΣ και ΙΣ σε ρόλο “λαγού” για τη στήριξη της παραπέρα ιδιωτικοποίησης της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης 

Οι ηγε­σί­ες σε ΠΙΣ και ΙΣ δεί­χνουν για άλλη μία φορά το πρό­σω­πό τους. Είναι μπρο­στά­ρη­δες στην υλο­ποί­η­ση των αντι­δρα­στι­κό­τε­ρων σχε­δια­σμών για την υγεία. Συγκε­κρι­μέ­να με από­φα­ση της διευ­ρυ­μέ­νης ολο­μέ­λειας του ΔΣ με τους Προ­έ­δρους των ΙΣ απο­φά­σι­σαν και προτάσσουν:

  • Συνε­χί­ζουν το αντι­δρα­στι­κό έργο για την εμβά­θυν­ση στην λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων ως αυτο­τε­λείς επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονάδες. 

Πρα­κτι­κά επε­κτεί­νουν τους άξο­νες που στα­θε­ρά βάδι­σε τόσο η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των προη­γού­με­νων στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής της ΕΕ για την υγεία. Η πρό­τα­ση για μετα­τρο­πή των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων σε ΝΠΙΔ “ωρί­μα­σε” με την πολι­τι­κή και τα μέτρα όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, στη χρη­μα­το­δό­τη­ση, στους όρους παρο­χής των εργα­σιών τους, στις εργα­σια­κές σχέ­σεις, στα κρι­τή­ρια της αξιο­λό­γη­σης, στην άσκη­ση ιδιω­τι­κού έργου των για­τρών κλπ. Μέτρα που αντι­στοι­χούν σε νοσο­κο­μεία — επι­χει­ρή­σεις όπου η ταμπέ­λα των ΝΠΔΔ, δεν απο­τέ­λε­σε εμπό­διο για να εφαρμοστούν. 

Από αυτήν την άπο­ψη ο δια­φαι­νό­με­νος “καβγάς” κυρί­ως ανά­με­σα στη ΝΔ και το ΣΥΡΙΖΑ στη βάση νοσο­κο­μεία ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ είναι απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κός. Οδη­γεί στον εγκλω­βι­σμό για την επι­λο­γή του “περι­τυ­λίγ­μα­τος” που θα “σερ­βι­ρι­στεί” το ίδιο αντι­λαϊ­κό περιε­χό­με­νο. Δεν έχει καμία σχέ­ση με το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα για νοσο­κο­μεία και συνο­λι­κά σύστη­μα υγεί­ας που θα υπη­ρε­τεί τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, καθο­λι­κά και δωρε­άν σε αντι­πα­ρά­θε­ση με το σημε­ρι­νό που αντι­με­τω­πί­ζει τη λαϊ­κή υγεία ως “κόστος” για το κρά­τος και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και ταυ­τό­χρο­να ως πεδίο κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τιών στην υγεία, των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών και των “δημό­σιων” νοσο­κο­μεί­ων που ενι­σχύ­ουν την αντα­πο­δο­τι­κή και επι­χει­ρη­μα­τι­κή τους λει­τουρ­γία. Συνε­χί­ζουν και επε­κτεί­νουν το αντι­δρα­στι­κό έργο της λει­τουρ­γί­ας των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων με γνώ­μο­να την δια­σφά­λι­ση εσό­δων (απο­γευ­μα­τι­νά ιατρεία, ολο­ή­με­ρη λει­τουρ­γία κλπ). Στό­χο έχουν να λει­τουρ­γούν τα νοσο­κο­μεία και οι «δημό­σιες μονά­δες υγεί­ας» με σκο­πό όχι τη δια­σφά­λι­ση υψη­λού επι­πέ­δου δωρε­άν υπη­ρε­σιών υγεί­ας» αλλά την «ελά­φρυν­ση του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού», τις «περι­κο­πές δημό­σιων δαπα­νών για την υγεία» ως “αυτο­τε­λείς επι­χει­ρη­μα­τι­κές μονά­δες”. Όλα αυτά για να δια­σφα­λι­στεί ο πακτω­λός των επι­δο­τή­σε­ων και φορο­α­παλ­λα­γών για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους… 

  • Συνε­χί­ζουν το αντι­δρα­στι­κό έργο της διά­λυ­σης εργα­σια­κών σχέ­σε­ων για­τρών που εμπέ­δω­σαν όλες οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ και επέ­κτει­νε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οι προ­τά­σεις τους αντι­στοι­χούν με την επι­χει­ρη­μα­τι­κή λει­τουρ­γία των “δημό­σιων” νοσο­κο­μεί­ων με εργα­ζό­με­νους που θα “κοστί­ζουν” φτη­νά, με για­τρούς που ο μισθός τους, η εργα­σία τους και η εξέ­λι­ξή τους θα εξαρ­τώ­νται ανά­λο­γα με τα έσο­δα που δια­σφα­λί­ζουν στο νοσο­κο­μείο από τους πελά­τες – ασθε­νείς, από την εφαρ­μο­γή των δια­φό­ρων θερα­πευ­τι­κών και δια­γνω­στι­κών “πρω­το­κόλ­λων” που έχουν ως το κρι­τή­ριο πόσο πιο φτη­νά θα στοι­χί­ζει η θερα­πεία – απο­κα­τά­στα­ση του ασθενή. 

Γι’ αυτό θεω­ρούν ως εμπό­διο και ανα­χρο­νι­σμό τη μόνι­μη, πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση, γι’ αυτό ανοί­γουν διά­πλα­τα τις σημε­ρι­νές “μισά­νοι­κτες” πόρ­τες για την είσο­δο ιδιω­τών για­τρών στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Γόνι­μο λίπα­σμα για τις αντι­δρα­στι­κές εξαγ­γε­λί­ες η πολι­τι­κή που εφάρ­μο­σαν προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις με την επέ­κτα­ση των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων στα νοσο­κο­μεία, την τρα­γι­κή υπο­στε­λέ­χω­ση που ιδιαί­τε­ρα για το υψη­λά εξει­δι­κευ­μέ­νο επι­στη­μο­νι­κό προ­σω­πι­κό φτά­νει σε ακραία και επι­κίν­δυ­να όρια. Η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των ειδι­κευ­μέ­νων για­τρών είναι Διευ­θυ­ντές 60 και 65 ετών που σημαί­νει ότι το πρό­βλη­μα της υπο­στε­λέ­χω­σης θα γίνει εκρη­κτι­κό την επό­με­νη 5ετία. Είναι κατα­νοη­τό ότι αν ένα νοσο­κο­μείο θέλουν να επι­τε­λεί έργο παρέ­χο­ντας υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας δωρε­άν σε όλους τους ασθε­νείς, τότε θα έπρε­πε να σχε­διά­ζε­ται η έγκαι­ρη στε­λέ­χω­ση με νέους επι­στή­μο­νες που θα εξε­λίσ­σο­νται και θα εκπαι­δεύ­ο­νται δίπλα σε επι­στή­μο­νες με πολύ­τι­μη πεί­ρα δεκα­ε­τιών στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Κεντρι­κή επι­λο­γή των επι­τε­λεί­ων της ΕΕ που εκφρά­ζε­ται και στην στρα­τη­γι­κή της για την υγεία και που στα­θε­ρά υλο­ποιού­νται απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις με την παρο­χή ενός υπο­βαθ­μι­σμέ­νου, ανα­ντί­στοι­χου με τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες και δυνα­τό­τη­τες, “βασι­κού πακέ­του” παρο­χών υγεί­ας από «δημό­σια» νοσο­κο­μεία και μονά­δες ΠΦΥ που οδη­γεί στο άγριο χαρά­τσω­μα των ασθενών. 

Η ηγε­σία του ΠΙΣ έχει εμπει­ρία στην τέχνη του “λαγού. Θυμί­ζου­με ότι αυτόν τον ρόλο υπη­ρέ­τη­σαν και όταν μπρο­στά στην επέ­λα­ση της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ στο ασφα­λι­στι­κό με το νόμο Κατρού­γκα­λου, υπερ­θε­μά­τι­ζαν ζητώ­ντας “απο­κλει­στι­κά κεφα­λαιο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα ασφά­λι­σης προ­σαρ­μο­σμέ­νο στο μοντέ­λο της ιδιω­τι­κής ασφά­λι­σης”, διεκ­δι­κώ­ντας τη μετα­τρο­πή όλου ή μέρους του ΤΣΑΥ σε επαγ­γελ­μα­τι­κό ταμείο. 

Έχουν αξιο­ποι­η­θεί και στο παρελ­θόν και θα αξιο­ποι­η­θούν ξανά από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για να υλο­ποιού­νται αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές, για να βαθαί­νει η επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα ασθε­νών και εργα­ζο­μέ­νων – επι­στη­μό­νων υγεί­ας και για­τρών. Για να στη­ρί­ζουν την κυβέρ­νη­ση που θα μπο­ρεί να επι­κα­λεί­ται την σύμ­φω­νη γνώ­μη των ηγε­σιών για να ισχυ­ρί­ζε­ται ότι με την επί­θε­ση συμ­φω­νούν και οι γιατροί. 

Ξεση­κω­μός τώρα!

Στην επί­θε­ση που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη να απα­ντή­σου­με όλοι μαζί ασθε­νείς, για­τροί δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι. Να αντι­στα­θού­με, να εμπο­δί­σου­με να μη περά­σουν αυτά τα μέτρα. Να διεκ­δι­κή­σου­με: Την άμε­ση και πλή­ρη στε­λέ­χω­ση των νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας με για­τρούς όλων των ειδι­κο­τή­των και άλλων εργα­ζο­μέ­νων όλων των κλά­δων με μόνι­μη σχέ­ση εργα­σί­ας, πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης. Την κατάρ­γη­ση των επι­κου­ρι­κών και όλων των ελα­στι­κών σχέ­σε­ων εργα­σί­ας και την άμε­ση μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμ­βα­σιού­χων χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Την αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και την κατάρ­γη­ση κάθε πλη­ρω­μής των ασθε­νών για όλα όσα απαι­τού­νται για την πρό­λη­ψη, θερα­πεία και απο­κα­τά­στα­ση της υγεί­ας τους.

ΔΗΠΑΚ Για­τρών

Οκτώ­βριος 2019

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο