Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Ιουνίου

Τις ημε­ρο­μη­νί­ες κατα­βο­λής των συντά­ξε­ων ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων Γιάν­νης Βρού­τσης, μιλώ­ντας σε εκπο­μπή του τηλε­ο­πτι­κού σταθ­μού OPEN.

Όπως ανέ­φε­ρε, στό­χος είναι η κατα­βο­λή των συντά­ξε­ων να εκτεί­νε­ται χρο­νι­κά, ώστε να απο­φεύ­γε­ται ο συνωστισμός.

Μετα­ξύ άλλων, ο κ. Βρού­τσης σημεί­ω­σε ότι, σύμ­φω­να με την εισήγηση:

Οι συντά­ξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ, του ΟΤΕ και των τρα­πε­ζών, θα καταβληθούν:

- Στις 22 Μαΐ­ου, για τους συντα­ξιού­χους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

- Στις 25 Μαΐ­ου, για τους συντα­ξιού­χους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Στις 27 Μαΐ­ου, θα κατα­βλη­θούν οι συντά­ξεις των μη μισθω­τών, δηλα­δή των συντα­ξιού­χων που προ­έρ­χο­νται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Μαΐ­ου, θα κατα­βλη­θούν οι συντά­ξεις του Δημο­σί­ου, του τ. ΝΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο