Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ημερομηνίες λήξης μαθημάτων για Γυμνάσια και ΓΕΛ, απολυτήριων και προαγωγικών εξετάσεων

Εκδό­θη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας η εγκύ­κλιος σχε­τι­κά με τις ημε­ρο­μη­νί­ες λήξης των μαθη­μά­των στα Γυμνά­σια και τα Γενι­κά Λύκεια (ΓΕΛ), καθώς και των προ­α­γω­γι­κών και απο­λυ­τή­ριων εξε­τά­σε­ων. Ειδικότερα:

Για τα ΓΕΛ

Η ημε­ρο­μη­νία λήξης μαθη­μά­των για τα Γενι­κά Λύκεια ορί­ζε­ται η Παρα­σκευή 20 Μαΐ­ου 2022.

Οι προ­α­γω­γι­κές εξε­τά­σεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημε­ρη­σί­ων και Εσπε­ρι­νών ΓΕΛ διε­ξά­γο­νται από τη Δευ­τέ­ρα 23 Μαΐ­ου 2022 έως την Τετάρ­τη 15 Ιου­νί­ου 2022. Η ημε­ρο­μη­νία έκδο­σης απο­τε­λε­σμά­των ορί­ζε­ται το αργό­τε­ρο την Τρί­τη 21 Ιου­νί­ου 2022.

Οι απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημε­ρη­σί­ων και Εσπε­ρι­νών ΓΕΛ, διε­ξά­γο­νται από τη Δευ­τέ­ρα 23 Μαΐ­ου 2022 έως την Τρί­τη 31 Μαΐ­ου 2022. Η ημε­ρο­μη­νία έκδο­σης απο­τε­λε­σμά­των ορί­ζε­ται το αργό­τε­ρο την Πέμ­πτη 2 Ιου­νί­ου 2022.

Προ­βλέ­πε­ται ειδι­κή εξε­τα­στι­κή περί­ο­δος κατά το δεύ­τε­ρο δεκα­πεν­θή­με­ρο του Ιου­νί­ου, για τους/τις μαθητές/τριες που απου­σιά­ζουν δικαιο­λο­γη­μέ­να από την εξέ­τα­ση μαθή­μα­τος λόγω ασθε­νεί­ας ή άλλου απο­χρώ­ντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενι­κού Λυκεί­ου, που δεν επι­τυγ­χά­νουν τον γενι­κό μέσο όρο (Γ.Μ.Ο). Η έκδο­ση των απο­τε­λε­σμά­των, μετά την ειδι­κή εξε­τα­στι­κή περί­ο­δο του Ιου­νί­ου, θα γίνει μέχρι την Τρί­τη 28 Ιου­νί­ου 2022.

Επι­ση­μαί­νε­ται πως σε ό,τι αφο­ρά τους ελέγ­χους προ­ό­δου του δευ­τέ­ρου τετρα­μή­νου, αυτοί απο­στέλ­λο­νται στους κηδε­μό­νες των μαθητών/τριών το αργό­τε­ρο τη Δευ­τέ­ρα 23 Μαΐ­ου 2022.

Επί­σης, προ­βλέ­πε­ται ειδι­κή εξε­τα­στι­κή περί­ο­δος στις αρχές του Σεπτεμ­βρί­ου, για τους/τις μαθητές/τριες που απου­σιά­ζουν δικαιο­λο­γη­μέ­να από την εξέ­τα­ση μαθή­μα­τος λόγω ασθε­νεί­ας ή άλλου λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α΄ και Β΄ τάξε­ων που δεν επι­τυγ­χά­νουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης που κατά την ειδι­κή εξε­τα­στι­κή περί­ο­δο του Ιου­νί­ου δεν επι­τυγ­χά­νουν τον Γ.Μ.Ο.

Για το Γυμνάσιο

Ημε­ρο­μη­νία λήξης μαθη­μά­των για τα Γυμνά­σια ορί­ζε­ται η Δευ­τέ­ρα 30 Μαΐ­ου 2022,

Οι γρα­πτές προ­α­γω­γι­κές και απο­λυ­τή­ριες εξε­τά­σεις στα μαθή­μα­τα της Ομά­δας Α΄ διε­ξά­γο­νται σε εξε­τα­στι­κή περί­ο­δο που διαρ­κεί από την 1η έως τη 15η Ιουνίου.

Ο μαθη­τής κρί­νε­ται άξιος προ­α­γω­γής ή από­λυ­σης, όταν έχει σε κάθε μάθη­μα βαθ­μό ετή­σιας επί­δο­σης του­λά­χι­στον δέκα (10) ή όταν έχει γενι­κό μέσο όρο βαθ­μών ετή­σιας επί­δο­σης του­λά­χι­στον δεκα­τρία (13).

Αν δεν πλη­ρού­νται οι παρα­πά­νω προ­ϋ­πο­θέ­σεις προ­α­γω­γής ή από­λυ­σης, ο μαθη­τής παρα­πέ­μπε­ται το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Σεπτεμ­βρί­ου, πριν την έναρ­ξη των μαθη­μά­των του επό­με­νου σχο­λι­κού έτους, δηλα­δή στη δεύ­τε­ρη εξε­τα­στι­κή περί­ο­δο, σε επα­να­λη­πτι­κή εξέ­τα­ση στα μαθή­μα­τα στα οποία ο βαθ­μός ετή­σιας επί­δο­σής του είναι μικρό­τε­ρος από δέκα (10), εφό­σον ο αριθ­μός των μαθη­μά­των αυτών δεν υπερ­βαί­νει τα τέσ­σε­ρα (4).

Οι κατ’ ιδί­αν διδα­χθέ­ντες και οι στρα­τεύ­σι­μοι μαθη­τές εξε­τά­ζο­νται, κατά το πρώ­το εικο­σα­ή­με­ρο του Ιουνίου.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των προ­α­γω­γι­κών και απο­λυ­τή­ριων εξε­τά­σε­ων πρέ­πει να έχουν εκδο­θεί το αργό­τε­ρο μέχρι τη Δευ­τέ­ρα 20 Ιου­νί­ου 2022 με εξαί­ρε­ση τα απο­τε­λέ­σμα­τα των κατ’ ιδί­αν διδα­χθέ­ντων, στρα­τευ­σί­μων ή μαθητών/τριών που απου­σί­α­ζαν δικαιο­λο­γή­με­να, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των οποί­ων εκδί­δο­νται με το πέρας των εξε­τά­σε­ών τους.

Επι­ση­μαί­νε­ται, ότι σε ό,τι αφο­ρά τους ελέγ­χους προ­ό­δου του δευ­τέ­ρου τετρα­μή­νου, αυτοί απο­στέλ­λο­νται στους κηδε­μό­νες των μαθητών/τριών έως την Τρί­τη 31 Μαΐ­ου 2022.

Ολό­κλη­ρη η εγκύ­κλιος για τα Γυμνά­σια και για τα Γενι­κά Λύκεια.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο