Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ΗΠΑ αναστέλλουν το εμπάργκο κατά της Κούβας — Ο Τραμπ ζητά την συνδρομή κουβανών γιατρών στη μάχη κατά του Covid-19

Σε έκτα­κτη ανα­στο­λή του απο­κλει­σμού (εμπάρ­γκο) της Κού­βας προ­χω­ρά η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ έπει­τα από αιφ­νι­δια­στι­κή από­φα­ση του προ­έ­δρου Τραμπ το από­γευ­μα της Τρί­της. Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της Washington Post, η από­φα­ση πάρ­θη­κε έπει­τα από έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας στο Λευ­κό Οίκο, παρου­σία του ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο και του ειδι­κού συμ­βού­λου του προ­έ­δρου Τζά­ρεντ Κούσνερ.

«Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, αντι­λαμ­βα­νό­με­νη την δύσκο­λη συγκυ­ρία της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, ανα­στέλ­λει έπει­τα από 58 χρό­νια τον οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό της Κού­βας», σημεί­ω­σε σε δήλω­ση της η εκπρό­σω­πος Τύπου του Λευ­κού Οίκου Στέ­φα­νι Γκρί­σαμ, προ­σθέ­το­ντας ότι ο πρό­ε­δρος Τραμπ προ­τί­θε­ται να επι­κοι­νω­νή­σει τηλε­φω­νι­κώς τα επό­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα με τον ομό­λο­γο του Μιγκέλ Ντιάζ-Κανέλ.

Trump Tweet

“Ιστο­ρι­κή μέρα για τις ΗΠΑ και την Κού­βα! Είναι και­ρός τα δυο σπου­δαία έθνη μας να συνερ­γα­στούν από κοι­νού, σε πνεύ­μα αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και κατα­νό­η­σης”, έγρα­ψε στο Twitter o πρό­ε­δρος Τραμπ.

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το State Department κάνει λόγο για «ιστο­ρι­κή από­φα­ση που αλλά­ζει άρδην τις σχέ­σεις των δύο χωρών» και σημειώ­νει ότι είναι θέμα ωρών να απο­στα­λεί επί­ση­μο αίτη­μα της Ουά­σινγ­κτον για απο­στο­λή ομά­δας κου­βα­νών για­τρών στις πολι­τεί­ες της Νέας Υόρ­κης, της Καλι­φόρ­νια και του Μίσι­γκαν – τις πολι­τεί­ες που πλήτ­το­νται περισ­σό­τε­ρο από την παν­δη­μία του κορονοϊού.

Την από­φα­ση χαι­ρέ­τι­σε ο κυβερ­νή­της της πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης Άντριου Κουό­μο που έγρα­ψε στο Twitter: «Περι­μέ­νου­με με ανυ­πο­μο­νη­σία την άφι­ξη της κου­βα­νι­κής ιατρι­κής απο­στο­λής, καθώς τα πράγ­μα­τα στην πόλη μας πηγαί­νουν απ’ το κακό στο χειρότερο».

Από την πλευ­ρά τους, την έντο­νη δυσα­ρέ­σκεια τους για την από­φα­ση Τραμπ εξέ­φρα­σαν μεγά­λοι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι των ΗΠΑ, οι γερου­σια­στές Μάρ­κο Ρού­μπιο, Τεντ Κρουζ και Μπομπ Μενέ­ντεζ και ο Σύν­δε­σμος αυτο­ε­ξό­ρι­στων κου­βα­νών τρο­μο­κρα­τών του Μαϊάμι. 

Σύμ­φω­να με τους New York Times, η κου­βα­νι­κή απο­στο­λή θα φτά­σει στο αερο­δρό­μιο JFK το μεση­μέ­ρι της Παρασκευής.

Atexnos Logo ^^

cubatexnos

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο