Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ΗΠΑ για μια ακόμη φορά άσκησαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

ΟΙ ΗΠΑ για ακό­μη μία φορά άσκη­σαν χθες Τρί­τη βέτο στο σχέ­διο από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας το οποίο καταρ­τί­στη­κε από την Αλγε­ρία και καλού­σε να κηρυ­χθεί άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός στη Λωρί­δα της Γάζας, απο­δει­κνύ­ο­ντας και με αυτό τον τρό­πο ότι η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν στη­ρί­ζει αμέ­ρι­στα την δολο­φο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισραήλ,

Το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος, που απαι­τού­σε «άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός η οποία πρέ­πει να τηρεί­ται από όλες τις πλευ­ρές» έλα­βε 13 ψήφους υπέρ, μια απο­χή (Βρε­τα­νία) και μια κατά, το τρί­το αμε­ρι­κα­νι­κό βέτο από την έναρ­ξη της ισραη­λι­νής επι­δρο­μής στη Λωρί­δα της Γάζα­ςτου πολέ­μου μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Χαμάς.

«Το μήνυ­μα που στάλ­θη­κε σήμε­ρα στο Ισρα­ήλ από αυτό το βέτο είναι ότι μπο­ρούν να συνε­χί­σουν να κάνουν οτι­δή­πο­τε με πλή­ρη ατι­μω­ρη­σία», είπε ο Παλαι­στί­νιος πρε­σβευ­τής Ριγιάντ Μαν­σούρ, καταγ­γέλ­λο­ντας ένα «ανεύ­θυ­νο και επι­κίν­δυ­νο βέτο που παρέ­χει ακό­μη μια ασπί­δα στο Ισρα­ήλ». Η Χαμάς είδε «πρά­σι­νο φως» στο Ισρα­ήλ για να συνε­χί­σει να δια­πράτ­τει «σφα­γές».

Το αλγε­ρι­νό σχέ­διο αντι­τί­θε­το επί­σης συγκε­κρι­μέ­να στον «ανα­γκα­στι­κό εκτο­πι­σμό του πλη­θυ­σμού των Παλαι­στι­νί­ων αμάχων».

Η Ρωσία και η Κίνα κατήγ­γει­λαν το αμε­ρι­κα­νι­κό βέτο, αλλά και η Γαλ­λία, η Μάλ­τα, η Σλο­βε­νία και η Σιέ­ρα Λεό­νε εξέ­φρα­σαν επί­σης «τη λύπη τους» για την από­φα­ση αυτή.

Καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Του­λά­χι­στον 15 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν τη νύχτα χθες Τρί­τη όταν «ισραη­λι­νός βομ­βαρ­δι­σμός» έπλη­ξε «σπί­τι στη Ντέιρ αλ Μπά­λα», στο κεντρι­κό τμή­μα του θυλά­κου, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινήματος.

Νωρί­τε­ρα, δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου δια­πί­στω­σε πως γίνο­νταν βομ­βαρ­δι­σμοί στη Χαν Γιού­νις, μερι­κά χιλιό­με­τρα από τη Ράφα, όπου ο ισραη­λι­νός στρα­τός εμπλέ­κε­ται σε μάχες με αντάρ­τες της Χαμάς στα συντρίμμια.

Η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα (Médecins sans Frontières, MSF) εκφρά­ζει ανη­συ­χία για την κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο Νάσερ της Χαν Γιού­νις. Τονί­ζει πως ιατρι­κό προ­σω­πι­κό και ασθε­νείς έχουν παγι­δευ­τεί εκεί αφό­του έγι­νε έφο­δος των ισραη­λι­νών ειδι­κών δυνά­με­ων τη 15η Φεβρουα­ρί­ου. Απηύ­θυ­νε έκκλη­ση να γίνει «εσπευ­σμέ­νη απο­μά­κρυν­σή τους με κάθε ασφάλεια».

Η Λωρί­δα της Γάζας παρα­μέ­νει σήμε­ρα βυθι­σμέ­νη σε κατα­στρο­φι­κή ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση, την επο­μέ­νη πολύ­νε­κρων ισραη­λι­νών αερο­πο­ρι­κών βομ­βαρ­δι­σμών και του βέτο των ΗΠΑ.

Σχε­δόν 1,5 εκατ. Παλαι­στί­νιοι, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, ή αλλιώς ο μισός και πλέ­ον πλη­θυ­σμός του θυλά­κου (2,4 εκατ.), έχουν κατα­κλύ­σει τη Ράφα, στα σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο· ο αριθ­μός των Γαζαί­ων εκεί εξα­πλα­σιά­στη­κε από το ξέσπα­σμα του πολέ­μου Ισραήλ/Χαμάς την 7η Οκτω­βρί­ου καθώς προ­σέ­φυ­γαν σε αυτή εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες βίαια εκτοπισμένοι.

Ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου έχει απει­λή­σει πως προ­σε­χώς θα εξα­πο­λυ­θεί επί­θε­ση στη Ράφα, όπου ήδη γίνο­νται καθη­με­ρι­νά αερο­πο­ρι­κοί βομ­βαρ­δι­σμοί, και ότι η επι­χεί­ρη­ση θα συνε­χι­στεί «ως την ολο­κλη­ρω­τι­κή νίκη» και ώσπου να απε­λευ­θε­ρω­θούν όλοι οι ισραη­λι­νοί όμηροι.

Η προ­ο­πτι­κή επί­θε­σης στη Ράφα προ­κα­λεί ανη­συ­χία σε μεγά­λο μέρος της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, την ώρα που οι ελπί­δες ότι θα κηρυ­χθεί εκε­χει­ρία σβήνουν.

Ο επι­κε­φα­λής του πολι­τι­κού γρα­φεί­ου της Χαμάς, ο Ισμα­ήλ Χανί­για, εγκα­τε­στη­μέ­νος στο Κατάρ, έφθα­σε μολα­ταύ­τα χθες στο Κάι­ρο για νέες συνο­μι­λί­ες περί ενδε­χό­με­νης ανα­κω­χής με Αιγύ­πτιους αξιωματούχους.

«Ταπεινωμένος και κατεστραμμένος»

«Δεν ξέρου­με πού να πάμε», είπε ο Αμπ­ντά­λα αλ Κάντι, 67 ετών, που ζει στη Ζαϊ­τούν, συνοι­κία της πόλης της Γάζας, στον βορ­ρά, που επί­σης βομ­βαρ­δί­ζε­ται. «Θα πεθά­νου­με στο σπί­τι μας κι αυτό θα είναι καλύ­τε­ρο από την ταπεί­νω­ση για την οποία μας μιλούν συγ­γε­νείς μας που εκτο­πί­στη­καν. Ο κόσμος είναι ταπει­νω­μέ­νος και κατεστραμμένος».

Διε­θνείς οργα­νι­σμοί και ΜΚΟ σημαί­νουν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες ολο­έ­να πιο έντο­να συνα­γερ­μό για την ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση στη Λωρί­δα της Γάζας, πολιορ­κη­μέ­νη και κατά μεγά­λο μέρος της ισο­πε­δω­μέ­νη έπει­τα από είκο­σι εβδο­μά­δες πολέ­μου, όπου 2,2 εκατ. άνθρω­ποι είναι αντι­μέ­τω­ποι με την απει­λή να λιμο­κτο­νή­σουν, όπως δεν στα­μα­τά να προει­δο­ποιεί ο ΟΗΕ.

Τα τρό­φι­μα και το πόσι­μο νερό είναι πλέ­ον «εξαι­ρε­τι­κά» δυσεύ­ρε­τα στη Λωρί­δα της Γάζας, σύμ­φω­να με υπη­ρε­σί­ες του διε­θνούς οργα­νι­σμού που τονί­ζουν τον κίν­δυ­νο άμε­σης «έκρη­ξης» του αριθ­μού των θανά­των παιδιών.

Το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα (ΠΕΠ) ανέ­στει­λε ξανά χθες Τρί­τη τη δια­νο­μή βοή­θειας στο βόρειο τμή­μα του θυλά­κου, παρα­δο­μέ­νου «στο χάος και τη βία».

Η εξέ­λι­ξη αυτή σημαί­νει «κατα­δί­κη σε θάνα­το και τον θάνα­το 750.000 ανθρώ­πων», θα οδη­γή­σει σε «διε­θνή κατα­στρο­φή», ήταν η αντί­δρα­ση της υπη­ρε­σί­ας Τύπου της κυβέρ­νη­σης στη Γάζα, που κάλε­σε το ΠΕΠ να «ανα­θε­ω­ρή­σει αμέ­σως αυτή την κατα­στρο­φι­κή από­φα­σή του».

Η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, που συνε­χί­ζει να μην επαρ­κεί, εισέρ­χε­ται στη Λωρί­δα της Γάζας κυρί­ως από τη Ράφα μέσω Αιγύ­πτου, όμως η δια­νο­μή της στον βορ­ρά είναι σχε­δόν αδύ­να­τη, εξαι­τί­ας των βομ­βαρ­δι­σμών, των εχθρο­πρα­ξιών και των καταστροφών.

«Ο κόσμος στον βορ­ρά πεθαί­νει από την πεί­να, εμείς εξαι­τί­ας των βομ­βαρ­δι­σμών», έλε­γε προ­χθές ο Αϊμάν Αμπού Σαμα­λί, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε όταν χτυ­πή­θη­κε ακί­νη­το στη Ζαουάι­ντα, στο κεντρι­κό τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας.

«Νεκροταφείο»

Ισραη­λι­νή επί­θε­ση στη Ράφα θα μετέ­τρε­πε την πόλη σε «νεκρο­τα­φείο», προει­δο­ποί­η­σε χθες το αμε­ρι­κα­νι­κό παράρ­τη­μα της μη κυβερ­νη­τι­κής οργά­νω­σης Για­τροί Χωρίς Σύνο­ρα (MSF), θυμί­ζο­ντας, μαζί με άλλες συλ­λο­γι­κό­τη­τες, πως οι Παλαι­στί­νιοι στον θύλα­κο απει­λού­νται να λιμοκτονήσουν.

Χθες Τρί­τη ο κολομ­βια­νός πρό­ε­δρος Γου­στά­βο Πέτρο και ο βολι­βια­νός ομό­λο­γός του Λουίς Άρσε έκρι­ναν πως το Ισρα­ήλ δια­πράτ­τει «γενο­κτο­νία» των Παλαι­στι­νί­ων στη Λωρί­δα της Γάζας.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο