Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν νέες κυρώσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ βρί­σκε­ται πιο κοντά στη λήψη από­φα­σης για την επι­βο­λή κυρώ­σε­ων στον πετρε­λαϊ­κό τομέα της Βενε­ζου­έ­λας, δήλω­σε ο Αμε­ρι­κα­νός ΥΠΕΞ Ρεξ Τίλερ­σον, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την περιο­δεία του σε πέντε κρά­τη της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Ο επι­κε­φα­λής του Στέιτ Ντι­πάρ­ντμεντ διευ­κρί­νι­σε πως ενη­μέ­ρω­σε τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ για τις εξε­λί­ξεις. «Είπε ”ξέρω πως δεν το ήθε­λες αυτό στο παρελ­θόν”, κι εγώ απά­ντη­σα ”νομί­ζω τα πράγ­μα­τα έχουν αλλά­ξει”. Επομένως,
θα του θέσου­με το θέμα και θα τον αφή­σου­με να πάρει εκεί­νος μια από­φα­ση», ανέ­φε­ρε ο Τίλερ­σον, που τις προη­γού­με­νες μέρες είχε για την αξία του ανα­χρο­νι­στι­κού «δόγ­μα­τος Μον­ρόε» του 1863, που θεω­ρού­σε τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή κάτι σαν «πίσω αυλή» των ΗΠΑ, και επι­πλέ­ον σημείωσε:«Στην ιστο­ρία της Βενε­ζου­έ­λας και της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής ο στρα­τός είναι συχνά παρά­γο­ντας αλλα­γής όταν τα πράγ­μα­τα πάνε τόσο άσχη­μα και η ηγε­σία δεν μπο­ρεί να υπη­ρε­τεί το λαό».

Πάντως το Καρά­κας ανα­κοί­νω­σε ότι οι προ­ε­δρι­κές εκλο­γές θα γίνουν στις 22 του Απρί­λη, με τον Μαδού­ρο να επα­να­διεκ­δι­κεί­την προεδρία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο