Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ΗΠΑ στερούν την Κούβα από νοσοκομειακούς αναπνευστήρες 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Άλλο ένα έγκλη­μα των ΗΠΑ σε βάρος του λαού της Κούβας. 

Η Κου­βα­νέ­ζι­κη εται­ρεία Medicuba, υπεύ­θυ­νη για τις εξα­γω­γές και εισα­γω­γές φαρ­μά­κων στην Κού­βα πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε από τις μέχρι πρό­τι­νος Ελβε­τι­κές εται­ρεί­ες φαρ­μα­κευ­τι­κού υλι­κού ITM Medical και Autronic πως δια­κό­πτουν όλες τις εμπο­ρι­κές τους σχέ­σεις μαζί της.

Ο λόγος είναι επει­δή αγο­ρά­στη­καν από την Αμε­ρι­κά­νι­κη εται­ρεία  Vyaire Medical Inc, με έδρα το Illinois.

Αυτό σημαί­νει στην πρά­ξη πως ο Κου­βα­νέ­ζι­κος λαός λόγω του εμπάρ­γκο στε­ρεί­ται την προ­μή­θεια νοσο­κο­μεια­κών ανα­πνευ­στή­ρων που η Κού­βα αγό­ρα­ζε από τις Ελβε­τι­κές εται­ρεί­ες. Στε­ρεί το απάν­θρω­πο εμπάρ­γκο απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό για ασθε­νείς που βρί­σκο­νται σε κρί­σι­μη κατάσταση. 

Οι εκκλή­σεις της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας και του ΟΗΕ για παγκό­σμια συνερ­γα­σία και αλλη­λεγ­γύη τις ημέ­ρες της παν­δη­μί­ας δεν συγκι­νούν την εχθρό­τη­τα και την εκδι­κη­τι­κή στά­ση των ΗΠΑ.

Η ίδια η συμ­με­το­χή της Κού­βας σε 59 χώρες με για­τρούς και εξο­πλι­σμό και η απο­στο­λή σε 20 δοκι­μα­ζό­με­νες από Convd-19 χώρες όπως η Ιτα­λία και Ισπα­νία δεν αλλά­ζουν την ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμπε­ρι­φο­ρά των ΗΠΑ απέ­να­ντι στην ηρω­ι­κή χώρα του Φιντέλ. Είναι και­ρός και οι κυβερ­νή­σεις των χωρών που ευερ­γε­τού­νται από την αλλη­λεγ­γύη της Κού­βας να πάρουν θέση. Οι λαοί όλου του κόσμου πρέ­πει να εντεί­νουν τις φωνές τους για την κατάρ­γη­ση του εμπάρ­γκο. Είναι θέμα ζωής.

Πηγή Cubadebate 200411

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο