Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι θέσεις του ΚΚΕ μέσα από τις εκδόσεις της Σύγχρονης Εποχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ εκδό­σεις — βιβλιοπωλεία

Μπροστά στις εκλογές

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:
ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ “ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ”
Επι­μέ­λεια: ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τα υλι­κά της Ημε­ρί­δας του Τμή­μα­τος Δικαιο­σύ­νης & Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ και η ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βου­λή για το Πόρι­σμα της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής για τις υπο­κλο­πές, καθώς και το ίδιο το Πόρι­σμα του Κόμ­μα­τος, φωτί­ζουν την απά­ντη­ση πίσω από τις παρα­κο­λου­θή­σεις-υπο­κλο­πές, το ψηφια­κό «φακέ­λω­μα», την έντα­ση της κατα­στο­λής, την επί­θε­ση στις λαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες. Ανα­δει­κνύ­ουν τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο: Τη δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου και το αστι­κό «επι­τε­λι­κό κρά­τος δικαί­ου», καθώς και το ρόλο του αστι­κού Δικαί­ου στη θωρά­κι­ση και στή­ρι­ξη των συμ­φε­ρό­ντων του κεφαλαίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ
Η πάλη του ΚΚΕ για την απο­δέ­σμευ­ση τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς

Τα υλι­κά της Ημε­ρί­δας του ΚΚΕ, καθώς και οι ομι­λί­ες των βου­λευ­τών του Κόμ­μα­τος στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής στη συζή­τη­ση για την Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις, ανα­δει­κνύ­ουν την 70χρονη πορεία από την έντα­ξη της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ και την ανα­γκαιό­τη­τα της πάλης για την απο­δέ­σμευ­ση, τον απε­γκλω­βι­σμό της χώρας από τους επι­κίν­δυ­νους για τους λαούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ “ΠΡΑΣΙΝΟΥ NEW DEAL”
Επι­μέ­λεια: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η έκδο­ση περι­λαμ­βά­νει τα υλι­κά της Ημε­ρί­δας που διορ­γά­νω­σε η ΚΕ του ΚΚΕ στις 10.11.2021 και επι­πλέ­ον σχε­τι­κή αρθρο­γρα­φία. Η αντι­σει­σμι­κή, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία, η πρό­λη­ψη από Βιο­μη­χα­νι­κά Ατυ­χή­μα­τα Μεγά­λης Έκτα­σης, η δασο­προ­στα­σία και οι δυνα­τό­τη­τες πυρό­σβε­σης προ­βάλ­λο­νται από τη σκο­πιά των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών ανα­γκών και δυνα­το­τή­των στον αντί­πο­δα της πολι­τι­κής που θυσιά­ζει τη λαϊ­κή προ­στα­σία στο βωμό του κέρ­δους. Ανα­δει­κνύ­ει τις στιγ­μές όπου ο λαός έγι­νε πρω­τα­γω­νι­στής στην αντι­με­τώ­πι­ση φυσι­κών κατα­στρο­φών απέ­να­ντι στην απου­σία του «επιτελικού»-εχθρικού κρά­τους, αλλά και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την ουσια­στι­κή αντι­με­τώ­πι­ση των προ­βλη­μά­των της πολι­τι­κής προστασίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΚΕ
30 ΧΡΟΝΙΑ της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης των μονοπωλίων,
διαρ­κούς επί­θε­σης ενά­ντια στα εργα­τι­κά-λαϊ­κά δικαιώματα

Η απά­ντη­ση του ΚΚΕ

Επί 30 χρό­νια η λυκο­συμ­μα­χία της ΕΕ επι­τί­θε­ται στα λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα. Τριά­ντα χρό­νια μετά από την υπο­γρα­φή της Συν­θή­κης του Μάα­στριχτ, συν­θή­κη η οποία καθό­ρι­σε την επί­θε­ση των αστι­κών τάξε­ων των κρα­τών-μελών της ΕΕ ενα­ντί­ον των λαών των χωρών τους, η ΚΕ του ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει τη σωστή στά­ση του Κόμ­μα­τος απέ­να­ντι σε αυτήν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Από Ποιον και για Ποιον
Οι θέσεις του ΚΚΕ στον αντί­πο­δα της στρα­τη­γι­κής του Κεφαλαίου
Επι­μέ­λεια: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τα υλι­κά της Ημε­ρί­δας της ΚΕ του ΚΚΕ, που περι­λαμ­βά­νει η παρού­σα έκδο­ση, ανα­δει­κνύ­ουν τον υπο­κρι­τι­κό χαρα­κτή­ρα των δια­κη­ρύ­ξε­ων της αστι­κής πολι­τι­κής της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης» σχε­τι­κά με την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και, παράλ­λη­λα, τεκ­μη­ριώ­νουν την υπε­ρο­χή της κοι­νωνικής ιδιο­κτη­σί­ας, του σοσια­λι­σμού για τη δια­σφά­λι­ση μίας ισόρ­ρο­πης σχέ­σης του ανθρώ­που με τη φύση, του περι­βάλ­λο­ντος με τη βιο­μη­χα­νι­κή και την κοι­νω­νι­κή δραστηριότητα.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο