Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι θαλασσαιμικοί ανησυχούν ότι τα μέτρα θα επιφέρουν μείωση της προσέλευσης αιμοδοτών

Την ανη­συ­χία του ότι τα νέα περιο­ρι­στι­κά μέτρα θα επι­φέ­ρουν μεί­ω­ση της προ­σέ­λευ­σης των αιμο­δο­τών, με συνέ­πεια να αντι­με­τω­πί­σουν πρό­βλη­μα οι πάσχο­ντες από μεσο­γεια­κή αναι­μία, οι οποί­οι έχουν πάγιες ανά­γκες σε αίμα, εξέ­φρα­σε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασ­σαι­μί­ας Βασί­λης Δήμος.

Σύμ­φω­να με τον κ. Δήμο, σε όλη την Ελλά­δα υπάρ­χουν 3.000 θαλασ­σαι­μι­κοί, εκ των οποί­ων οι 350 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο καθέ­νας από αυτούς χρειά­ζε­ται τέσ­σε­ρις μονά­δες το μήνα. Οι θαλασ­σαι­μι­κοί υπο­βάλ­λο­νται σε μετάγ­γι­ση μιας μονά­δας, μία φορά την εβδο­μά­δα ή δύο μονά­δων κάθε 15 ημέρες.

Ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασ­σαι­μί­ας ανέ­φε­ρε ως παρά­δειγ­μα το γεγο­νός ότι οι τρεις Μονά­δες Μεσο­γεια­κής Αναι­μί­ας που λει­τουρ­γούν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στα νοσο­κο­μεία Ιππο­κρά­τειο, ΑΧΕΠΑ και Άγιος Παύ­λος, χρειά­ζο­νται κάθε ημέ­ρα 70 μονά­δες αίμα. «Προς το παρόν, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την επαρ­χία, εκτός Πάτρας, τα πράγ­μα­τα είναι καλά καθώς η αντα­πό­κρι­ση των αιμο­δο­τών ήταν συγκι­νη­τι­κή. Τις πρώ­τες ημέ­ρες που ανα­κοι­νώ­θη­καν τα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού είχα­με τερά­στιο πρό­βλη­μα για­τί ο κόσμος δεν πλη­σί­α­ζε τα νοσο­κο­μεία. Μόλις άρχι­σαν να γίνο­νται οι αιμο­λη­ψί­ες εκτός νοσο­κο­μεί­ων υπήρ­ξε μεγά­λη αντα­πό­κρι­ση των αιμο­δο­τών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Το ίδιο καλά πήγε η αιμο­δο­σία και στα Ιωάν­νι­να. Στην Αθή­να, όμως, η κατά­στα­ση είναι τρα­γι­κή. Ανη­συ­χώ ότι να νέα μέτρα θα φέρουν μεί­ω­ση της προ­σέ­λευ­σης των αιμο­δο­τών. Πρέ­πει ο κόσμος να ενη­με­ρω­θεί ότι επι­τρέ­πε­ται η έξο­δος για αιμο­δο­σία και αυτό θα πρέ­πει να το τονί­σει το υπουρ­γείο Υγεί­ας», επι­σή­μα­νε ο κ. Δήμος.

Παράλ­λη­λα, ανέ­φε­ρε ότι κατά τη διάρ­κεια των μεταγ­γί­σε­ων δίνο­νται στους θαλασ­σαι­μι­κούς μάσκα και γάντια και ότι οι ασθε­νείς απο­λυ­μαί­νουν τα χέρια τους. «Εκεί­νο που μας απα­σχο­λεί ιδιαί­τε­ρα είναι ότι δεν υπάρ­χουν ειδι­κοί χώροι για να απο­μο­νώ­νο­νται όσοι παρου­σιά­ζουν κάποια συμ­πτώ­μα­τα καθώς και το ότι δεν έχει ακό­μη διευ­θε­τη­θεί το πώς και πού θα μεταγ­γί­ζε­ται κάποιος που είναι σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό και τι θα γίνει, αν υπάρ­ξει κάποιο κρού­σμα στη Μονά­δα Μεταγ­γί­σε­ων και θα πρέ­πει να μπει το προ­σω­πι­κό σε καρα­ντί­να», σημεί­ω­σε ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Ομο­σπον­δί­ας Θαλασσαιμίας.

Ο κ. Δήμος εξέ­φρα­σε την απο­γο­ή­τευ­σή του για το ότι οι πάσχο­ντες από θαλασ­σαι­μία και δρε­πα­νο­κυτ­τα­ρι­κή νόσο, οι οποί­οι εργά­ζο­νται στα νοσο­κο­μεία δεν έχουν εντα­χθεί από το υπουρ­γείο Υγεί­ας στις ευπα­θείς ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου για σοβα­ρή λοί­μω­ξη Covid-19, που διευ­κο­λύ­νο­νται να πάρουν ειδι­κή άδεια. «Πώς γίνε­ται στην Κύπρο και σε άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες να έχουν εντα­χθεί η θαλασ­σαι­μία και η δρε­πα­νο­κυτ­τα­ρι­κή νόσος στις ευπα­θείς ομά­δες του πλη­θυ­σμού που χρειά­ζο­νται ειδι­κή προ­στα­σία και στην Ελλά­δα να μην συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον πίνα­κα των ευπα­θών ομά­δων που συντάσ­σει ο ΕΟΔΥ; Πρέ­πει να απο­μα­κρυν­θούν από την εργα­σία τους οι πάσχο­ντες που δου­λεύ­ουν στα νοσο­κο­μεία για­τί εκτός από τη δική τους υγεία θέτουν σε κίν­δυ­νο ολό­κλη­ρη την κοι­νό­τη­τα», ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο