Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ιμπεριαλιστές τη Γη ξαναμοιράζουν, με των λαών το αίμα τα σύνορα αλλάζουν

Οι λαοί βιώ­νουν έναν ακό­μα οδυ­νη­ρό ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, η απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία συνε­χί­ζε­ται και έχει οδη­γή­σει στην κατά­λη­ψη ενός σημα­ντι­κού μέρους της χώρας.

«Οι ιμπε­ρια­λι­στές τη Γη ξανα­μοι­ρά­ζουν, με των λαών το αίμα τα σύνο­ρα αλλά­ζουν». Αυτό ακρι­βώς τονί­ζουν η σύγκρου­ση των αστι­κών τάξε­ων, ο αντα­γω­νι­σμός των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με τη Ρωσία στο ουκρα­νι­κό έδα­φος και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή που οδή­γη­σε στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ο οποί­ος προ­ε­τοι­μά­στη­κε από αρκε­τά χρό­νια πριν.

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως ανε­ξάρ­τη­τα από τις φάσεις που περ­νούν οι στρα­τιω­τι­κο-πολι­τι­κοί σχε­δια­σμοί, οι ελιγ­μοί, η επι­στρά­τευ­ση προ­σχη­μά­των από τη μια και την άλλη πλευ­ρά, αυτό που έβα­λε τη σφρα­γί­δα στις εξε­λί­ξεις είναι οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί που σημα­δεύ­ουν το καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Τώρα δεν χωρά­ει ανα­μο­νή. Στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη έχει τεθεί το καθή­κον της βαθύ­τε­ρης συνει­δη­το­ποί­η­σης των κατα­στρο­φι­κών συνε­πειών της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης στη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση και στα άλλα κρά­τη της σοσια­λι­στι­κής οικο­δό­μη­σης, που έφε­ρε κρά­τη και λαούς που ζού­σαν αρμο­νι­κά, με ισό­τι­μες σχέ­σεις στο πλαί­σιο του πολυ­ε­θνι­κού κρά­τους της ΕΣΣΔ, στη δίνη ενός ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου που είναι σε εξέ­λι­ξη με ανε­ξέ­λεγ­κτες διαστάσεις.

Τώρα είναι ανά­γκη να κατα­γρα­φεί στις λαϊ­κές συνει­δή­σεις ότι η Ουκρα­νία τέθη­κε στο κέντρο της σύγκρου­σης των μονο­πω­λί­ων και των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών δύο ισχυ­ρών ιμπε­ρια­λι­στι­κών «μπλοκ», των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ από τη μια πλευ­ρά και της Ρωσί­ας από την άλλη, για τον έλεγ­χο της χώρας, των πρώ­των υλών, της Ενέρ­γειας και των αγω­γών, σημα­ντι­κών θαλάσ­σιων και στε­ρια­νών δρό­μων, με προ­ε­κτά­σεις στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Ως μέρος ενός πολύ επι­κίν­δυ­νου πλέγ­μα­τος αντι­θέ­σε­ων σε όλη την υδρό­γειο που συν­δυά­ζο­νται και αλλη­λο­τρο­φο­δο­τού­νται με ιδιαί­τε­ρη θέση τον αντα­γω­νι­σμό ΗΠΑ — Κίνας για την πρω­το­κα­θε­δρία στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό σύστημα.

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ως συνέχεια της ίδιας πολιτικής με άλλα, βίαια μέσα

Από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’90, μετά την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ προ­ώ­θη­σαν μεθο­δι­κά τη στρα­τη­γι­κή του ελέγ­χου της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, των Βαλ­κα­νί­ων και της περιο­χής που κάλυ­πτε η ΕΣΣΔ. Προ­ώ­θη­σαν τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των αμε­ρι­κα­νι­κών και ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων, εγκα­τέ­στη­σαν στρα­τιω­τι­κές βάσεις, στή­ρι­ξαν με όλα τα μέσα τις νεο­σύ­στα­τες αστι­κές τάξεις και εξό­πλι­σαν τα νέα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη στην Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

Το 1999, στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, στην Ουά­σιγ­κτον, απο­φα­σί­στη­κε η έντα­ξη σε αυτό των Πολω­νί­ας, Ουγ­γα­ρί­ας, Τσε­χί­ας. Το 2004, στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, απο­φα­σί­στη­κε η έντα­ξη των Βουλ­γα­ρί­ας, Εσθο­νί­ας, Λετο­νί­ας, Λιθουα­νί­ας, Ρου­μα­νί­ας, Σλο­βα­κί­ας και Σλοβενίας.

Ο ευρω­α­τλα­ντι­κός ιμπε­ρια­λι­σμός έβα­λε γερές βάσεις, η Ουκρα­νία εντά­χθη­κε στον ΝΑΤΟι­κό «Συνε­ται­ρι­σμό για την Ειρή­νη», οργα­νώ­θη­κε η πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή ανα­τρο­πή της αστι­κής κυβέρ­νη­σης Για­νου­κό­βιτς το 2013 που η αστι­κή τάξη βρέ­θη­κε δια­σπα­σμέ­νη, για να απο­σπά­σουν την Ουκρα­νία από την επιρ­ροή της Ρωσί­ας, να ματαιώ­σουν την έντα­ξή της στην «Ευρα­σια­τι­κή Ενωση».

Εκπαί­δευ­σαν και στή­ρι­ξαν φασι­στι­κές, εθνι­κι­στι­κές δυνά­μεις που κατέ­φυ­γαν σε αγριό­τη­τες, επι­βλή­θη­κε ο αντι­κομ­μου­νι­σμός ως επί­ση­μη ιδε­ο­λο­γία, οργα­νώ­θη­καν εγκλη­μα­τι­κές διώ­ξεις κατά των κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών που αντι­τά­χθη­καν σ’ αυτήν την κατάσταση.

Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δού­λε­ψαν στο­χευ­μέ­να για να δια­τη­ρή­σουν και να επε­κτεί­νουν τις θέσεις τους, προ­ε­τοι­μά­στη­καν για την ανα­με­νό­με­νη όξυν­ση του αντα­γω­νι­σμού με τη Ρωσία. Εκα­ναν συστη­μα­τι­κά επί­δει­ξη δύνα­μης με μεγά­λες στρα­τιω­τι­κές ασκή­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας (και) ελλη­νι­κό έδα­φος, τη στρα­τιω­τι­κή βάση της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, για την περι­κύ­κλω­ση της Ρωσί­ας, πραγ­μα­τι­κά «πρό­βα πολέ­μου», όπως σημεί­ω­σε εύστο­χα το ΚΚΕ.

Αυτά τα αναμ­φι­σβή­τη­τα στοι­χεία προ­σπα­θούν να θάψουν οι απο­λο­γη­τές του ευρω­α­τλα­ντι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού στη χώρα μας, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν εκτε­θεί ανε­πα­νόρ­θω­τα, για­τί ως κυβερ­νή­σεις υπη­ρέ­τη­σαν με όλα τα μέσα αυτά τα σχέ­δια. Χαι­ρέ­τι­σαν το φιλο­φα­σι­στι­κό καθε­στώς της Ουκρα­νί­ας και οι ευθύ­νες τους είναι μεγά­λες. Το 2017, ο κ. Τσί­πρας, ως πρω­θυ­πουρ­γός, επι­σκέ­φτη­κε το Κίε­βο και συνα­ντή­θη­κε με τον Πρό­ε­δρο Πορο­σέν­κο, την ώρα που βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη η δίκη — παρω­δία για την απα­γό­ρευ­ση του ΚΚ Ουκρα­νί­ας, που γκρε­μί­ζο­νταν σοβιε­τι­κά, αντι­φα­σι­στι­κά μνη­μεία και οι συνερ­γά­τες των ναζί εκθειά­ζο­νταν ως «πατριώ­τες». Στή­ρι­ξε ένα καθε­στώς που δίω­ξε τους πολι­τι­κούς του αντι­πά­λους και κατέ­τα­ξε στις λίστες των ανε­πι­θύ­μη­των, των «τρο­μο­κρα­τών» έναν βου­λευ­τή, έναν ευρω­βου­λευ­τή και ένα άλλο στέ­λε­χος του ΚΚΕ επει­δή επι­σκέ­φτη­καν την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία και εξέ­φρα­σαν την αλλη­λεγ­γύη τους στον ουκρα­νι­κό λαό, που αιμα­το­κυ­λί­στη­κε στην περιο­χή του Ντονμπάς.

Από την άλλη πλευ­ρά, από την πλευ­ρά της Ρωσί­ας, υπάρ­χουν σημα­ντι­κά γεγο­νό­τα στην καπι­τα­λι­στι­κή της πορεία που μαρ­τυ­ρούν τις ταξι­κές επι­λο­γές της αστι­κής της τάξης, η οποία στα πρώ­τα βήμα­τα για τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της εξου­σί­ας της ακού­μπη­σε στο ΝΑΤΟ και στή­ρι­ξε αυτόν τον δολο­φο­νι­κό μηχα­νι­σμό. Αυτό είναι βασι­κό ζήτη­μα. Το 1994, η Ρωσία εντά­χθη­κε στον ΝΑΤΟι­κό «Συνε­ται­ρι­σμό για την Ειρή­νη», ενώ το 1997 υπο­γρά­φη­κε από τους Κλί­ντον και Γέλ­τσιν η «ιδρυ­τι­κή πρά­ξη» συνερ­γα­σί­ας. Το 2002, επί Πού­τιν, συγκρο­τή­θη­κε το «Συμ­βού­λιο ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας», η ρωσι­κή ηγε­σία στή­ρι­ξε τα ΝΑΤΟι­κά προ­σχή­μα­τα και έδω­σε διευ­κο­λύν­σεις στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στο Αφγανιστάν.

Ο αντα­γω­νι­σμός μπή­κε σε τρο­χιά όξυν­σης στον βαθ­μό που η ρωσι­κή αστι­κή τάξη στά­θη­κε στα πόδια της, ισχυ­ρο­ποι­ή­θη­κε, τα μονο­πώ­λια επέ­κτει­ναν τη δρά­ση τους, συσ­σώ­ρευ­σαν κεφά­λαια μέσα από την έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης, την αξιο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών και άλλων πηγών, εκσυγ­χρο­νί­στη­κε το στρα­τιω­τι­κό και συμ­βα­τι­κό οπλο­στά­σιο της χώρας, αξιο­ποι­ή­θη­κε η συγκρό­τη­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών, όπως ο «Οργα­νι­σμός Συμ­φώ­νου Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας» και η «Ευρα­σια­τι­κή Ενωση».

Μέσα σ’ αυτόν τον δρό­μο εκδη­λώ­θη­κε η σύγκρου­ση με τη Γεωρ­γία το 2008, όπου η ρωσι­κή αστι­κή τάξη «έδει­ξε τα δόντια της» και στή­ρι­ξε την από­σχι­ση της Νότιας Οσε­τί­ας και της Αμπ­χα­ζί­ας από τα γεωρ­για­νά εδά­φη και στη συνέ­χεια προ­χώ­ρη­σε, το 2014, στην προ­σάρ­τη­ση της Κρι­μαί­ας, στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας περιο­χή, ετοι­μά­ζο­ντας τα επό­με­να βήμα­τα, για την επα­να­κα­τά­κτη­ση χαμέ­νων θέσε­ων και τον έλεγ­χο της περιο­χής της πρώ­ην ΕΣΣΔ.

Οι επι­διώ­ξεις της αστι­κής τάξης της Ρωσί­ας πρό­βα­λαν καθα­ρά στην επέμ­βα­ση του «Οργα­νι­σμού Συμ­φώ­νου Συλ­λο­γι­κής Ασφά­λειας» στο Καζακ­στάν για τη θωρά­κι­ση της εξου­σί­ας της αστι­κής τάξης, τον περα­σμέ­νο Γενά­ρη, ενά­ντια στη λαϊ­κή εξέ­γερ­ση στην κεντρο­α­σια­τι­κή αυτή χώρα.

Μέσα από αυτές τις κινή­σεις των δύο αντί­πα­λων μπλοκ γίνε­ται φανε­ρή η πορεία της συγκέ­ντρω­σης «καύ­σι­μης ύλης» που τρο­φο­δό­τη­σε τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο σήμερα.

Τα προσχήματα δεν μπορούν να ακυρώσουν την πραγματικότητα

Τα περί προ­στα­σί­ας της κυριαρ­χί­ας και της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας που χρη­σι­μο­ποιούν οι δυνά­μεις του ευρω­α­τλα­ντι­σμού είναι εργα­λεία χει­ρα­γώ­γη­σης των λαών και δικαιο­λό­γη­σης των σχε­δια­σμών τους και δεν μπο­ρούν να ξεχα­στούν τα εγκλή­μα­τα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, που κατα­πά­τη­σαν την κυριαρ­χία της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, του Αφγα­νι­στάν, του Ιράκ, της Συρί­ας και της Λιβύ­ης, δολο­φό­νη­σαν τους λαούς.

Το ίδιο ισχύ­ει και για τα προ­σχή­μα­τα της Ρωσί­ας. Τα περί «απο­στρα­τι­κο­ποί­η­σης» και «απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­σης» της Ουκρα­νί­ας είναι το προ­πέ­τα­σμα καπνού για να καλυ­φθούν οι στρα­τη­γι­κές επι­διώ­ξεις της. Τα προ­σχή­μα­τα αυτά δεν μπο­ρούν να δικαιο­λο­γή­σουν την εισβο­λή, την κατα­πά­τη­ση της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας, την κατά­λη­ψη μεγά­λου μέρους της Ουκρα­νί­ας, ακο­λου­θώ­ντας τον δρό­μο που άνοι­ξαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ τα προη­γού­με­να χρό­νια, ανοί­γο­ντας την όρε­ξη σε επί­δο­ξους «σωτή­ρες».

Ο «αντι­φα­σι­σμός» της ρωσι­κής ηγε­σί­ας είναι προ­σχη­μα­τι­κός, για­τί υπε­ρα­σπί­ζε­ται, δια­χει­ρί­ζε­ται τον καπι­τα­λι­σμό που γεν­νά­ει τον φασι­σμό, συνερ­γά­ζε­ται με ακρο­δε­ξιά κόμ­μα­τα σε όλη την Ευρώ­πη, προ­βάλ­λει τις θέσεις φασι­στών «φιλο­σό­φων», κατα­πα­τά τα δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρω­μά­των, ενο­χο­ποιεί τους εργα­τι­κούς, λαϊ­κούς αγώ­νες. Ο υπο­κρι­τι­κός «αντι­φα­σι­σμός» απο­κα­λύ­φθη­κε από το πρό­σφα­το αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα του Βλ. Πού­τιν, ο οποί­ος εκδή­λω­σε το ταξι­κό μίσος της αστι­κής τάξης για τον Λένιν, τους μπολ­σε­βί­κους, τον σοσια­λι­σμό στην ΕΣΣΔ, στην υπη­ρε­σία μιας συγκε­κρι­μέ­νης στό­χευ­σης: Την «απο­νο­μι­μο­ποί­η­ση» της κρα­τι­κής ουκρα­νι­κής οντό­τη­τας για να υλο­ποι­ή­σει το σχέ­διο της στρα­τιω­τι­κής επέμβασης.

Το σχέδιο της εισβολής ήταν προμελετημένο

Κάθε βήμα προ­ε­τοί­μα­ζε το επό­με­νο. Η ανα­γνώ­ρι­ση των λεγό­με­νων «Λαϊ­κών Δημο­κρα­τιών» του Ντο­νέ­τσκ και του Λου­γκάνσκ άνοι­ξε τον δρό­μο για συμ­φω­νί­ες «φιλί­ας και συνερ­γα­σί­ας», στρα­τιω­τι­κή συν­δρο­μή και εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Το επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο στο­χεύ­ει στον έλεγ­χο της ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, με σύνο­ρο τον Δνεί­πε­ρο ή και πέραν αυτού προς τα δυτι­κά, με την κατά­λη­ψη της πρω­τεύ­ου­σας, Κιέ­βου. Στον έλεγ­χο του παρά­κτιου μετώ­που, της Αζο­φι­κής και της Μαύ­ρης Θάλασ­σας, αξιο­ποιώ­ντας την ήδη προ­σαρ­τη­μέ­νη Κρι­μαία, την κατά­λη­ψη της Οδησ­σού και την προ­σάρ­τη­ση της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας που ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε από τη Μολ­δα­βία. Στην πρά­ξη θα κρι­θεί αν αυτός ο σχε­δια­σμός θα ολο­κλη­ρω­θεί, αλλά σε κάθε περί­πτω­ση, η πλη­γή θα παρα­μεί­νει ανοι­χτή και τα επό­με­να χρό­νια, σε βάρος των δύο λαών, σε βάρος συνο­λι­κά των λαών.

Οι δυνά­μεις στην Ουκρα­νία και διε­θνώς, που υπο­λό­γι­σαν τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ως εγγυ­η­τές της κυριαρ­χί­ας της χώρας, καλ­λιέρ­γη­σαν αυτα­πά­τες, δια­ψεύ­στη­καν οικτρά και αυτό το συμπέ­ρα­σμα έχει γενι­κό­τε­ρη σημα­σία, αφο­ρά άμε­σα τον ελλη­νι­κό λαό.

Σωτή­ρες ούτε υπήρ­ξαν ούτε υπάρ­χουν. Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες είναι εχθροί των λαών, κινού­νται με βάση τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα. Η στά­ση τους στην Ουκρα­νία πήρε υπό­ψη τη «μεγά­λη εικό­να», το κρί­σι­μο μέτω­πο του αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Κίνας στην περιο­χή του Ινδο-Ειρη­νι­κού που έχει μεγά­λες απαι­τή­σεις. Αλλά οι σχε­δια­σμοί αλλά­ζουν, οι επι­λο­γές προ­σαρ­μό­ζο­νται κι αυτές τις μέρες εντεί­νε­ται η στρα­τιω­τι­κή παρου­σία στις Βαλ­τι­κές χώρες, στην Πολω­νία, στη Ρου­μα­νία, σε όλα τα ΝΑΤΟι­κά κρά­τη. Στην Ουκρα­νία στέλ­νε­ται μεγά­λος όγκος οπλι­σμού. Στη Λετο­νία ψηφί­στη­κε νόμος για την απο­στο­λή εθε­λο­ντών στο πολε­μι­κό μέτω­πο κι αυτό επι­χει­ρεί­ται να γενι­κευ­τεί. Στο τρα­πέ­ζι έχει τεθεί η διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ με τη Σου­η­δία και τη Φινλανδία.

Ηδη, ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε η ΝΑΤΟι­κή Δύνα­μη Ταχεί­ας Αντί­δρα­σης που μπο­ρεί να κινη­το­ποι­ή­σει δεκά­δες χιλιά­δες στρα­τιώ­τες με σύγ­χρο­να μέσα. Στη Ρου­μα­νία εγκα­τα­στά­θη­καν τα πρώ­τα τμή­μα­τα. Ενώ, παράλ­λη­λα με δια­τα­γή του Προ­έ­δρου Πού­τιν τέθη­καν οι πυρη­νι­κές δυνά­μεις απο­τρο­πής του ρωσι­κού στρα­τού σε ειδι­κή κατά­στα­ση μάχης.

Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Υπάρ­χει μια νέα κατά­στα­ση. Οι συνέ­πειες του πολέ­μου και οι κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας θα επι­δει­νώ­σουν τη ζωή των λαών, η ακρί­βεια, η φτώ­χεια, η προ­σφυ­γιά θα πάρουν μεγά­λες δια­στά­σεις. Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός αντα­γω­νι­σμός και η κούρ­σα των εξο­πλι­σμών θα ενταθούν.

Η πολι­τι­κή της εμπλο­κής της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς είναι άκρως επι­κίν­δυ­νη, είναι εγκλη­μα­τι­κή. Αυτό είναι κρί­σι­μο ζήτη­μα που επι­βε­βαιώ­νει τη σημα­σία της πολύ­χρο­νης πάλης του ΚΚΕ, της σύγκρου­σης με όλες τις κυβερ­νή­σεις, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, για τη συμ­με­το­χή τους στα σχέ­δια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ηδη η Ελλά­δα είναι μέσα στον κυκλώ­να. Οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις στη Σού­δα, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στο Στε­φα­νο­βί­κειο, στη Λάρι­σα χρη­σι­μο­ποιού­νται για την πολε­μι­κή προ­ε­τοι­μα­σία και οι ρωσι­κές προει­δο­ποι­ή­σεις είναι πραγματικότητα.

Η κυβέρ­νη­ση κλι­μα­κώ­νει την εμπλο­κή με την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού και πιθα­νώς και στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στο πολε­μι­κό μέτω­πο. Η επί­κλη­ση των «συμ­βα­τι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων» απέ­να­ντι στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες που χρη­σι­μο­ποιούν ξεδιά­ντρο­πα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι το μέσον για συνε­χώς και πιο βαθιά εμπλο­κή της χώρας.

Η ευρω-λαγνεία του ΣΥΡΙΖΑ με τη στή­ρι­ξη της «ενω­μέ­νης Ευρώ­πης» και οι ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες που καλ­λιερ­γεί με τη λεγό­με­νη «στρα­τη­γι­κή αυτο­νο­μία», για να γίνει πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή η ΕΕ στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, ξεπερ­νούν σκο­πί­μως τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα της στην υπη­ρε­σία των μονο­πω­λί­ων, το γεγο­νός ότι είναι συνέ­νο­χη, μαζί με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και ευθύ­νε­ται για όλους τους προη­γού­με­νους πολέ­μους, οργα­νώ­νει σήμε­ρα 17 ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.

Η συμ­με­το­χή της χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, οι στρα­τη­γι­κές σχέ­σεις με τις ΗΠΑ, έχουν δοκι­μα­στεί, με οδυ­νη­ρά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ο ισχυ­ρι­σμός που παρου­σιά­ζει τον ευρω­α­τλα­ντι­κό ιμπε­ρια­λι­σμό ως προ­στά­τη της κυριαρ­χί­ας της χώρας, απέ­να­ντι στην τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, έχει καταρ­ρεύ­σει. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ανά­με­σα σε δύο συμ­μά­χους, δημιουρ­γή­θη­καν οι όροι των κρί­σε­ων στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και έφτα­σαν οι δύο χώρες στα πρό­θυ­ρα πολέ­μου. Μέσα στο ΝΑΤΟ παρα­μέ­νει το casus belli (αιτία πολέ­μου) από το 1995 και ενι­σχύ­ο­νται οι διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης.

Η πρό­σφα­τη έκθε­ση της ΕΕ για την πρό­ο­δο της εντα­ξια­κής δια­δι­κα­σί­ας για την Τουρ­κία είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή. Υπο­στη­ρί­ζει τη μόνι­μη θέση της ότι «η Τουρ­κία είναι βασι­κός εταί­ρος της ΕΕ, σε σχέ­ση με την οικο­νο­μία, το εμπό­ριο και τη μετα­νά­στευ­ση, στρα­τη­γι­κός εταί­ρος, για τη στα­θε­ρό­τη­τα της ευρύ­τε­ρης περιο­χής και σύμ­μα­χος με τον οποίο η ΕΕ επι­θυ­μεί τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές σχέ­σεις». Αυτά υπο­στη­ρί­ζει η ΕΕ παρά το γεγο­νός ότι η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη αμφι­σβη­τεί την κυριαρ­χία των νησιών, αυξά­νει επι­κίν­δυ­να τις υπερ­πτή­σεις σε ελλη­νι­κό έδα­φος, την ώρα που η τουρ­κι­κή ηγε­σία προ­χω­ρά στο άνοιγ­μα της περί­κλει­στης πόλης της Αμμο­χώ­στου, των Βαρω­σί­ων, ενώ στη θέση της εισβο­λής και κατο­χής του 37% του κυπρια­κού εδά­φους, η ευρω­ε­νω­σια­κή έκθε­ση μιλά­ει για «ανε­πί­λυ­τη σύγκρου­ση στην Κύπρο», ως «μεί­ζον εμπό­διο στις σχέ­σεις ΕΕ — Τουρκίας».

Σήμε­ρα, που η Τουρ­κία, λόγω των εξε­λί­ξε­ων, ανα­βαθ­μί­ζε­ται στον ΝΑΤΟι­κό σχε­δια­σμό θα κατα­βλη­θούν πρό­σθε­τες προ­σπά­θειες για να τρα­βη­χθεί από τη ρωσι­κή επιρ­ροή, να εκπλη­ρώ­σει ειδι­κό ρόλο στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, με βαριά ανταλ­λάγ­μα­τα, σε βάρος της κυριαρ­χί­ας και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας και της Κύπρου.

Τα παρα­πά­νω παρα­δείγ­μα­τα δεί­χνουν πόσο παρα­πλα­νη­τι­κή και ανι­στό­ρη­τη είναι η θέση που προ­βάλ­λε­ται αυτές τις μέρες, ότι «για να πάρεις βοή­θεια όταν την χρεια­στείς, πρέ­πει να συμ­με­τέ­χεις στα πολε­μι­κά σχέ­δια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ».

Η κυβέρ­νη­ση και τα παπα­γα­λά­κια της παρου­σιά­ζουν την κατα­στρο­φι­κή εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ως επι­λο­γή στή­ρι­ξης των «δημο­κρα­τι­κών» ένα­ντι των «αυταρ­χι­κών» καθε­στώ­των, μιλούν για την προ­στα­σία του λεγό­με­νου «ελεύ­θε­ρου κόσμου», ψαρεύ­ουν σε θολά νερά. Ο κόσμος τους είναι ο καπι­τα­λι­σμός, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ανερ­γί­ας, της φτώ­χειας, των δεκά­δων πολέ­μων, που σέρ­νει σήμε­ρα στο πολε­μι­κό σφα­γείο τους λαούς για τα συμ­φέ­ρο­ντα των μονο­πω­λί­ων. Η δημο­κρα­τία τους σε όλο τον καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο, στη «Δύση» και στη Ρωσία, κατα­πα­τά τα εργα­τι­κά, λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα, είναι ταυ­τι­σμέ­νη με την κατα­στο­λή, είναι η δικτα­το­ρία των μονοπωλίων.

Το σύστη­μα έχει σαπί­σει, δεν παίρ­νει μερε­μέ­τια, οι αντα­γω­νι­σμοί, οι αντι­θέ­σεις του δεν χαλι­να­γω­γού­νται και οι προ­τά­σεις των αστι­κών κομ­μά­των, όπως αυτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ, του ΜέΡΑ25, τα ευχο­λό­για για την «ιμπε­ρια­λι­στι­κή» ειρή­νη και τη λεγό­με­νη «νέα παγκό­σμια ή ευρω­παϊ­κή αρχι­τε­κτο­νι­κή», είναι εργα­λεία χει­ρα­γώ­γη­σης του λαού, κάλυ­ψης της βάρ­βα­ρης φύσης του καπιταλισμού.

Η πεί­ρα από τις οδυ­νη­ρές εξε­λί­ξεις είναι πολύ­τι­μη και η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός μας, όπως και οι άλλοι λαοί, επι­βάλ­λε­ται να βγά­λουν συμπε­ρά­σμα­τα, να μη δεί­ξουν ποτέ εμπι­στο­σύ­νη στις αστι­κές τάξεις, στις κυβερ­νή­σεις, στις συμ­μα­χί­ες τους, να πιστέ­ψουν στη δύνα­μή τους και να πάρουν μέρος στην αντι­μο­νο­πω­λια­κή, αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή πάλη, για τη νέα σοσια­λι­στι­κή κοι­νω­νία που μπο­ρεί να βάλει θεμέ­λια για να ζήσει ο λαός όπως του αξί­ζει, με αμοι­βαία επω­φε­λείς σχέ­σεις με τους άλλους λαούς.

Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα δεν είναι ΗΠΑ ή Ρωσία, ΕΕ ή Ρωσία, ΝΑΤΟ ή Ρωσία. Ο ελλη­νι­κός λαός και οι άλλοι λαοί έχουν τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα κι αυτά καλού­νται να υπε­ρα­σπι­στούν ενά­ντια σε κάθε ληστή, ιμπε­ρια­λι­στή. Η εργα­τι­κή — λαϊ­κή πάλη πρέ­πει να χαρά­ξει αυτο­τε­λή, ανε­ξάρ­τη­τη γραμ­μή, μακριά από όλα τα αστι­κά και ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Η αγω­νία, ο προ­βλη­μα­τι­σμός του λαού, η απέ­χθεια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, μπο­ρούν να εκφρα­στούν στον δρό­μο της συμπό­ρευ­σης με την πολι­τι­κή αρχών του ΚΚΕ, στη δρα­στή­ρια συμ­με­το­χή στον αγώ­να για καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία ή αλλού με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο και οποιο­δή­πο­τε πρό­σχη­μα. Κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα να μη στα­λεί στην Ουκρα­νία, σε χώρες που συνο­ρεύ­ουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές. Να κλεί­σουν τώρα όλες οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις που αξιο­ποιού­νται ως ορμη­τή­ρια πολέ­μου, να απο­δε­σμευ­τεί η χώρα από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ με τον λαό στο τιμό­νι της εξουσίας.

Του Γιώρ­γου ΜΑΡΙΝΟΥ
Μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ
Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο