Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές δολοφόνησαν 6 Παλαιστίνιους στην 27η Παρασκευή διαδηλώσεων — Δύο παιδιά

Στους έξι ανέρ­χο­νται οι δολο­φο­νη­μέ­νοι σήμε­ρα  Παλαι­στί­νιοι από τον ισραη­λι­νό στρα­τό κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων κοντά στο τεί­χος ασφα­λεί­ας που χωρί­ζει τη Λωρί­δα της Γάζας από το Ισρα­ήλ, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Μετα­ξύ των θυμά­των είναι και δύο ανή­λι­κοι, ο 14χρονος Μοχά­μεντ αλ Χουμ και άλλο ένα αγό­ρι ηλι­κί­ας 12–14 ετών το οποίο δέχτη­κε μια σφαί­ρα στο κεφά­λι κοντά στο χωριό Χαν Γιού­νες. Στη βόρεια Λωρί­δα της Γάζας σκο­τώ­θη­κε επί­σης ο 18χρονος Ιγιάντ Αλ Σάαρ.

Άλλοι τρεις Παλαι­στί­νιοι, τα στοι­χεία των οποί­ων δεν έγι­ναν γνω­στά, σκο­τώ­θη­καν. Οι δύο από αυτούς δέχτη­καν μια σφαί­ρα στο κεφά­λι.  Δεκά­δες οι τραυ­μα­τί­ες από πυρά ελεύ­θε­ρων σκο­πευ­τών και συνο­λι­κά περισ­σό­τε­ροι οι τραυ­μα­τί­ες σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Του­λά­χι­στον 193 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί από ισραη­λι­νά πυρά από τις 30 Μαρ­τί­ου, όταν ξεκί­νη­σαν οι δια­δη­λώ­σεις με αίτη­μα την άρση του απο­κλει­σμού της Γάζας.

gaza1

Σύμ­φω­να με τον ισραη­λι­νό στρα­τό, στις σημε­ρι­νές δια­δη­λώ­σεις, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Λωρί­δας της Γάζας κατά μήκος του τεί­χους ασφα­λεί­ας συμ­με­τεί­χαν περισ­σό­τε­ροι από 10.000 Παλαι­στί­νιοι. Οι άνδρες των δυνά­με­ων ασφα­λεί­ας άνοι­ξαν πυρ απα­ντώ­ντας στις πέτρες και τους εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς που εκτό­ξευαν ενα­ντί­ον τους οι συγκε­ντρω­μέ­νοι, πρόσθεσε.

Ήταν η 27η Παρα­σκευή δια­δη­λώ­σε­ων από τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο με αίτη­μα την άρση του απο­κλει­σμού του θύλακα.

gaza2 gaza3 gaza4 gaza6

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο