Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Κοινοί Θνητοί και οι URBAN PULSE στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο 1 Ιουλίου, στην Πλαζ Αρετσούς

«Η δύνα­μη βρί­σκε­ται σε αυτούς που κάνουν αυτόν τον πλα­νή­τη να γυρίζει.
Είναι αυτοί που γρα­σά­ρουν τις μηχα­νές κι αυτοί που σκά­βουν όλη μέρα,
αυτοί που για­τρεύ­ουν τον άρρω­στο κι αυτοί που διδά­σκουν τα παι­διά μας.
Φτά­νει να κατα­λά­βουν τη δύνα­μή τους».

«Δεν πιστεύ­ου­με πως η τέχνη θα αλλά­ξει τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο
την τέχνη η αλλα­γή του κόσμου απο­κτά ρυθ­μό». — Κοι­νοί Θνητοί

Το Σάβ­βα­το 1 Ιου­λί­ου, οι Κοι­νοί Θνη­τοί θα εμφα­νι­στούν live στην Πλαζ Αρε­τσούς στην Καλα­μα­ριά Θεσσαλονίκης.

Special guests οι URBAN PULSE.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ηλε­κτρο­νι­κή προ­πώ­λη­ση και τις τιμές των εισι­τη­ρί­ων στο Viva.gr.

Ώρες προ­σέ­λευ­σης: 19:30 — Ώρες έναρ­ξης: 20:30

~ Κοι­νοί Θνητοί ~

Μητσο­φου: Ραπ

Αντώ­νης Μεϊ­μά­ρης: Μπάσο

Τάσος Μεϊ­μά­ρης: Λαού­το, Τρο­μπέ­τα, Φωνή

Πανα­γιώ­της Μπα­ρό­λας: Κιθά­ρα, Φωνή

Κων­στα­ντί­νος Μαρ­γα­ρί­της: Πλήκτρα

Στέ­λιος Γκί­νης: Τύμπανα

Ηχο­λη­ψία: Κων­στα­ντί­νος Γιαννόπουλος

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο