Οι κομμουνιστές είναι οι νεκροθάφτες του φασισμού

Στις 24 Απρι­λί­ου 1945, τα απε­λευ­θε­ρω­τι­κά στρα­τεύ­μα­τα του Κόκ­κι­νου Στρα­τού εισέ­βα­λαν στους δρό­μους του Βερο­λί­νου. Οι μέρες των ναζί είναι πλέ­ον μετρη­μέ­νες. Οι κομ­μου­νι­στές είναι οι νεκρο­θά­φτες του φασι­σμού. Αργά ή γρή­γο­ρα θα γκρε­μί­σουν το σάπιο καπι­τα­λι­στι­κό κόσμο για να χτί­σουν έναν κόσμο που θα έχει στο κέντρο τς προ­σο­χής του τον άνρω­πο και τις … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Οι κομ­μου­νι­στές είναι οι νεκρο­θά­φτες του φασι­σμού.