Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Κουβανοί γιατροί της μπριγάδας Henry Reeve δεν κέρδισαν το Νόμπελ– Ο Αγώνας συνεχίζεται

Δεν ήταν έκπλη­ξη, εξάλ­λου η μάχη που δώσα­με ήταν σε πολι­τι­κό επί­πε­δο, με τις 100άδες χιλιά­δες υπο­γρα­φές αλλη­λεγ­γύ­ης και δρώ­με­να στή­ρι­ξης στον διε­θνι­στι­κό αγώ­να του νησιού της επα­νά­στα­σης, με πάνω από 200.000 από Ελλά­δα.
Θυμί­ζου­με πως το βρα­βείο (που μπο­ρεί να δια­μοι­ρά­ζε­ται σε τρία max άτο­μα) απο­νέ­με­ται (από το 1895) «σε ανα­γνώ­ρι­ση των πολι­τι­σμι­κών και επι­στη­μο­νι­κών επι­τευγ­μά­των» (;;) σε πολύ συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες ‑αργό­τε­ρα προ­στέ­θη­καν κι άλλες πχ.  (1968) για την οικο­νο­μία (από την Τρά­πε­ζας Σου­η­δί­ας κλπ). Το Ειρή­νης απο­νέ­με­ται στο Όσλο τα υπό­λοι­πα στη Στοκχόλμη.
Αρχι­κά ήταν συμ­βο­λι­κό …όχι ακρι­βώς κότι­νος αγριε­λιάς -χρυ­σό μετάλ­λιο, με δίπλω­μα και κάτι ψιλά, το 2012 καθο­ρί­στη­κε σε 8 εκατ.κορώνες (~930.000€) τόσο –πέντε πάνω, πέντε κάτω παρα­μέ­νει μέχρι σήμερα..

Στα 120τόσα χρό­νια, η Επι­τρο­πή αντι­με­τώ­πι­σε επι­κρί­σεις και έντο­νη αμφι­σβή­τη­ση για γκέ­λες που έβγα­ζαν μάτι: αρχί­ζο­ντας (1901 –η καλή μέρα από το πρωί φαί­νε­ται…) από τον κατ’ εξο­χήν πολε­μο­κά­πη­λο Θίο­ντορ Ρούζ­βελτ, εμπνευ­στή της πολι­τι­κής «μακρύ ραβδί» (Big Stick policy, Theodore Roosevelt),  που θεω­ρού­σε τη διπλω­μα­τία συνυ­φα­σμέ­νη με την απει­λή χρή­σης στρα­τιω­τι­κών μέσων, μέχρι πρό­σφα­τα (2009) για την απο­νο­μή βρα­βεί­ου Ειρή­νης στον Μπα­ράκ Ομπά­μα, χωμέ­νον μέχρι τα μπού­νια σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέμους.
Το 1919, το βρα­βείο απο­νε­μή­θη­κε στο διά­δο­χο του Ρούζ­βελτ και της πολι­τι­κής του Τόμας Γού­ντρο Ουίλ­σον, και –το ειρή­νης πάντα, του 1973, μοι­ρά­στη­κε από κοι­νού στον Βιετ­να­μέ­ζο επα­να­στά­τη Λε Ντουκ Θο που ως δια­πραγ­μα­τευ­τής εξα­νά­γκα­σε τους αμε­ρι­κα­νούς να τα μαζέ­ψουν από την πολύ­πα­θη χώρα και στο γνω­στό καθή­κι, τον αμε­ρι­κα­νό υπΕξ Χέν­ρι Κίσιν­γκερ «για τις προ­σπά­θειές του υπο­γρα­φή εκε­χει­ρί­ας» (χαρα­κτη­ρί­σθη­κε «Βρα­βείο Νόμπελ Πολέ­μου» από την New York Times).
Για την ιστο­ρία ο μεν Λε Ντουκ Θο αρνή­θη­κε το βρα­βείο,  ενώ στον Κίσιν­γκερ του το έστει­λαν incognito, για­τί εξα­φα­νί­στη­κε με τις μεγά­λες αντι­πο­λε­μι­κές δια­δη­λώ­σεις σε εξέλιξη.
Κάτι παρό­μοιο το 1994 (τον Για­σέρ Αρα­φάτ + Σιμόν Πέρες & Γιτζάκ Ράμπιν), που –σημείο γρα­φής, προ­κά­λε­σε παραί­τη­ση μέλους της επι­τρο­πής … σε ένδει­ξη δια­μαρ­τυ­ρί­ας, όχι για τον Ράμπιν αλλά για τη βρά­βευ­ση του «τρο­μο­κρά­τη  Αρα­φάτ»!, ενώ ειρή­νης πήρε κι ο Βαλέ­σα!

The Nobel for Cuban Doctors team

Υπάρ­χει επι­τρο­πή αλλη­λεγ­γύ­ης ακό­μα και στις ΗΠΑ ‑στο στό­μα του λύκου, με απο­στο­λή της

  • Να προ­ω­θή­σει την υπό­θε­ση Νόμπελ Ειρή­νης του 2021 στην μπρι­γά­δα Henry Reeve ενη­με­ρώ­νο­ντας τον αμε­ρι­κά­νι­κο λαό για το πώς μια μικρή, φτω­χή χώρα απέ­δει­ξε σ’ όλο τον κόσμο τι θα πει παγκό­σμια αλλη­λεγ­γύη με την «Κού­βα (να) είναι η μόνη χώρα που έχει δεί­ξει γνή­σιο διε­θνι­σμό κατά τη διάρ­κεια αυτής της κρί­σης του κορωνοϊού».
  • Να απο­κα­λύ­ψει το ζήλο των ΗΠΑ να δυσφη­μί­σουν το διε­θνές πρό­γραμ­μα του νησιού για την υγειο­νο­μι­κή περί­θαλ­ψη, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς το μορ­φή δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, πιέ­ζο­ντας εκβια­στι­κά κυβερ­νή­σεις να μην απο­δε­χτούν τη βοή­θεια της Κού­βας και προ­χω­ρώ­ντας σε σκλη­ρές και κακό­βου­λες δολιοφθορά.

Ελπί­ζου­με ‑σημειώ­νουν, ότι θα βοη­θή­σου­με ώστε το παρά­δειγ­μα της Κού­βας να εμπνεύ­σει κόσμο σε δια­φο­ρε­τι­κές χώρες ώστε να προ­ω­θή­σουν πολι­τι­κές και ενέρ­γειες αλλη­λεγ­γύ­ης όχι μόνο στην κατα­πο­λέ­μη­ση των παν­δη­μιών, αλλά και στην οικο­δό­μη­ση ενός πιο δίκαιου, ειρη­νι­κού και οικο­λο­γι­κού κόσμου.

Οι Κου­βα­νοί για­τροί δεν κέρ­δι­σαν το Νόμπελ Ειρή­νης, αλλά τους οφεί­λου­μεσε ότι μας αφο­ρά, γρά­φει το team ΗΠΑ Nobel Prize for Cuban Doctors να εμπο­δί­σου­με τις ΗΠΑ να ξοδεύ­ουν εκα­τομ­μύ­ρια από τα $$ των φόρων μας κάθε χρό­νο για την ανα­τρο­πή της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης.
Πρέ­πει να απο­δο­μή­σου­με με κάθε τρό­πο αυτές τις αισχρές προ­σπά­θειες αλλα­γής καθε­στώ­τος εδώ και τώρα!

Αυτά ανα­φέ­ρει εισα­γω­γι­κά η (στο στό­μα του λύκου) αμε­ρι­κά­νι­κη επι­τρο­πή και συνεχίζει:
Η μπρι­γά­δα Henry Reeve της Κού­βας δεν κέρ­δι­σε το Νόμπελ Ειρή­νης φέτος, αυτό πήγε στους δημο­σιο­γρά­φους Μαρία Ρέσ­σα και Ντμί­τρι Αντρέ­γιε­βιτς Μου­ρά­τοφ (Maria Ressa + Dmitry Andreyevich Muratov) «για τις προ­σπά­θειές τους να δια­σφα­λί­σουν την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης, η οποία απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση για τη δημο­κρα­τία και τη διαρ­κή ειρήνη».
Και ενώ η Επι­τρο­πή δεν έκρι­νε σκό­πι­μο να βρα­βεύ­σει τους Κου­βα­νούς για­τρούς, νοση­λευ­τές και ιατρι­κό προ­σω­πι­κό, εμείς δεν μπο­ρού­με παρά να συνε­χί­σου­με να βλέ­που­με με άπει­ρο σεβα­σμό τη δου­λειά που έχουν κάνει σε όλο τον κόσμο εδώ και δεκα­ε­τί­ες, κατα­πο­λε­μώ­ντας τον Covid-19, τη χολέ­ρα, τον ιό Έμπο­λα και άλλες ασθέ­νειες, καθώς και την παρο­χή ιατρι­κών υπη­ρε­σιών έκτα­κτης ανά­γκης σε χώρες που προ­σπα­θούν να συνέλ­θουν από φυσι­κές κατα­στρο­φές. Η γεν­ναιό­τη­τα και η δέσμευ­σή τους για την ανθρω­πό­τη­τα αξί­ζει ανα­γνώ­ρι­ση παίρ­νο­ντας υπό­ψη και τους 38.161 που προ­συ­πό­γρα­ψαν μετά από δική μας πρό­σκλη­ση και κινη­το­ποί­η­ση για Βρα­βείο Ειρή­νης των Λαών, που παρου­σιά­σα­με  παρου­σί­α­ση στον Κου­βα­νό Πρέ­σβη στην Ουά­σιγ­κτον D.C. (σσ. η πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ District [of]Columbia, Washington D.C.)

Por Cuba No BloqueoΜάχη ενάντια στο εμπάργκο

(η ομά­δα ΗΠΑ « Νόμπελ για τους Κου­βα­νούς γιατρούς»)
Κλεί­νο­ντας η εκστρα­τεία για την ανα­γνώ­ρι­ση της μπρι­γά­δας Henry Reeve της Κού­βας, ο αγώ­νας δε στα­μα­τά­ει ‑σας προ­σκα­λού­με να πάρε­τε μέρος μαζί μας σε μια νέα: ενά­ντια στις εχθρι­κές ενέρ­γειες των ΗΠΑ κατά της Κού­βας για αλλα­γή καθε­στώ­τος –του πολι­τι­κού γίγνε­σθαι στο νησί.

Κάθε χρό­νο, το αμε­ρι­κά­νι­κο κρά­τος ξοδεύ­ει τα λεφτά μας για να βρει και εφαρ­μό­σει νέους τρό­πους υπο­νό­μευ­σης της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης.
Με την παν­δη­μία στο φόρ­τε, η δια­χεί­ρι­ση Τραμπ συνέ­χι­σε να λέει το ψέμα ότι αυτοί οι για­τροί ήταν σκλά­βοι, σε κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία από τις αρχές της Κού­βας. Τα χρή­μα­τά μας δαπα­νή­θη­καν για να προ­ω­θή­σουν μια ακό­μη λοι­δο­ρία πιέ­ζο­ντας για απο­μά­κρυν­ση τους εργα­ζό­με­νους στον τομέα της υγεί­ας, καθώς και –ασφυ­κτι­κά, χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής (η περιο­χή που επλή­γη περισ­σό­τε­ρο από την παν­δη­μία) να διώ­ξουν τους γιατρούς.
Αυτό έγι­νε για να μειω­θεί η αίγλη της Κού­βας στον κόσμο, χτυ­πώ­ντας παράλ­λη­λα μια πηγή εισο­δή­μα­τος που στη­ρί­ζει το δημό­σιο σύστη­μα υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης του νησιού και να ικα­νο­ποι­η­θεί ‑εκεί και εδώ το αντι­δρα­στι­κό δεξιό λόμπι.
Οι ΗΠΑ έχουν δαπα­νή­σει εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια για να ανα­τρέ­ψουν το εκεί καθε­στώς και αυτό πρέ­πει να τελειώ­σει εδώ τώρα.USA - Cuba Βραβείο Ειρήνης των Λαών

Απαιτείστε από Κογκρέσο, Στέιτ Ντιπάρτμεντ & USAID: σταματήστε να χρηματοδοτείτε την ανατροπή του καθεστώτος στην Κούβα!

Σύμ­φω­να με τον βρα­βευ­μέ­νο Tracey Eaton, ιδρυ­τή του Cuba Money Project, το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ και η USAID έχουν ξοδέ­ψει από το 1990, 300 εκα­τομ.$ + 1 δις.$  έχουν δια­τε­θεί από το 1984, στο Radio & TV Martí — είναι αυτοί που πετούν με το προ­πα­γαν­δι­στι­κό αερο­πλά­νο, μετα­δί­δο­ντας την εχθρι­κή προ­πα­γάν­δα στην Κού­βα, που δεν ακού­γε­ται στο νησί επει­δή η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση το μπλο­κά­ρει — έτσι έχει σχε­δια­στεί πρα­κτι­κά για να γεμί­ζει τις τσέ­πες των Κου­βα­νών Αμε­ρι­κα­νών στο Μαϊάμι
(σσ)
Το Radio Televisión Martí είναι αμε­ρι­κα­νι­κός κρα­τι­κός ραδιο­φω­νι­κός — τηλε­ο­πτι­κός ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κός οργα­νι­σμός με διε­θνή εμβέ­λεια που εδρεύ­ει στο Μαϊ­ά­μι της Φλό­ρι­ντα και χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση των μέσω του U.S. Agency for Global Media (BBG).

Όνει­ρο θερι­νής νύχτας οι προ­σπά­θειες ανα­τρο­πής από τις ΗΠΑ του καθε­στώ­τος  στην Κού­βα, αλλά κάνουν τη ζωή στο νησί πιο δύσκο­λη, παρα­βιά­ζο­ντας την κυριαρ­χία του και διαιω­νί­ζο­ντας μια βιο­μη­χα­νία με έδρα στη Φλό­ρι­ντα που εμπο­δί­ζει τις ΗΠΑ να εξο­μα­λύ­νουν τις σχέ­σεις τους με την Κούβα.

Αυτό δεν απο­τε­λεί παρά φαύ­λο κύκλο με τα χρή­μα­τα πηγαί­νουν εκεί, στη συνέ­χεια να χρη­μα­το­δο­τούν καμπά­νιες κατά της Κού­βας –με συμ­με­το­χή κάποιων εδώ πολι­τι­κών, στη συνέ­χεια ανα­ζή­τη­ση για παρα­πά­νω βρώ­μι­κα λεφτά κατά του πολι­τι­κού συστή­μα­τος στο νησί και φτου κι απ την αρχή.  Πρό­κει­ται για ένα λόμπι ΜΚΟ – ΜΜΕ και και κερ­δο­σκο­πι­κές εται­ρεί­ες που προ­ω­θούν αφη­γή­μα­τα για την Κού­βα που απο­σκο­πούν σε περισ­σό­τε­ρη χρη­μα­το­δό­τη­ση. Με τόσα πολ­λά χρή­μα­τα που δια­κυ­βεύ­ο­νται, δεν είναι περί­ερ­γο που αυτή η «βιο­μη­χα­νία» πυρο­δο­τεί συνε­χώς την επί­θε­ση  ΗΠΑ κατά της Κούβας.

Κάντε κλικ εδώ ώστε τα χρήματά μας να μην παρεμβαίνουν ανατρεπτικά στις εσωτερικές υποθέσεις της Κούβας!

Θυμά­στε τις δια­δη­λώ­σεις στις 11 Ιου­λί­ου στην Κού­βα; Λοι­πόν, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι συν­δέ­ο­νταν με ΜΚΟ που χρη­μα­το­δο­τή­θη­καν από την USAID και δημιούρ­γη­σε bots για την προ­ώ­θη­ση ενός hashtag και μιας ομά­δας στο Facebook, οι ιδρυ­τές της οποί­ας εδρεύ­ουν στη Φλόριντα.
Ο δημο­σιο­γρά­φος Alan Mcleod ανέ­φε­ρε ότι η ίδια ομά­δα προ­ω­θεί τώρα δια­δη­λώ­σεις στην Κού­βα στις 11 Οκτω­βρί­ου και 20 Νοεμ­βρί­ου. Ελπί­ζου­με αυτές οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες ‑αν συμ­βούν, να κατα­λή­ξουν χωρίς έκτρο­πα, αλλά ανη­συ­χού­με ότι θα δώσουν τρο­φή στο εδώ αντι­δρα­στι­κό λόμπι, που κάνει και θα κάνει ότι μπο­ρεί για να δυσκο­λέ­ψει την άρση των κυρώ­σε­ων του Τραμπ και τον τερ­μα­τι­σμό του αποκλεισμού.


Σε μάχιμη αλληλεγγύη,

(υπο­γρα­φή)
Medea Benjamin [email protected]
και η ομά­δα του Νόμπελ για τους Κου­βα­νούς γιατρούς

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο