Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι «ΛΑΤΕΡΝΑΤΙΒΑ» στο Ρυθμό Stage

«ΛΑΤΕΡΝΑΤΙΒΑ»
Κυρια­κή 5 Φεβρουαρίου

afisakiΟι λατερ­να­τί­βα είναι μια μπά­ντα απο­τε­λού­με­νη από 5 μέλη φίλοι μετα­ξύ του στη ζωή συνερ­γά­τες στη μου­σι­κή σκη­νή. Αρχι­κά τα ιδρυ­τι­κά μέλη (Δημή­τρης Στε­φό­που­λος , Λέαν­δρος Δαυίδ και Δημή­τρης Φυδα­νά­κης ) είχαν την ιδέα να φτιά­ξουν μια μπά­ντα δια­φο­ρε­τι­κή από τις άλλες, μία μπά­ντα που να κινεί­τε σε παρα­δο­σια­κούς δρό­μους, δια­σχί­ζο­ντας έντε­χνα μονο­πά­τια και μπλέ­κο­ντας δυτι­κό — ανα­το­λί­τι­κα ακού­σμα­τα αλλά παντρεύ­ο­ντας και το λαϊ­κό με το ethnic δημιουρ­γώ­ντας δια­σκευ­ές γνω­στών κομ­μα­τιών και όχι μόνο.

Κάπως έτσι λοι­πόν δημιουρ­γή­θη­κε δει­λά δει­λά η «Λατερ­να­τί­βα» !!! Για­τί «Λατερ­να­τί­βα» και τι σημαί­νει;;; — Η λέξη Λατερ­να­τί­βα είναι σύν­θε­τη και βγαί­νει από τη λέξη Λατέρνα=(τη γνω­στή σε όλους μας λατέρ­να) και τη λέξη κολε­κτί­βα = το σύνο­λο ατό­μων που δου­λεύ­ουν μαζί σε ένα κοι­νό έργο χωρίς να βασί­ζο­νται σε εσω­τε­ρι­κές ιεραρχίες.

Από τις πρώ­τες κιό­λας μέρες μπή­καν στην μπά­ντα τα άλλα 2 μέλη (ο Γιώρ­γος Ευαγ­γέ­λου και ο Κώστας Γρα­βά­νης) και κάπως έτσι έδε­σε η ομάδα.
Τα πρώ­τα τους βήμα­τα είναι εντυ­πω­σια­κά και φιλό­δο­ξα καθώς 2–3 μήνες από την ίδρυ­σή της μπά­ντας κατά­φε­ραν να κερ­δί­σουν το πρώ­το βρα­βείο στον μου­σι­κό δια­γω­νι­σμό «festival Rockin’Loud III by Street Radio” που είχε ως έπα­θλο συμ­με­το­χή στο river festival στο Νεστό­ριο Καστοριάς.

Επό­με­νος προ­ο­ρι­σμός μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες μου­σι­κές σκη­νές της Αθή­νας ο Ρυθ­μός Stage

Λέαν­δρος Δαυίδ: κιθάρα-τραγούδι
Δημή­τρης Φυδα­νά­κης: λαούτο-μπουζούκι-τραγούδι
Δημή­τρης Στε­φό­που­λος: βιολί-τραγούδι
Γιώρ­γος Ευαγ­γέ­λου: μπάσο
Κώστας Γρα­βά­νης: κρουστά

Είσο­δος : 10€ με μπύρα/κρασί
Ώρα προ­σέ­λευ­σης: 20:30

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο