Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι λιμενεργάτες ανάγκασαν την Cosco και υπέγραψε ΣΣΕ

Μετά από πολύ­μη­νο αγώ­να οι λιμε­νερ­γά­τες στις δυο προ­βλή­τες της Cosco στο λιμά­νι του Πει­ραιά ανά­γκα­σαν την εται­ρεία να υπο­γρά­ψει Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας. Η νέα ΣΣΕ θα είναι τριε­τούς διάρ­κειας με έναρ­ξη την 1η Ιου­νί­ου του 2022.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι από τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο οι λιμε­νερ­γά­τες και το σωμα­τείο τους ΕΝΕΔΕΠ ξεκί­νη­σαν έναν αγώ­να –πραγ­μα­το­ποιώ­ντας κυλιό­με­νες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις– με βασι­κό αίτη­μα την υπο­γρα­φή ικα­νο­ποι­η­τι­κής ΣΣΕ που να συμπε­ρι­λαμ­βά­νει αυξή­σεις για όλους τους εργα­ζό­με­νους, την εφαρ­μο­γή των προ­σαυ­ξή­σε­ων για νυχτε­ρι­νή εργα­σία, αργί­ες και Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, την έντα­ξη όλων των εργα­ζο­μέ­νων στα βαρέα και ανθυ­γιει­νά ένση­μα, τη μετα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων όλων των εργα­ζο­μέ­νων σε πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και τη λήψη μέτρων για την προ­στα­σία της υγεί­ας και της ασφά­λειάς τους.

Αγώ­νας που αγκα­λιά­στη­κε από ένα τερά­στιο κύμα αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης από εργα­τι­κά κέντρα, συν­δι­κά­τα, σωμα­τεία, συλ­λο­γι­κό­τη­τες, πολι­τι­κούς, καλ­λι­τέ­χνες και εργαζόμενους.

«Η υπο­γρα­φή της Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σί­ας είναι απο­τέ­λε­σμα των δικών μας αγώ­νων, των δικών μας μαζι­κών Γενι­κών Συνε­λεύ­σε­ων», τονί­ζει το Σωμα­τείο ΕΝΕΔΕΠ για την υπο­γρα­φή ΣΣΕ στην COSCO. «Οι αγώ­νες μας είναι δίκαιοι — Φέρ­νουν απο­τε­λέ­σμα­τα», προ­σθέ­τει, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως «σπά­σα­με την αδιαλ­λα­ξία! Κάθε εμπό­διο γκρε­μί­στη­κε από τους δικούς μας μαζι­κούς ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγώ­νες! Συνε­χί­ζου­με συσπει­ρω­μέ­νοι στο δικό μας κάστρο, το Σωμα­τείο ΕΝΕΔΕΠ».

 

Το Σωμα­τείο σε ανα­κοί­νω­σή του επι­ση­μαί­νει πως «μετά από πολύ­μη­νο απο­φα­σι­στι­κό και ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να, με τη δύνα­μη της οργά­νω­σης και της συσπεί­ρω­σης των συνα­δέλ­φων, αλλά και της τερά­στιας αλλη­λεγ­γύ­ης, εμείς οι εργα­ζό­με­νοι με μπρο­στά­ρη το Σωμα­τείο μας ‑ΕΝΕΔΕΠ- ανα­γκά­σα­με την εργο­δο­σία να υπο­γρά­ψει Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας με κατα­κτή­σεις για όλους τους συνα­δέλ­φους στις προ­βλή­τες ΙΙ και ΙΙΙ της COSCO».

Συγκε­κρι­μέ­να, η ΕΝΕΔΕΠ σημειώνει:

«Η σημε­ρι­νή μέρα δεν είναι το τέλος μιας μακρό­χρο­νης αγω­νι­στι­κής περιό­δου, αλλά μόνο η αρχή και η βάση για να πάψει το λιμά­νι να απο­τε­λεί ειδι­κή οικο­νο­μι­κή ζώνη εκμε­τάλ­λευ­σης μέσα στον Πει­ραιά, για νέες κατακτήσεις!

Συνά­δελ­φοι, ακό­μα και την τελευ­ταία κυριο­λε­κτι­κά στιγ­μή η εργο­δο­σία ”εκβί­α­σε” την προ­ά­σπι­ση του εργο­δο­τι­κού συν­δι­κά­του της, βάζο­ντας σε τερά­στιο κίν­δυ­νο την υπο­γρα­φή της ΣΣΕ!

Η Διοί­κη­ση του Σωμα­τεί­ου μας, με προ­τε­ραιό­τη­τα το δίκιο και το συμ­φέ­ρον του συνό­λου των συνα­δέλ­φων μας στο λιμά­νι, κατά­φε­ρε να ακυ­ρώ­σει και την απα­ρά­δε­κτη μεθό­δευ­ση που έστη­σε η εργο­δο­σία για χάρη των δικών της παι­διών, αλλά το σημα­ντι­κό­τε­ρο, να παλέ­ψει μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή και να κατα­φέ­ρει να επι­βά­λει στους όρους της ΣΣΕ που υπο­γρά­φη­κε εκεί­νους τους όρους που δια­σφα­λί­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Εκεί­νους τους όρους, δηλα­δή, που σκό­πι­μα ΔΕΝ θα είχαν συμπε­ρι­λη­φθεί στη ΣΣΕ που εργο­δο­σία και εργο­δο­τι­κό συν­δι­κά­το θα είχαν ήδη βια­στι­κά υπογράψει!

Τις τελευ­ταί­ες κυριο­λε­κτι­κά ώρες δώσα­με ανυ­πο­χώ­ρη­το αγώ­να κόντρα στην εκβια­στι­κή τακτι­κή της εργο­δο­σί­ας και τελι­κά καταφέραμε:

- Να επι­βά­λου­με να απο­τυ­πω­θεί στη ΣΣΕ ως κρι­τή­ριο για τη μετα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων σε πλή­ρους απα­σχό­λη­σης ”πρω­τί­στως” το κρι­τή­ριο της αρχαιότητας.

- Να επι­βά­λου­με να απο­τυ­πω­θούν στη ΣΣΕ συγκε­κρι­μέ­να, δίκαια και αντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια στη δια­δι­κα­σία ανα­βάθ­μι­σης των ειδικοτήτων.

- Να επι­βά­λου­με να απο­τυ­πω­θεί στη ΣΣΕ ότι όσοι συνά­δελ­φοι δεν επι­θυ­μούν να υπο­γρά­ψουν τις νέες ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, δεν θα παρα­μεί­νουν στο παλαιό καθε­στώς αμοι­βών (όπως ζητού­σε η εργο­δο­σία), αλλά θα δικαιού­νται και αυτοί τις νέες αυξη­μέ­νες αμοι­βές ανά ειδικότητα.

- Να επι­βά­λου­με να απο­τυ­πω­θεί στη ΣΣΕ ότι οι απο­φά­σεις-γνω­μο­δο­τή­σεις της Επι­τρο­πής Υγιει­νής και Ασφά­λειας θα λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη στην πρά­ξη από την εργοδοσία.

- Να μην περά­σει ο εργο­δο­τι­κός εκβια­σμός ότι είτε απο­δε­χό­μα­στε την …αντι­προ­σω­πευ­τι­κό­τη­τα του εργο­δο­τι­κού συν­δι­κά­του, είτε δεν υπο­γρά­φου­με τη ΣΣΕ.

Συνά­δελ­φοι, παλέ­ψα­με μαζι­κά και ανυ­πο­χώ­ρη­τα κόντρα σε πανί­σχυ­ρα επι­χει­ρη­μα­τι­κά και πολι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, κόντρα σε νόμους και δια­τάγ­μα­τα, κόντρα σε απο­φά­σεις δικα­στη­ρί­ων, μέχρι και σε παν­στρα­τιά από δυνά­μεις κατα­στο­λής, αλλά και κόντρα σε ανή­θι­κους τρα­μπού­κι­κους μηχα­νι­σμούς και πρα­κτι­κές μέσα στον χώρο δου­λειάς μας υπό τις ευλο­γί­ες της εργο­δο­σί­ας. Κόντρα στον υπο­νο­μευ­τι­κό και προ­δο­τι­κό ρόλο του σωμα­τεί­ου της COSCO — DPORT — PCT που έχει τσα­κω­θεί με την ντροπή.

Είναι αυτοί που ντα­ρα­βε­ρί­ζο­νται με την εργο­δο­σία, αυτοί που δεν ντρά­πη­καν να κάτσουν δίπλα-δίπλα με την εργο­δο­σία στα άδεια πούλ­μαν της απερ­γο­σπα­σί­ας και απέ­να­ντι στους εκα­το­ντά­δες συνα­δέλ­φους τους που έδι­ναν συσπει­ρω­μέ­νοι τον δίκαιο αγώ­να για όλους.

Είναι αυτοί οι βολε­μέ­νοι που κλα­ψου­ρί­ζουν υπο­κρι­τι­κά για 4–5 δήθεν “χαμέ­να” μερο­κά­μα­τα, ενώ εξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργο­δο­σί­ας για να χάνου­με όλοι μας 4–5 μερο­κά­μα­τα κάθε μήνα επί χρόνια!

Αυτοί που πιπι­λά­νε την εργο­δο­τι­κή καρα­μέ­λα των “παρά­νο­μων” απερ­γιών και καλού­σαν την κυβέρ­νη­ση να μας κτυ­πή­σει! Δηλα­δή οι απερ­γί­ες για τα Βαρέα και Ανθυ­γιει­νά Επαγ­γέλ­μα­τα (ΒΑΕ) και για τη σύστα­ση Επι­τρο­πής Υγιει­νής και Ασφά­λειας με συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων, για την κατάρ­γη­ση των κόντρα βαρ­διών, για την 5άρα πόστα, για τις αυξή­σεις — προ­σαυ­ξή­σεις στις αμοι­βές μας και για τη μετα­τρο­πή των συμ­βά­σε­ων εκ περι­τρο­πής εργα­σί­ας σε πλή­ρους απα­σχό­λη­σης κλπ., αλλά… όλα αυτά είναι που κατα­φέ­ρα­με και κάνα­με — κάνου­με πρά­ξη με τους δίκαιους, συνε­πείς και ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγώ­νες μας!

Αυτοί που ήταν αντί­θε­τοι ‑αφού έτσι απαι­τού­σε η εργο­δο­σία- με την 5άρα πόστα, η οποία όμως έδω­σε εργα­σία σε του­λά­χι­στον 150 νέους συνα­δέλ­φους μας, αλλά δεν ντρά­πη­καν να τους εγγρά­ψουν υπο­χρε­ω­τι­κά ως μέλη στο εργο­δο­τι­κό συν­δι­κά­το, ως προ­ϋ­πό­θε­ση για να προσληφθούν.

Αυτοί που κάνουν εκλο­γές υπό τη διορ­γά­νω­ση και επο­πτεία των διευ­θυ­ντι­κών στε­λε­χών της εται­ρεί­ας, γνω­στών πολι­τι­κών γρα­φεί­ων του Πει­ραιά και την κινη­το­ποί­η­ση του προ­σω­πι­κού της εται­ρεί­ας. Αυτοί που εξυ­πη­ρε­τούν τα συμ­φέ­ρο­ντα της οικο­γε­νειο­κρα­τί­ας, της ανα­ξιο­κρα­τί­ας και κρα­τούν ομή­ρους τους εργα­ζό­με­νους στο μεγα­λύ­τε­ρο λιμά­νι της χώρας ως εκλο­γι­κή πελα­τεία στο γρα­φείο της Κουντουριώτου.

Οι απόντες/πουθενάδες σε διεκ­δι­κή­σεις και αγώ­νες, αλλά παρό­ντες σε κάθε ρόλο υπη­ρέ­τη της εργοδοσίας.

Οι μου­γκοί στα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα των συνα­δέλ­φων μας, αλλά πρό­θυ­μα παπα­γα­λά­κια στην ανα­πα­ρα­γω­γή των εξορ­γι­στι­κών ανα­κοι­νώ­σε­ων της εργο­δο­σί­ας για τους συνα­δέλ­φους μας θύμα­τα των εργα­τι­κών ατυχημάτων.

Οι μάσκες τους έπε­σαν ορι­στι­κά, ενώ πλέ­ον με τους αγώ­νες και τις κατα­κτή­σεις μας απο­δεί­ξα­με στην πρά­ξη ότι αυτοί και τα αφε­ντι­κά τους είναι ανί­σχυ­ροι μπρο­στά στην πλειο­ψη­φία των εργαζομένων.

Συνά­δελ­φοι, η μαζι­κο­ποί­η­ση, η συσπεί­ρω­ση και οι νικη­φό­ροι αγώ­νες μας με την ΕΝΕΔΕΠ απέ­δει­ξαν ότι ο φόβος που καλ­λιερ­γού­σαν έσπα­σε, ότι η κλά­ψα για την εργο­δο­σία που δήθεν δεν μπο­ρεί να μας αμεί­βει καλύ­τε­ρα, ήταν κινέ­ζι­κα και εργο­λα­βι­κά ανέκ­δο­τα, ότι τα ανα­χώ­μα­τα που έβα­ζαν, δεν άντε­ξαν, ότι τα ντα­ρα­βέ­ρια τους σε κλει­στά διευ­θυ­ντι­κά και πολι­τι­κά γρα­φεία, σε βάρος του μόχθου μας, των αμοι­βών μας και των δικαιω­μά­των μας, τελεί­ω­σαν οριστικά!

Σε όλο το λιμά­νι, σε όλη την πει­ραϊ­κή κοι­νω­νία, σε κάθε χώρο εργα­σί­ας παντού στην Ελλά­δα, σε πολ­λά μέρη του κόσμου, η ΕΝΕΔΕΠ αγκα­λιά­στη­κε για τους δίκαιους, συνε­πείς και ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων! Δώσα­με και πήρα­με δύνα­μη από αυτό το τερά­στιο κύμα ανα­γνώ­ρι­σης και αλλη­λεγ­γύ­ης, βάλα­με κι εμείς ένα λιθα­ρά­κι στην αλή­θεια ότι μόνο με ενό­τη­τα και αγώ­νες έρχο­νται οι κατα­κτή­σεις, ότι τίπο­τα δεν μας χαρίζεται!

Ενό­τη­τα και συσπεί­ρω­ση γύρω από το Σωμα­τείο μας, την ΕΝΕΔΕΠ.

Για να δώσου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρη δύνα­μη στην πάλη μας για ένα καλύ­τε­ρο αύριο για μας και τις οικο­γέ­νειές μας, για να χτί­ζου­με πάνω στη βάση που κατακτήσαμε!».

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο