Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ στην ταξική αναμέτρηση της δεκαετίας 1940–1950

exofullo1ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΟΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

στην ταξι­κή αναμέτρηση
της δεκα­ε­τί­ας
1940–1950

ISBN 978–960-451–308‑6
σχή­μα: 14x20,5 εκ., σελ.: 400
τιμή με ΦΠΑ: 16 ευρώ

Η Ιστο­ρία και η συγ­γρα­φή της, όπως κάθε ανθρώ­πι­νο παρά­γω­γο, σχε­τί­ζο­νται με τις διερ­γα­σί­ες και τις αντι­θέ­σεις κάθε επο­χής κι επι­δρούν με τη σει­ρά τους στο κοι­νω­νι­κό περι­βάλ­λον και περισ­σό­τε­ρο στη συνεί­δη­ση, στη στά­ση ζωής, και στην τοπο­θέ­τη­ση απέ­να­ντι στο εκά­στο­τε κυρί­αρ­χο οικο­νο­μι­κό-πολι­τι­κό σύστημα.

Η Ιστο­ρία δια­θέ­τει επο­μέ­νως –ως προς τις θεμα­τι­κές, τη μέθο­δο και τις αξιο­λο­γή­σεις της– την ταξι­κή της οπτική.

Το έργο του Βασί­λη Μόσχου είναι απο­τέ­λε­σμα πολύ­χρο­νης συστη­μα­τι­κής μελέ­της-εργα­σί­ας και συγκρο­τεί ένα μεγά­λο μέρος της ομώ­νυ­μης διδα­κτο­ρι­κής δια­τρι­βής του συγ­γρα­φέα. Έρχε­ται, δίχως υπερ­βο­λή, να προ­σθέ­σει το δικό του βάρος στην ελλη­νι­κή κομ­μου­νι­στι­κή ιστο­ριο­γρα­φία, στο πλαί­σιο της οποί­ας πρώ­τη φορά επι­χει­ρεί­ται μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη απο­τί­μη­ση της πολι­τι­κής στά­σης των λογο­τε­χνών στη δεκα­ε­τία του ’40, βασι­σμέ­νη στα αρχεία των ίδιων και σε άρθρα τους.

se exofulla

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο