Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι μαθητές ξεμπροστιάζουν την Χρυσή Αυγή: «Αστείο να το παίζουν πατριώτες αυτοί που έχουν σημαία τους τη σβάστικα…»

Να απο­μο­νώ­σουν τις φασι­στι­κές φωνές, να ανα­δεί­ξουν τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που ζού­νε καθη­με­ρι­νά και να αγω­νι­στούν για ένα σχο­λείο που θα μορ­φώ­νει και δεν θα εξο­ντώ­νει, καλεί η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης τους μαθη­τές, με αφορ­μή τις κατα­λή­ψεις που εμφα­νί­στη­καν με εθνι­κι­στι­κά συνθήματα.

«Απέ­να­ντι σε όλους αυτούς που μας καλούν να λέμε ότι “η Μακε­δο­νία είναι μία και είναι ελλη­νι­κή”σπέρ­νο­ντας το μίσος, την έχθρα και τη διά­θε­ση για πολέ­μους προς άλλους λαούς, να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με: Δεν απα­ντά­με στον εθνι­κι­σμό με εθνι­κι­σμό, για­τί γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά ότι δεν έχου­με να χωρί­σου­με τίπο­τα με τους συμ­μα­θη­τές μας στα Σκό­πια, στη Βουλ­γα­ρία ή την Αλβα­νία. Όχι στη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών που είναι κακή και για τους δύο λαούς, καθώς βάζει τους ΝΑΤΟι­κούς φονιά­δες των λαών να σου­λα­τσά­ρουν με τις βάσεις τους στις χώρες μας», τονί­ζει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «είναι αστείο να το παί­ζουν πατριώ­τες αυτοί που έχουν για σημαία τους τη σβά­στι­κα του Χίτλερ και όταν ακού­νε ΝΑΤΟ βαρά­νε προ­σο­χή».

Παράλ­λη­λα, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης καλεί σε «μαθη­τι­κή πορεία και στην απερ­γία» με μαζι­κή συμ­με­το­χή στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της 28ης Νοέμ­βρη στις 10.00 στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Την τελευ­ταία βδο­μά­δα σε ορι­σμέ­να σχο­λεία της Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς και σε άλλες πόλεις της περιο­χής μας έχουν γίνει κάποιες κατα­λή­ψεις και κινη­το­ποι­ή­σεις με συν­θή­μα­τα “Μακε­δο­νία γη ελλη­νι­κή” και “Η Μακε­δο­νία είναι μία και είναι ελλη­νι­κή”. Όλα αυτά τα σχο­λεία και πολ­λά άλλα που καμία σχέ­ση δεν είχαν με αυτού του είδους τις κινη­το­ποι­ή­σεις, φιγου­ρά­ρουν σε όλα τα φασι­στι­κά site και χει­ρο­κρο­τού­νται από πολ­λά στε­λέ­χη και βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής στους προ­σω­πι­κούς τους λογα­ρια­σμούς στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Τέτοια φασι­στι­κά στοι­χεία είναι αυτοί που μοι­ρά­ζουν τα εθνι­κι­στι­κά πανό από σχο­λείο σε σχο­λείο και προ­τρέ­πουν τους μαθη­τές γι’ αυτές τις δρά­σεις, είναι οι ίδιοι που καλούν στην ψευ­το­πα­νελ­λα­δι­κή ημε­ρο­μη­νία δρά­σης. Άλλω­στε αυτές οι κινη­το­ποι­ή­σεις ούτε έγι­ναν ύστε­ρα από συζή­τη­ση στις μαθη­τι­κές κοι­νό­τη­τες, ούτε ύστε­ρα από ΓΣ σχο­λεί­ων. Γίνε­ται λοι­πόν ξεκά­θα­ρο ότι όλες αυτές τις κινη­το­ποι­ή­σεις τις καλούν και τις προ­πα­γαν­δί­ζουν τα φασιστοειδή.

Οι μαθη­τές όμως γνω­ρί­ζουν τι σημαί­νει φασί­στας! Δεν ξεχνούν ποιοι δολο­φό­νη­σαν τον Φύσα! Δεν ξεχνούν ποιοι σπέρ­νουν το μίσος για συμ­μα­θη­τές μας μετα­νά­στες και πρό­σφυ­γες! Τους μάθα­με όλα αυτά τα χρό­νια, είναι αυτοί που το παί­ζουν ντα­ή­δες στους αδύ­να­μους και στα αφε­ντι­κά κάνουν τις κότες! Αυτοί που ζητάν στο Πέρα­μα να μειω­θούν οι μισθοί των ναυ­τερ­γα­τών για να τα τσε­πώ­νου­νε καλύ­τε­ρα οι εφο­πλι­στές. Καλού­με λοι­πόν όλους τους μαθη­τές να γυρί­σου­με την πλά­τη σε όλους αυτούς τους φασί­στες, δολοφόνους!

Απέ­να­ντι σε όλους αυτούς που μας καλούν να λέμε ότι “η Μακε­δο­νία είναι μία και είναι ελλη­νι­κή” σπέρ­νο­ντας το μίσος, την έχθρα και τη διά­θε­ση για πολέ­μους προς άλλους λαούς, να βροντοφωνάξουμε:

  • Δεν απα­ντά­με στον εθνι­κι­σμό με εθνι­κι­σμό, για­τί γνω­ρί­ζου­με πολύ καλά ότι δεν έχου­με να χωρί­σου­με τίπο­τα με τους συμ­μα­θη­τές μας στα Σκό­πια, στη Βουλ­γα­ρία ή την Αλβανία.
  • Όχι στη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών που είναι κακή και για τους δύο λαούς, καθώς βάζει τους ΝΑΤΟι­κούς φονιά­δες των λαών να σου­λα­τσά­ρουν με τις βάσεις τους στις χώρες μας.

Είναι αστείο να το παί­ζουν πατριώ­τες αυτοί που έχουν για σημαία τους τη σβά­στι­κα του Χίτλερ και όταν ακού­νε ΝΑΤΟ βαρά­νε προ­σο­χή. Βγαί­νουν από τις τρύ­πες τους και σπέρ­νουν εθνι­κι­στι­κό μίσος για να απο­προ­σα­να­το­λί­σουν από τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με εμείς και οι γονείς μας ‑τα χρή­μα­τα που δεν μας φτά­νουν, τα κενά σε καθη­γη­τές που ακό­μα υπάρ­χουν, για τα σχο­λεία μας που είναι υπό κατε­δά­φι­ση, για το νέο νομο­σχέ­διο-έκτρω­μα που συζη­τά­νε να μας φέρουν.

Καλού­με όλους τους μαθη­τές να απο­μο­νώ­σουν τέτοιες φασι­στι­κές φωνές, να ανα­δεί­ξου­με τα πραγ­μα­τι­κά προ­βλή­μα­τα που ζού­με καθη­με­ρι­νά και να αγω­νι­στού­με για ένα σχο­λείο που θα μας μορ­φώ­νει και δε θα μας εξο­ντώ­νει. Για ένα σχο­λείο χωρίς δια­κρί­σεις και εμπό­δια, που θα μας μορ­φώ­νει όλους.

Έξω η ΕΕ και το ΝΑΤΟ από τα Βαλ­κά­νια! Κατα­δι­κά­ζου­με την κυβέρ­νη­ση που τους στη­ρί­ζει, αυτούς που με τους πολέ­μους τους ξερι­ζώ­νουν λαούς από τις χώρες τους και δημιουρ­γούν στρα­τιές προ­σφύ­γων και κυνη­γη­μέ­νων. Κατα­δι­κά­ζου­με τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, που μόνο συμ­φο­ρές μπο­ρεί να φέρει στο λαό μας και το λαό της ΠΓΔΜ!

Κατα­δι­κά­ζου­με τη μετα­τρο­πή της χώρας μας σε ΝΑΤΟι­κό στρα­τό­πε­δο. Οι νέοι και οι λαοί της περιο­χής μας δεν έχου­με να χωρί­σου­με τίπο­τα! Έχου­με κοι­νές ανά­γκες, αντι­πα­λεύ­ου­με τον πόλε­μο και τα συμ­φέ­ρο­ντα που τον γεννούν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο