Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι μαχόμενοι γιατροί απαντούν στα απαράδεκτα ψέματα του Κοντοζαμάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΠΑΚ ΓΙΑΤΡΩΝ, 9/1/2021

Στην ενη­μέ­ρω­ση του υπουρ­γεί­ου υγεί­ας στις 8/1/2021, σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου σχε­τι­κά με τους θανά­τους ασθε­νών COVID εκτός ΜΕΘ, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός (πλέ­ον) Υγεί­ας κ. Κοντο­ζα­μά­νης απά­ντη­σε ότι “κρι­τή­ριο για την εισα­γω­γή στη ΜΕΘ δεν είναι η πλη­ρό­τη­τα αλλά τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να και η κατά­στα­ση του ασθε­νούς με τα οποία ο για­τρός απο­φα­σί­ζει την εισα­γω­γή ή μη σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θεραπείας”.

Μας κοροϊ­δεύ­ουν; Νομί­ζουν ότι πρω­το­τυ­πούν λέγο­ντας πάλι οφθαλ­μο­φα­νή ψέμα­τα; Όταν η πλη­ρό­τη­τα των ΜΕΘ στη Βόρεια Ελλά­δα έφτα­σε το 99%, δεν απο­τέ­λε­σε η πλη­ρό­τη­τα κρι­τή­ριο εισα­γω­γής; Ακό­μα και αν ο θερά­πων ιατρός έκρι­νε ότι ένας ασθε­νής χρεια­ζό­ταν κλί­νη ΜΕΘ, πού θα την έβρι­σκε εφό­σον ήταν όλες γεμάτες;

Όλοι οι για­τροί των νοσο­κο­μεί­ων της χώρας γνω­ρί­ζου­με ότι οι ενδεί­ξεις εισα­γω­γής σε ΜΕΘ βασί­ζο­νται σε αυστη­ρά επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να . Όπως επί­σης γνω­ρί­ζου­με ότι ο κώδι­κας ιατρι­κής δεο­ντο­λο­γί­ας επι­βάλ­λει να μη στε­ρεί­ται σε κανέ­ναν άνθρω­πο η δυνα­τό­τη­τα να σωθεί επει­δή π.χ. είναι ηλι­κιω­μέ­νος ή έχει υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα που επι­βα­ρύ­νουν την πρό­γνω­ση και μειώ­νουν την πιθα­νό­τη­τα επιβίωσης.

Η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στην δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί πίσω από ψέμα­τα. Οι δηλώ­σεις Κοντο­ζα­μά­νη απο­τε­λούν άλλη μια προ­σπά­θεια του υπουρ­γεί­ου να πετά­ξει τη μπά­λα στην εξέ­δρα και να μην ανα­λά­βει τις ευθύ­νες του για την άθλια κατά­στα­ση των νοσοκομείων.

Εν’ όψει του τρί­του κύμα­τος της παν­δη­μί­ας καλού­με την κυβέρ­νη­ση να πάρει όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για να υπάρ­ξουν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις να μη χάνο­νται ανθρώ­πι­νες ζωές που θα μπο­ρού­σαν να σωθούν. Να προ­χω­ρή­σει άμε­σα σε μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού, στον εξο­πλι­σμό των νοσο­κο­μεί­ων με όλα τα απα­ραί­τη­τα εργα­λεία (πχ συσκευ­ές υψη­λής ροής οξυ­γό­νου) που έχει απο­δει­χθεί ότι αυξά­νουν την επι­βί­ω­ση. Να επι­τα­χθεί το σύνο­λο των κλι­νών ΜΕΘ του ιδιω­τι­κού τομέα και να εντα­χθούν στο σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας. Να δια­μορ­φω­θεί και να υλο­ποι­η­θεί σχέ­διο για την ανά­πτυ­ξη των 3.500 κλι­νών ΜΕΘ που έχει ανά­γκη η χώρα.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο