Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι μπροστάρηδες του Κασιδιάρη «Σπαρτιάτες» αρνητές του Πολυτεχνείου — Όπως ακριβώς και η Χρυσή Αυγή

Την σκυ­τά­λη στην προ­σπά­θεια νόθευ­σης της ιστο­ρι­κής μνή­μης και της προ­σβο­λής του δημο­κρα­τι­κού φρο­νή­μα­τος του λαού­πή­ραν από τη Χρυ­σή Αυγή οι απο­κα­λού­με­νοι Σπαρ­τιά­τες, μπρο­στά­ρη­δες του κατα­δι­κα­σμέ­νου για τη διεύ­θυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, Ηλία Κασσιδιάρη.

Στα χνά­ρια της Χρυ­σής Αυγής, η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα απεί­χε από την εκδή­λω­ση της Βου­λής για την 50η επέ­τειο της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου. Ανά­λο­γη στά­ση κρα­τού­σε στο παρελ­θόν και η ΚΟ της κατα­δι­κα­σμέ­νης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή».

Αυτή οι «σαβού­ρα του ντου­νιά» Σπαρ­τιά­τες — βιτρί­να του νεο­να­ζί Η. Κασι­διά­ρη- με μια κατά­πτυ­στη ανα­κοί­νω­ση ‑για να εξη­γή­σουν την απου­σία τους από την εκδή­λω­ση- χαρα­κτη­ρί­ζουν το Πολυ­τε­χνείο μύθο και φαντα­στι­κή ιστο­ρία. «Δυστυ­χώς είμα­στε η χώρα των προ­πα­γαν­δι­στι­κών μύθων στην οποία κάποιοι “δια­νο­ού­με­νοι” ταΐ­ζουν τα παι­διά μας ιδε­ο­λη­ψί­ες της Αρι­στε­ράς που οικειο­ποι­ή­θη­κε το Πολυ­τε­χνείο και το γέμι­σε παρα­μύ­θια και φαντα­στι­κές ιστο­ρί­ες…», ανα­φέ­ρει η κατά­πτυ­στη ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος — βιτρί­να του νεο­να­ζί Η. Κασιδιάρη.

Και για να μην αφή­σουν καμία αμφι­βο­λία για το ότι είναι οι συνε­χι­στές της Χρυ­σής Αυγής σημειώ­νουν στην ανα­κοί­νω­σή τους ότι θα προ­τι­μού­σαν «να γιορ­τά­ζου­με τη λήξη του αιμα­τη­ρού εμφυ­λί­ου, το 1949, και τη σωτη­ρία της Ελλά­δας από το να μετα­βλη­θεί σε δικτα­το­ρία του Στάλιν».

Υπεν­θυ­μί­ζου­με, πως η ασυ­λία των βου­λευ­τών των Σπαρ­τια­τών έχει αρθεί προ­κει­μέ­νου να κατα­θέ­σουν ανω­μο­τί για εξα­πά­τη­ση του εκλο­γι­κού σώμα­τος. Οι βου­λευ­τές του μορ­φώ­μα­τος έχουν πραγ­μα­τι­κό αρχη­γό, σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου, τον κατα­δι­κα­σμέ­νο χρυ­σαυ­γί­τη Ηλία Κασι­διά­ρη. Η Εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου ανα­μέ­νε­ται να εξε­τά­σει τα οικο­νο­μι­κά των Σπαρ­τια­τών και τις καταγ­γε­λί­ες Στί­γκα για τον ρόλο Κασι­διά­ρη στην καθο­δή­γη­ση του κόμματος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο