Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ναζί καλεσμένοι της πρεσβείας της Κίνας — Τι συμβαίνει;

Για δεύ­τε­ρη φορά μέσα σε ένα χρό­νο (η προη­γού­με­νη ήταν στις 15 Δεκέμ­βρη 2017), η πρε­σβεία της Κίνας στην Αθή­να καλεί σε εκδή­λω­σή της αντι­προ­σω­πεία της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή. Τη σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση κάνουν στην ιστο­σε­λί­δα τους οι χρυ­σαυ­γί­τες και, όπως ενη­με­ρώ­νουν, αντι­προ­σω­πεία τους «παρευ­ρέ­θη­κε σε εκδή­λω­ση με θέμα προ­τά­σεις για ανά­πτυ­ξη των σχέ­σε­ων των δύο χωρών, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην οικία της Κινέ­ζας πρέ­σβει­ρας Zhang Qiyue».

Με τον τρό­πο αυτό, η πρε­σβεία της Κίνας εξω­ρα­ΐ­ζει τη ναζι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής που ευθύ­νε­ται για ρατσι­στι­κές και άλλες επι­θέ­σεις, δολο­φο­νί­ες μετα­να­στών και του αγω­νι­στή Παύ­λου Φύσ­σα. Η στά­ση αυτή έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τα αισθή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού, που έδω­σε μάχη για την ήττα του φασι­σμού στη χώρα μας και σήμε­ρα στέ­κε­ται απέ­να­ντι στους χρυ­σαυ­γί­τες ναζιστές.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης / Τι συμβαίνει;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο