Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ΝΑΖΙ στη ΦΥΛΑΚΗ ‑το σύνθημα που ακούγεται: Κοσμοσυρροή στο Εφετείο της Αθήνας

Την απαί­τη­σή τους να παρα­μεί­νουν οι ναζί εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής στη φυλα­κή, δια­δη­λώ­νουν εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαία, συντα­ξιού­χοι έξω από το Εφε­τείο. Με αφορ­μή την έναρ­ξη της δικής της Χρυ­σής Αυγής σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κοί φορείς πραγ­μα­το­ποιούν συγκέ­ντρω­ση έξω από το Εφε­τείο.

Δίπλα στο παλ­λαϊ­κό αίτη­μα να μην πέσουν οι ναζί στα μαλα­κά, τα σωμα­τεία, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, οι άλλοι φορείς ξεκα­θα­ρί­ζουν πως ο αγώ­νας ενά­ντια στον φασι­σμό συνε­χί­ζε­ται σε κάθε χώρο δου­λειάς και γειτονιά

«Είστε η σαπίλα όλου του ντουνιά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά», φωνάζουν οι συγκεντρωμένοι, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονται αντιφασιστικά τραγούδια.

«Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά», είναι το μήνυ­μα που στέλ­νει το Συν­δι­κά­το Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας«Οι ναζί στη φυλα­κή», δια­δη­λώ­νει το Εργα­τι­κό Κέντρο Πει­ραιά.

«Μια από­φα­ση υπάρ­χει: Οι ναζί δολο­φό­νοι στη φυλα­κή», ξεκα­θα­ρί­ζει το ΠΑΜΕ.

«Εχθροί των εργα­τών, ρου­φιά­νοι σε απερ­γί­ες, τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών, εγκλη­μα­τί­ες»: Το …προ­φίλ της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και των μελών της σκια­γρα­φεί το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού Του­ρι­σμού Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής.

Το «παρών» με τα πανό τους δίνουν μετα­ξύ άλλων το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, ο Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, το Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικη­γό­ρων, η Ενω­ση Λογι­στών Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, καθώς και μαζι­κοί φορείς Δήμου Αθή­νας.

«Τον φασι­σμό βαθιά κατά­λα­βε τον. Δεν θα πεθά­νει μόνος, τσά­κι­σε τον!», γρά­φουν στο πανό τους οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι, δανει­ζό­με­νοι τον στί­χο του Φώντα Λάδη.

Την παρα­δειγ­μα­τι­κή τιμω­ρία των ναζί χρυ­σαυ­γι­τών απαι­τεί η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας.

«Να μπουν ακό­μα πιο βαθιά στη φυλα­κή οι εγκλη­μα­τί­ες της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής».

Αυτό το μήνυ­μα στέλ­νε­ται από το Εφε­τείο Αθη­νών που είναι σε εξέ­λι­ξη η συγκέ­ντρω­ση Σωμα­τεί­ων και φορέ­ων καθώς ξεκι­νά σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό η δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής.

«Δεν ξεχνάμε…Τους φασί­στες και το σύστη­μα που τους γεν­νά πολε­μά­με», «Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στο φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά», «Οι εργά­τες κατα­δι­κά­σα­νε τους εγκλη­μα­τί­ες δολο­φό­νους της Χρυ­σής Αυγής. Να μεί­νουν στη φυλα­κή» ανα­γρά­φουν κάποια από τα πανό των διαδηλωτών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο