Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι νεκροί της Μεγάλης Νίκης των Λαών

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

12.677.857! Οι κανό­νες της σύντα­ξης ορί­ζουν πως δεν ξεκι­νάς φρά­ση με αριθ­μό. Πόσο, μάλ­λον, κεί­με­νο. Εδώ, όμως, είναι η εξαί­ρε­ση. Μ’ αυτόν τον αριθ­μό ξεκί­νη­σε η ζωή πολ­λών από εμάς. Αυτός ο αριθ­μός καλυ­τέ­ρευ­σε τον κόσμο. Με αυτόν είναι διά­σπαρ­τη η γη σ’ όλη την Ευρώ­πη. Δεκά­δες, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες σε κάθε ευρω­παϊ­κή χώρα.

rosiko kanali

Το ομο­σπον­δια­κό τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι «Ρωσία 24» έτρε­χε μέχρι σήμε­ρα, δεξιά στην οθό­νη, κατά την 24ωρη ροή του προ­γράμ­μα­τός του, ονό­μα­τα. Κάθε μέρα από τις 23 Φλε­βά­ρη του 2020. Κάθε λεπτό 100 ονό­μα­τα. Για 76 συνε­χό­με­νες μέρες, μέχρι τις 9 Μάη 2020. Είναι οι νεκροί μαχη­τές του Κόκ­κι­νου Στρα­τού. Αξί­ζει να επα­να­λά­βω τον αριθ­μό: 12.677.857! Ένας ασύλ­λη­πτος αριθ­μός! Μια ατε­λεί­ω­τη λίστα ονο­μά­των νεκρών. Σ’ αυτήν τη λίστα υπο­κλί­νε­ται η ανθρω­πό­τη­τα. Μέχρι την πλή­ρη ανά­τα­ση ή τον αφα­νι­σμό της. Και δεν είναι η μόνη. Υπάρ­χει και η άλλη, η πιο τρο­μα­κτι­κή – αν μπο­ρεί κανείς να μετρή­σει τον τρό­μο, η λίστα των αμά­χων Σοβιε­τι­κών που ξεπερ­νά τα 15.000.000 νεκρούς. Των ανθρώ­πων που με κάθε τρό­πο αντι­στά­θη­καν στη φυλε­τι­κή εξα­φά­νι­ση που τους επέ­βα­λε ο φασι­σμός. Κι άλλη ατέ­λειω­τη: Των πάνω από 15.000.000 Κινέ­ζων – θυμά­των του για­πω­νέ­ζι­κου φασι­σμού. Αυτοί καλά-καλά δεν ανα­φέ­ρο­νται στις λίστες των νεκρών του Β΄ ΠΠ. Και τα εκα­τομ­μύ­ρια των Κορε­α­τών. Οι πάνω από 300.000 Κορε­ά­τισ­σες – «γυναί­κες ψυχα­γω­γί­ας» που βία­ζαν κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση οι Ιάπω­νες υπάν­θρω­ποι. Τα 6.000.000 των Εβραί­ων. Οι ατέ­λειω­τες λίστες του τρό­μου και του αφα­νι­σμού που έσπει­ρε στην ανθρω­πό­τη­τα ο φασισμός.

Κι ένα όνο­μα: Μελί­των Καντά­ρια. Από την Σοβιε­τι­κή Αμπ­χα­ζία. Το 1942 τραυ­μα­τί­στη­κε από σφαί­ρα. Επέ­στρε­ψε στον πόλε­μο και την 1η Μάη του 1945 κάρ­φω­σε την κόκ­κι­νη σημαία με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και το αστέ­ρι στην κορυ­φή του Ράιχ­σταγκ. Ο Μελί­των Καντά­ρια μαζί με τους 12.677.857 νεκρούς συντρό­φους του Κόκ­κι­νου Στρα­τού, τα 15.000.000 των Σοβιε­τι­κών πολι­τών, τα 15.000.000 των Κινέ­ζων, τα 6.000.000 των Εβραί­ων… των Πολω­νών, των Ελλήνων…

Η ανθρω­πό­τη­τα τους οφεί­λει. Κι όσοι κατα­λα­βαί­νουν γονα­τί­ζουν μπρο­στά τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο