Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι νεότερες εκτιμήσεις του meteo για την επιδείνωση του καιρού — Κίνδυνος για καταστροφές και λημμύρες

Σημα­ντι­κή επι­δεί­νω­ση του και­ρού ανα­μέ­νε­ται στα­δια­κά από τα δυτι­κά και βόρεια της χώρας σήμε­ρα, Παρα­σκευή 8 Ιου­λί­ου, η οποία ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στεί και κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βά­του, 9 Ιου­λί­ου, με βρο­χές και τοπι­κά ισχυ­ρές καται­γί­δες, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr.

Το ανα­με­νό­με­νο επει­σό­διο βρο­χό­πτω­σης είναι Κατη­γο­ρί­ας 3 σύμ­φω­να με τον πεντα­βάθ­μιο Δεί­κτη Επι­κιν­δυ­νό­τη­τας Επει­σο­δί­ου Βρο­χό­πτω­σης (Regional Precipitation Index — RPI) που έχει ανα­πτυ­χθεί και εφαρ­μό­ζε­ται επι­χει­ρη­σια­κά στο Εθνι­κό Αστε­ρο­σκο­πείο Αθηνών/meteo.gr. Τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της κακο­και­ρί­ας σήμε­ρα είναι:

- Οι τοπι­κά ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες κυρί­ως σε τμή­μα­τα του Ιονί­ου, της Ηπεί­ρου, της Δυτι­κής Στε­ρε­άς, της Θεσ­σα­λί­ας, της Μακε­δο­νί­ας και πιθα­νώς της βορειο­δυ­τι­κής Πελο­πον­νή­σου και τα βορειό­τε­ρα τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στερεάς.

- Οι βρο­χές και οι καται­γί­δες σε τμή­μα­τα της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας είναι πιθα­νό να έχουν μεγά­λη διάρκεια.

- Οι καται­γί­δες, κυρί­ως στα ηπει­ρω­τι­κά τμή­μα­τα, πέρα από τις ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις, είναι πιθα­νό να συνο­δεύ­ο­νται και από χαλα­ζο­πτώ­σεις μεγά­λου μεγέ­θους (έως 3–4 εκατοστών).

- Οι καται­γί­δες στο Ιόνιο και τα δυτι­κά παρά­κτια τμή­μα­τα της χώρας είναι πιθα­νό να συνο­δεύ­ο­νται και από ανεμοστρόβιλους.

- Η στα­δια­κή ενί­σχυ­ση των βορειο­δυ­τι­κών ανέ­μων στο Ιόνιο και στο Βόρειο Αιγαίο με εντά­σεις έως 5–6 μποφόρ.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο