Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι νόθες εκλογές  του 1946 και δύο μοναδικά  ντοκουμέντα

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στις 31 Μάρ­τη 1946 έγι­ναν οι νόθες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές σε συν­θή­κες βίας, τρο­μο­κρα­τί­ας, εγκλη­μά­των των φασι­στι­κών συμ­μο­ριών, με χιλιά­δες πολι­τι­κούς κρα­τού­με­νους στις φυλα­κές, πολ­λές χιλιά­δες κατα­διω­κό­με­νους κ.ά.

Παρου­σιά­ζου­με σήμε­ρα δύο μονα­δι­κά ντο­κου­μέ­ντα που προ­έρ­χο­νται από τα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας και αφο­ρούν τη διε­ξα­γω­γή τους στην περιο­χή της Ημα­θί­ας, έχουν όμως ευρύ­τε­ρη σημασία.

Πρό­κει­ται για δύο ανα­κοι­νώ­σεις που ανα­δει­κνύ­ουν και τις δύο δια­φο­ρε­τι­κές στά­σεις των πολι­τι­κών δυνά­με­ων της εποχής.

Από τη μία ο κόσμος που αντι­στά­θη­κε στον κατα­κτη­τή. Είναι ο κόσμος του ΕΑΜ. Σε ανα­κοί­νω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Βέροιας του ΕΑΜ και με τον τίτλο ΑΠΟΧΗ γίνε­ται ανα­φο­ρά τόσο στις αιτί­ες της απο­χής, όσο και κρι­τι­κή στο πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό των κομ­μά­των που συμ­με­τέ­χουν (η περιο­χή της Ημα­θί­ας υπα­γό­ταν εκλο­γι­κά στη Θεσ­σα­λο­νί­κη). Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Προς το Λαό της Περι­φέ­ρειάς μας

Πατριώ­τες, Δημο­κρα­τι­κοί πολίτες

Η φωνή της Δημο­κρα­τί­ας σας προ­σκα­λεί να πάρε­τε όλοι μέρος με φανα­τι­σμό στη μάχη της ΑΠΟΧΗΣ που γίνε­ται για να χρε­ω­κο­πί­ση το εκλο­γι­κό κατα­σκεύ­α­σμα που μας επέ­βα­λαν οι ξένοι ιμπε­ρια­λι­στές και οι ντό­πιοι υπη­ρέ­τες τους.

Από το ένα άκρο της Ελλά­δας ως το άλλο οι μάζες του Δημο­κρα­τι­κού λαού βρί­σκο­νται στις επάλ­ξεις τους στο προ­σκλη­τή­ριο σάλ­πι­σμα για τη σωτη­ρία του τόπου από τον κίν­δυ­νο που απει­λεί­ται με το εκλο­γι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της 31 του Μάρτη.

ekloges 1946 2 Όλος ο συρ­φε­τός των εχθρών του λαού, των εθνο­προ­δο­τών, των μαυ­ρο­γο­ρι­τών, των τσαρ­λα­τά­νων ‚των εμπρη­στών της ησυ­χί­ας και της ειρή­νης, ζητά­ει να σε κλέ­ψη την ψήφο και ύστε­ρα να σ’ αλυσ­σο­δέ­ση και να σε φιμώ­ση. Να μερι­κά νού­με­ρα απ’ τη μοναρ­χο­φα­σι­στι­κή μαφία.

Μέσα στον αντι­λαϊ­κό συν­δυα­σμό φιγου­ρά­ρη ο Φιλ. Δρα­γού­μης. Ο πατέ­ρας του Στέ­φα­νος Δρα­γού­μης πρω­θυ­πουρ­γός το 1910 διά­τα­ξε πυρ και δολο­φό­νη­σε τους αγρό­τες στο Κιλε­λέρ και σ’ άλλα Θεσ­σα­λι­κά χωριά όταν οι αγρό­τες ζητού­σαν να τους δοθεί ένα κομ­μά­τι γης.

Αυτός ο Φ. Δρα­γού­μης όταν ήταν Γεν. Διοι­κη­τής Θεσ/νικης πάντα έπαιρ­νε αντι­λαϊ­κή στά­ση, διώ­κτης των εργαζομένων.

Στυ­λια­νός Γονα­τάς ο άνθρω­πος με τη μαυ­ρι­σμέ­νη ψυχή, οργα­νω­τής των δολο­φο­νι­κών ταγ­μά­των ασφα­λεί­ας, εμπρη­στής του συνοι­κι­σμού Καμπελ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, διώ­κτης του εργα­ζό­με­νου λαού.

Ναπο­λέ­ων Ζέρ­βας, εξ επαγ­γέλ­μα­τος κινη­μα­τί­ας συνερ­γά­στη­κε με τους Γερ­μα­νούς για χτυ­πή­σει τον ΕΛΑΣ. Ρήμα­ξε τα χωριά της Ηπεί­ρου, λιρο­δί­αι­τος και προ­στα­τευό­με­νος των Άγγλων.

Γ. Παπαν­δρέ­ας ο δολο­φό­νος του λαού των Αθη­νών το Δεκέμ­βρη του 1944,ο ξεπου­λη­τής της ανε­ξαρ­τη­σί­ας μας (περισ­σό­τε­ρα περι­τεύ­ουν για­τί στο παθη­τι­κό του έχει ατέ­λειω­τες αντε­θνι­κές πράξεις).

Το Λ. Ιασο­νί­δη τον ξαί­ρου­με είναι ο άνθρω­πος που όταν ο λαός έπε­φτε στα πεζο­δρό­μια απ’ την πεί­να αυτός ανα­παυό­ταν στα σαλό­νια της Λόν­δρας. Τώρα τηλ/φεί στα Σοφού­λη να παρα­γρα­φούν τα 43 εντάλ­μα­τα­που εκδό­θη­καν κατά του Μιχάλ Αγά που έσφα­ξε αμέ­τρη­τους Ελλη­νες πατριώτες.

Αυτοί είναι αρχη­γοί, μα σάμπως οι άλλοι που συμπλη­ρώ­νουν τους συν­δυα­σμούς είναι καλ­λί­τε­ροι; Ολοι τους μια πάστα. Και τιο να πού­με για τον αρχι­πα­ου­τζή Σαρ­ρή που σόνει και καλά θέλει να βγη βου­λευ­τής, αυτόν τον γνω­ρί­ζουν και οι πέτρες στην περιο­χή μας.

Οργα­νω­τής της προ­δο­τι­κής ΠΑΟ που συγκρο­τή­θη­κε με τους Γερ­μα­νούς διέ­τα­ξε την  εκτέ­λε­ση του αντάρ­τη απ’ το Κολυν­δρό  Λιό­λιου  στο Βέρ­μιο και μέχρι τέλους συνέ­χι­σε την προ­δο­τι­κή αντε­θνι­κή δρά­ση του. 

Παπα­δά­κης Ιωάν­νης, Παπα­δά­κης αυτός είναι μόνο για να ικα­νο­ποιεί τους φίλους του. Λιπο­τά­χτης όταν ο λαός αγω­νί­ζο­νταν για την επι­βί­ω­σή του ενά­ντια στον κατα­χτη­τή τρά­βη­ξε στην πρω­τεύ­ου­σα πίνο­ντας καφέ  στα Αθη­ναϊ­κά σαλό­νια. Ποτές δεν υπήρ­ξε συμπα­ρα­στά­της του λαού. Μεγά­λος φαγάς.

Αλ. Καρα­πο­στο­λά­κης νεοσ­σός, και­νούρ­γιο αστέ­ρι του νεο­φα­σι­σμού, αυτός είναι γνω­στός στους χαρ­το­παι­κτι­κούς κύκλους. Όταν είτα­νε Δήμαρ­χος Βεροί­ας είχε κάνει τσι­φλί­κι του τη Δημαρ­χία με σατρα­πι­κό φέρ­σι­μο απέ­να­ντι στο λαό

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Αυτοί που ζητάν ψήφο ας πάρουν την απά­ντη­ση που τους χρειά­ζε­ται την Κυρια­κή για να ιδούν ότι ο λαός μας έπαυ­σε νάναι ραγιάς και δού­λος και είναι σε θέση να ξεχω­ρή­σει ποιοι είναι οι εχθροί του και ποιοι πραγ­μα­τι­κά ενδια­φέ­ρο­νται γι’αυτόν.

Προ­σέ­χε­τε τις δια­δό­σεις η απο­χή είναι δικαί­ω­μά μας που δεν μπο­ρεί να το αφαι­ρέ­σει κανέ­νας απε­να­ντί­ας με νόμο που δημο­σιεύ­θη­κε στην εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης τιμω­ρού­νται εκεί­νοι που εξα­να­γκά­ζουν τους πολί­τες να ψηφί­σουν παρά τη θέλη­ση τους.

Κλεί­στε τα αυτιά σας σε ότι σπέρ­νουν οι μοναρ­χο­φα­σί­στες. Κανέ­νας δεν μπο­ρεί να εκβιά­σει τους Δημ. Υπαλ­λή­λους και οποιον­δή­πο­τε άλλον πολί­την από την ΑΠΟΧΗ που παίρ­νει πανε­θνι­κό χαρα­κτή­ρα για­τί δεν από­σχει μόνον το ΕΑΜ μα και οι αρι­στε­ροί Δημο­κρα­τι­κοί του Σοφια­νό­που­λου, το ΣΚΕΛΔ,οι αρι­στε­ροί φιλε­λεύ­θε­ροι, η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Δημο­κρα­τι­κών Συλλόγων,ο Τσου­δε­ρός, το κόμ­μα του Μυλω­νά, το κόμ­μα του Καφα­ντά­ρη και όλες οι δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις της χώρας μας. 

Οι Μοναρ­χο­φα­σί­στες θα βάλουν σε εφαρ­μο­γή όλα τα άτι­μα μέσα για να παρα­πλα­νή­σουν εμείς θάχου­με εμπι­στο­σύ­νη μόνο στις οργα­νώ­σεις και στα Δημ. Κόμματα.

Απο­χή και μόνον Αποχή!

Μακριά από τις Κάλπες!

Ούτε και να ρίξου­με άσπρο ψηφο­δέλ­τιο που κι’ αυτό σημαί­νει σα να ψηφίζουμε.

Κανέ­νας τίμιος πατριώ­της δεν θα ζυγώ­σει στις κάλ­πι­κές εκλογές.

Κανέ­νας να μη δει­λιά­σει, δεν είναι επο­χή του 35 τώρα οι Δημο­κρα­τι­κοί αριθ­μού­νται σε εκατομμύρια.

  • Ζήτω η Απόχη!
  • - Κάτω το εκλο­γι­κό κατα­σκεύ­α­σμα της 31 Μάρτη
  • 30/3/46»

Η δεύ­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση εκφρά­ζει τον κόσμο της «εθνικοφροσύνης»,αυτών που κατά τη διάρ­κεια της Κατο­χή συνερ­γά­στη­καν με τους κατα­κτη­τές ή κρά­τη­σαν ουδέ­τε­ρη στά­ση». Κύριο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της είναι η κιν­δυ­νο­λο­γία, ενώ θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι τα αστι­κά αυτά κόμ­μα­τα συνα­σπί­ζο­νται- αφή­νο­ντας τις όποιες  «δια­φο­ρές» τους-για να αντι­με­τω­πί­σουν τον «σλαυι­κόν κίν­δυ­νο», ουσια­στι­κά δηλα­δή το δικαί­ω­μα του αγω­νι­ζό­με­νου λαού να καθο­ρί­σει μόνος τους τις τύχες σε μια Ελλά­δα ανε­ξάρ­τη­τη και «λαο­κρα­τού­με­νη»

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ- ΛΑΪΚΩΝ

ΖΕΡΒΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΜΠΟΤΣΑΡΗ

24/3/1946

ΠΙΣΤΙΣ –ΑΓΩΝ – ΝΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Λαέ της Βερ­ροί­ας και των Περιχώρων

Λαέ της Ημαθίας

Την 31 Μαρ­τί­ου θα κλη­θής να απο­φα­σί­σης για την τύχη του Έθνους σου, για την τύχη της Ελλά­δος ‚για την τύχη τη δική σου, για την τύχη των απο­γό­νων σου. Η από­φα­σή σου την ημέ­ρα εκεί­νη θα είναι ΙΣΤΟΡΙΚΗ. Από αυτήν θα εξαρ­τη­θή αν η Ελλά­δα θα ζήση και θα φωτί­ζη τον κόσμον ολό­κλη­ρον , όπως πάντο­τε ή θα κατα­πο­ντι­σθή εις το σκό­τος και την αφά­νεια χτυ­πη­μέ­νη με το στυ­λέ­το των ιδί­ων παι­διών της που άλλο­τε την εδόξασαν.

Λαέ  της Ημαθίας

Σε προ­σκα­λού­μεν ‚σε προ­τρέ­πο­μεν και σου συνι­στώ­μεν. ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΥΛΕΤΟ. ΚΑΤΩ Ο ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΕΚΟΥΡΙ. ΚΑΤΩ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΑΤΟ ΚΑΙ Η ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ.

ekloges 1946Το χτύ­πη­μα δεν θα το δώσεις με φονι­κά όπλα, το  χτύ­πη­μα θα το δώσεις με την ψήφο σου. Και  να είσαι βέβαιος ότι το χτύ­πη­μα της ψήφου θάναι πιο γερό, πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό, πιο τίμιο, που αρμό­ζει σε πολι­τι­σμέ­νους ανθρώ­πους ‚σαν τους Έλληνες.

Ελλη­νι­κές Λαέ

Σου συνι­στώ­μεν ‚σε προ­τρέ­πο­μεν και σε παρα­κα­λού­μεν να δεχθής και να ακού­σης τους αντι­προ­σώ­πους όλων ανε­ξαι­ρέ­τως των Κομ­μά­των χωρίς μίσος και προ­κα­τά­λη­ψιν. Και την31η Μαρ­τί­ου να πλη­ρώ­σης έναν έκα­στον εξ αυτών σύμ­φω­να με τα έργα του και τους σκο­πούς που επι­διώ­κει δια το μέλ­λον της φυλής μας.

Ελλη­νι­κέ Λαέ

Εάν μισείς και δεν σου αρέ­σει ένα Κόμ­μα δεν υπάρ­χει λόγος να πλη­ρώ­σης τον αντι­προ­σω­πό του, στέλ­νο­ντας του μια ριπή αυτο­μά­του. Δεν είναι ανά­γκη να χτυ­πή­σης  ύπου­λα μέσα στο  σκο­τά­δι, αλλά θα τον συντρί­ψης τελειω­τι­κά με την ψήφο σου την31ην Μαρτίου.

Ελλη­νι­κέ Λαέ

Όταν την 31ην Μαρ­τί­ου θα κλη­θής να εκδη­λώ­σης την θέλη­σίν σου δεν­πρέ­πει να έχης ως οδη­γόν μόνον το ατο­μι­κόν συμ­φέ­ρον και το προ­σω­πι­κό σου πάθος  αλά μόνον το συμ­φέ­ρον και το Μέλ­λον της Φυλής σου.

Η Σλαυι­κή Ύαι­να, είναι έτοι­μη και καρα­δο­κεί.  Εχει καλ­λιερ­γή­σει το έδα­φος εντός και εκτός της Πατρί­δος σου και έχει προ­βή εις όλας τας προ­πα­ρα­σκευα­στι­κάς ενερ­γεί­ας και τώρα είναι συσπει­ρω­μέ­νη πίσω από τα σύνο­ρά μας, και περι­μέ­νει τη στιγ­μή για να εξορ­μή­ση και να κάνη το ΑΛΜΑ για να κατα­σπα­ρά­ξη την Ελλη­νι­κή ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ πού­ναι ποτι­σμέ­νη με το αίμα και σπαρ­μέ­νη με τα κόκα­λα των παι­διών της Ελλά­δος και ειδι­κώ­τε­ρα της Μακεδονίας.

Λαέ της Ημαθίας

Με την από­φα­σή σου την31η Μαρ­τί­ου πρέ­πει να δημιουρ­γή­σεις το ΤΕΙΧΟΣ που θα εμπο­δί­ση και την Ρομ­φαία η οποία θα πλή­ξη την ενε­δρεύ­ου­σαν Ύαι­ναν για να μεί­νης κύριος του σπι­τιού  σου και να επι­δο­θής απε­ρί­σπα­στος εις την ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ των ερει­πί­ων σου. Η 31η Μαρ­τί­ου ‚θα είναι ιστο­ρι­κή δια το μέλ­λον της Φυλής σου. Προ­τού απο­φα­σί­σης σκέ­ψου καλά ‚για­τί ίσως την 1ης Απρι­λί­ου θα είναι πολύ ΑΡΓΑ. Τότε πλέ­ον η  Σλαυι­κή Ύαι­να θα καγ­χά­ζη σαρ­κα­στι­κώς επί του πτώ­μα­τος της Ελλη­νι­κής Μακε­δο­νί­ας και εσέ­να Ελλη­νι­κέ Λαέ, θα σου μεί­νη το κλάμ­μα και το μοι­ρο­λόΙ, που ασφα­λώς θα συνο­δεύ­ε­ται και από κεί­νους που ασυ­λό­γι­στα σήμε­ρα την ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ.

Εμπρός λοι­πόν , Λαέ  της Ημα­θί­ας, για τον τίμιον ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΑΓΩΝΑ της 31ης Μαρτίου.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝ/ΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο