Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι οπαδοί της Σέλτικ χάλασαν την φιέστα για την Ελισάβετ: «Εάν μισείς τη βασιλική οικογένεια, χτύπα παλαμάκια» (ΒΙΝΤΕΟ)

Την βαθιά τους αντι­πά­θεια κατά του ανα­χρο­νι­στι­κού θεσμού της μοναρ­χί­ας, ο οποί­ος υπήρ­ξε κύριος στυ­λο­βά­της της βρε­τα­νι­κής αποι­κιο­κρα­τί­ας και του ιμπε­ρια­λι­σμού, έδει­ξαν για άλλη μια φορά οι οπα­δοί της Σέλτικ.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, στον αγώ­να με την Σεντ Μίρεν, οι υπεύ­θυ­νοι του αγώ­να απέ­φυ­γαν να ζητή­σουν την τήρη­ση ενός λεπτού σιγής για την βασί­λισ­σα Ελι­σά­βετ, γνω­ρί­ζο­ντας ότι οι οπα­δοί της σκω­τσέ­ζι­κης ομά­δας θα αντι­δρού­σαν με γιου­χαϊ­σμα­τα. Έτσι, αντ’ αυτού, σκέ­φτη­καν να απο­δώ­σουν τιμή στην Ελι­σά­βετ με ενα παρα­τε­τα­μέ­νο χειροκρότημα.

Οι οπα­δοί όμως της Σέλ­τικ απο­δεί­χθη­καν εφευ­ρε­τι­κό­τα­τοι. Με το που ξεκί­νη­σε το χει­ρο­κρό­τη­μα, άρχι­σαν να φωνά­ζουν ρυθ­μι­κά το σύν­θη­μα «εάν μισείς τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια, χτύ­πα παλα­μά­κια», με απο­τέ­λε­σμα να χαλά­σει η σύντο­μη φιέ­στα εις μνή­μη της βασί­λισ­σας. Μάλι­στα, την ίδια στιγ­μή ανέ­βη­κε και σχε­τι­κό πανό με το εν λόγω σύν­θη­μα, δεί­χνο­ντας ότι οι σκω­τσέ­ζοι φίλα­θλοι ήταν προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για την στιγμή.

Πριν λίγες ημέ­ρες, κατά την διάρ­κεια αγώ­να του Champions League, οι οπα­δοί της Σέλ­τικ σήκω­σαν πανό που έγρα­φε «γαμιέ­ται το στέμ­μα», ενώ φώνα­ξαν υβρι­στι­κά συν­θή­μα­τα για την βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια της Βρετανίας.

“Fuck the Crown”, δηλα­δή «Γαμιέ­ται το Στέμμα»…

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου, κατά την διάρ­κεια της ανα­μέ­τρη­σης με την μολ­δα­βι­κή Σέριφ για το UEFA Europa League, οι οπα­δοί της Ομό­νοιας Λευ­κω­σί­ας απά­ντη­σαν με γιου­χαϊ­σμα­τα στην απαί­τη­ση των υπευ­θύ­νων του αγώ­να για ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη της Ελισάβετ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο