Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι (ουκ ολίγες) θερμίδες του πασχαλινού τραπεζιού – Γι’ αυτό με μέτρο… Τι να προσέξετε

Κυρια­κή του Πάσχα το τρα­πέ­ζι πλού­σιο και οι αντι­στά­σεις μας ανύ­παρ­κτες. Σαν έτοι­μοι από και­ρό να ενδώ­σου­με σε όλα όλα τα εδέ­σμα­τα που μας περι­κυ­κλώ­νουν και μάλι­στα σε υπερ­πο­σό­τη­τες. Και οι κίν­δυ­νοι για την υγεία (πολ­λών) ουκ ολίγοι… 

Πριν καθί­σε­τε, λοι­πόν, στο πασχα­λι­νό τρα­πέ­ζι, είναι καλό να γνω­ρί­ζε­τε τις θερ­μί­δες που προσ­δί­δουν οι αγα­πη­μέ­νες πασχα­λι­νές λιχουδιές.

Αν, λοι­πόν, επι­θυ­μεί­τε να απο­λαύ­σε­τε το γεύ­μα σας χωρίς να ανη­συ­χεί­τε για την υγεία σας (αλλά και το βάρος σας) μπο­ρεί­τε να ακο­λου­θή­σε­τε τις παρα­κά­τω απλές συμ­βου­λές από την κυρία Ιωάν­να Παπα­δο­πού­λου, Διαι­το­λό­γος– Δια­τρο­φο­λό­γο (στο site ygeamou):

– Για αρχή, ξεκι­νή­στε με ένα καλό πρω­ι­νό. Για παρά­δειγ­μα, μπο­ρεί­τε να επι­λέ­ξε­τε ένα ποτή­ρι ημιά­πα­χο γάλα με λίγα δημη­τρια­κά ολι­κής άλε­σης ή δύο πασχα­λι­νά κου­λου­ρά­κια ή μια λεπτή φέτα τσου­ρέ­κι (περί­που 50–60 γρ).

– Μέχρι να καθί­σε­τε στο τρα­πέ­ζι, προ­σπα­θή­στε να απο­φύ­γε­τε το τσι­μπο­λό­γη­μα, καθώς ο εγκέ­φα­λος δεν ανα­γνω­ρί­ζει το τσι­μπο­λό­γη­μα σαν φαγη­τό με απο­τέ­λε­σμα να μην επέρ­χε­ται ο κορε­σμός και, επο­μέ­νως, να τρώ­με περισ­σό­τε­ρο. Με τον τρό­πο αυτό, υπερ­φορ­τώ­νου­με τον οργα­νι­σμό όχι μόνο με θερ­μί­δες αλλά και με πολ­λά λιπα­ρά, πριν ακό­μη κάτσου­με στο τρα­πέ­ζι, μιας και το τσι­μπο­λό­γη­μα περι­λαμ­βά­νει συνή­θως αυγά, τσου­ρέ­κι, ποι­κι­λία τυριών κλπ., ενώ και το αλκο­όλ ρέει άφθο­νο. Αντ’ αυτού, δοκι­μά­στε να φτιά­ξε­τε μια ποι­κι­λία… φρού­των και τυριών με μειω­μέ­να λιπα­ρά για ενδιά­με­σο και αντί για αλκο­όλ κατα­να­λώ­στε νερό ή κάποιο light αναψυκτικό.

– Κατά τη διάρ­κεια του γεύ­μα­τος, ένας μικρός κανό­νας σχε­τι­κά με το πώς να γεμί­ζε­τε το πιά­το σας χωρίς υπερ­βο­λές είναι ο εξής: Γεμί­στε το μισό πιά­το σας με λαχα­νι­κά και το υπό­λοι­πο χωρί­στε το στη μέση: στο ένα μέρος βάλ­τε κρέ­ας και στο άλλο πατά­τα, ρύζι ή ψωμί ή ακό­μα και 1–2 μικρά ορεκτικά.

– Συνή­θως μετά το γεύ­μα, σερ­βί­ρε­ται και επι­δόρ­πιο. Αρκε­στεί­τε σε μια μικρή ποσό­τη­τα γλυ­κού, ώστε να πάρε­τε τη γεύ­ση και να μην επι­βα­ρυν­θεί­τε με παρα­πα­νί­σιες θερμίδες.

– Φρο­ντί­στε να τρώ­τε αργά και αφή­στε τον εαυ­τό σας να ευχα­ρι­στη­θεί την παρέα και το γιορ­τι­νό κλίμα.

– Όσο για το βρα­δι­νό σας γεύ­μα, φρο­ντί­στε να είναι ελα­φρύ. Επι­στρα­τεύ­στε τα λαχα­νι­κά, το για­ούρ­τι, τα φρού­τα και τα δημη­τρια­κά και αφή­στε τα περισ­σεύ­μα­τα για άλλη ημέρα!

Η επόμενη ημέρα…

Πρέ­πει να έχε­τε στο μυα­λό σας ότι το Πάσχα δεν διαρ­κεί παρά μόνο μία μέρα. Έτσι, αμέ­σως μετά μπο­ρεί­τε να ξανα­γυ­ρί­σε­τε στους φυσιο­λο­γι­κούς για εσάς ρυθ­μούς. Ίσως η πιο καλή ιδέα θα ήταν την επο­μέ­νη του Πάσχα να εφαρ­μό­σε­τε ημέ­ρα «νηστεί­ας» και να απου­σιά­ζουν κυρί­ως τα τρό­φι­μα ζωι­κής προ­έ­λευ­σης (κρέ­ας, αυγό). Στην περί­πτω­ση ωστό­σο, που υπάρ­χουν περισ­σεύ­μα­τα από το πασχα­λι­νό τρα­πέ­ζι, κατα­να­λώ­στε τα με μέτρο και πάντα σε συν­δυα­σμό με σαλάτα.

Τέλος, δεν θα μπο­ρού­σα­με να κλεί­σου­με το θέμα μας χωρίς να ανα­φερ­θού­με στη φυσι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Αυτές οι μέρες συνή­θως περ­νούν συντρο­φιά με την οικο­γέ­νεια και με φίλους. Δεί­τε το λοι­πόν σαν ευκαι­ρία και συν­δυά­στε το πασχα­λι­νό τρα­πέ­ζι με μια εξόρ­μη­ση στη φύση. Παίξ­τε μαζί με τα παι­διά σας, κάντε ένα περί­πα­το ή μια βόλ­τα με ποδή­λα­τα. Στην περί­πτω­ση αυτή, μην ξεχνά­τε να ενυ­δα­τώ­νε­τε τον οργα­νι­σμό σας με νερό ή άλλα μη αλκο­ο­λού­χα ροφή­μα­τα όπως τσάι ή σόδα μιας και οι απώ­λειες νερού μέσω του ιδρώ­τα θα είναι αυξημένες.

Καλό Πάσχα σε όλους!

Της Ανά­στα­σης κοντο­ζυ­γώ­νει ο δρόμος

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο