Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Οι παλαιστές» από την Κινηματογραφική ομάδα Λοκομοτίβα

Palaistes2

Η ται­νία δια­δρα­μα­τί­ζε­ται στον Εμφύ­λιο, σε μία επαρ­χια­κή πόλη, όπου καλού­νται οι νέοι στη στρα­το­λο­γία προς κατά­τα­ξη και οι οποί­οι στην πλειο­ψη­φία τους ανή­κουν στο ΕΑΜ. Τους δίνε­ται ένα χαρ­τί το οποίο πρέ­πει να υπο­γρά­ψουν και να απο­κη­ρύ­ξουν μετά βδε­λυγ­μί­ας τον Κομ­μου­νι­σμό. Ο ήρω­ας της ται­νί­ας είναι ένα παλι­κά­ρι, που έχει κοντά του ένα φίλο, ο οποί­ος είναι συναι­σθη­μα­τι­κά αδύ­να­μος, έτσι καλεί­ται ο ένας να στη­ρί­ξει τον άλλο. Μετά από πολ­λά επει­σό­δια τα οποία δια­δρα­μα­τί­ζο­νται στην ται­νία, δεν υπο­γρά­φουν το χαρ­τί αυτό, με απο­τέ­λε­σμα να ακο­λου­θή­σουν την πορεία χιλιά­δων νεα­ρών στη Μακρόνησο.

Παρα­γω­γή ομά­δα “Λοκο­μο­τί­βα”, Χρή­στος Γιάν­νου και Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυρίου

PalaistesΣκη­νο­θε­σία: Κώστας Στα­μα­τό­που­λος, Σήφης Στά­μου | Σενά­ριο: Θωμάς Μανό­που­λος | Φωτο­γρα­φία: Ακης Απο­στο­λί­δης | Μοντάζ: Γιώρ­γος Διδυ­μιώ­της | Ηχος: Γιώρ­γος Μπι­μπί­κος | Μου­σι­κή: Τάσος Καρα­κα­τσά­νης | Σχε­δια­σμός Ηχου: Γιάν­νης Μπαλ­λούς | Σκη­νι­κά, Κοστού­μια: Αντα Γόντι­κα | Ερμη­νευ­τές: Γιώρ­γος Πέπ­πας, Δημο­σθέ­νης Ξυλαρ­δι­στός, Δημή­τρης Τζου­μά­κης, Κώστας Σαρ­δέ­λης, Γιάν­νης Λιόκαρης

Οι Σκη­νο­θέ­τες

Ο Κώστας Στα­μα­τό­που­λος γεν­νή­θη­κε το 1980 στην Καλα­μά­τα της Μεσ­ση­νί­ας και μεγά­λω­σε στην Αθή­να. Σπού­δα­σε εικα­στι­κά, θέα­τρο και σκη­νο­θε­σία στην Αθή­να. Εχει διδά­ξει σε σεμι­νά­ρια Κινη­μα­το­γρά­φου και Μοντάζ. Εργά­ζε­ται ως διευ­θυ­ντής παρα­γω­γής και βοη­θός σκη­νο­θέ­της. Εχει σκη­νο­θε­τή­σει θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις και ται­νί­ες μικρού μήκους.

Ο Σήφης Στά­μου γεν­νή­θη­κε το 1983 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε από το 2002–2004 δημο­σιο­γρα­φία και από το 2004 έως το 2007 σκη­νο­θε­σία. Εργά­ζε­ται ως βοη­θός παρα­γω­γής και βοη­θός σκη­νο­θέ­της σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές, τηλε­ο­πτι­κές και θεα­τρι­κές παρα­γω­γές. Εχει σκη­νο­θε­τή­σει εκπο­μπές για την τηλε­ό­ρα­ση, θεα­τρι­κές παρα­γω­γές και μικρού μήκους ταινίες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο