Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι Παλαιστίνιοι θα παραλάβουν επιτέλους 8 τόνους αλληλογραφία που την καθυστερούσε επί οκτώ χρόνια το Ισραήλ

Οι Παλαι­στί­νιοι στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη περι­μέ­νουν με ανυ­πο­μο­νη­σία να παρα­λά­βουν επι­τέ­λους περισ­σό­τε­ρους από 10 τόνους γραμ­μά­των και δεμά­των που το Ισρα­ήλ τα καθυ­στε­ρού­σε εδώ και οκτώ χρόνια.

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες οι υπάλ­λη­λοι της ταχυ­δρο­μι­κής υπη­ρε­σί­ας ταξι­νο­μούν το περιε­χό­με­νο χιλιά­δων σάκων, στην Ιερι­χώ της Δυτι­κής Όχθης, αφού οι ισραη­λι­νές αρχές επέ­τρε­ψαν επι­τέ­λους να περά­σουν στα Παλαι­στι­νια­κά Εδά­φη γράμ­μα­τα και δέμα­τα από τη γει­το­νι­κή Ιορ­δα­νία. Σύμ­φω­να με Παλαι­στί­νιους αξιω­μα­τού­χους, οι 10,5 τόνοι γραμ­μά­των και δεμά­των παρέ­με­ναν στην Ιορ­δα­νία από το 2010 επει­δή το Ισρα­ήλ δεν επέ­τρε­πε την απευ­θεί­ας παρά­δο­σή τους στην Παλαι­στι­νια­κή Αρχή, στη Δυτι­κή Όχθη.

Η αλλη­λο­γρα­φία από τη Δυτι­κή Όχθη και τη Λωρί­δα της Γάζας, τα σύνο­ρα των οποί­ων ελέγ­χο­νται από τις ισραη­λι­νές αρχές, περ­νά πρώ­τα από ελέγ­χους ασφα­λεί­ας στο Ισρα­ήλ. Οι ισραη­λι­νές αρχές ανα­φέ­ρουν ότι επί­κει­ται η εφαρ­μο­γή μιας συμ­φω­νί­ας του 2016 η οποία θα επι­τρέ­ψει την απευ­θεί­ας ταχυ­δρο­μι­κή σύν­δε­ση της Δυτι­κής Όχθης με το εξωτερικό.

Μετα­ξύ των αντι­κει­μέ­νων που ταξι­νο­μή­θη­καν στο ταχυ­δρο­μείο της Ιερι­χούς ήταν ένα ανα­πη­ρι­κό αμα­ξί­διο και διά­φο­ρα παι­δι­κά παι­χνί­δια. “Σχη­μα­τί­στη­κε μια ομά­δα για να παρα­δώ­σει (την αλλη­λο­γρα­φία) στον κόσμο το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν”, είπε ο Χου­σέιν Σαουά­φτα, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής της Παλαι­στι­νια­κής Ταχυ­δρο­μι­κής Υπηρεσίας.

Ένας ταχυ­δρο­μι­κός, ο Ραμα­ντάν Γαζά­ουι, σημεί­ω­σε πάντως ότι ορι­σμέ­να από τα δέμα­τα και τα γράμ­μα­τα έχουν κατα­στρα­φεί, τα κου­τιά άνοι­ξαν και το περιε­χό­με­νό τους χύθη­κε έξω, ενώ σε άλλα οι διευ­θύν­σεις δεν δια­βά­ζο­νται πια. “Υπάρ­χουν παι­χνί­δια για παι­διά. Μπο­ρεί να ήταν ενός έτους όταν τους έστει­λαν αυτά τα δώρα. Και τώρα είναι οκτώ”, είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Γαζάουι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο